Spring navigation over
Indhold start

En indgang for erhvervslivet i alle kommuner

Dato17.06.2013
Nummer202

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Mange virksomheder oplever, at de bliver sendt rundt i den kommunale forvaltning, når de henvender sig med erhvervsrelaterede spørgsmål. Virksomhedernes kontakt med kommunen omfatter en række forskellige områder, eksempelvis sagsbehandling på miljø- og byggeområdet, jobcentrene, byudvikling og konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver.

Den brede kontaktflade betyder i mange tilfælde, at virksomhederne har kontakt til mange forskellige medarbejdere på rådhuset, og da visse sager berører flere ressortområder er det oplevelsen, at det kan være meget vanskeligt at få sagerne hurtigt og smidigt behandlet i kommunen. Virksomhederne bliver således ofte henvist til forkerte sagsbehandlere og oplever, at de skal opsøge flere forskellige parter for at få deres sag behandlet.

Set med virksomhedens øjne er det en ressourcekrævende og administrativ byrde i en travl hverdag, hvor virksomheden bør bruge sin tid til det, den er bedst til – at skabe aktivitet, indtjening og arbejdspladser.

Problemet er erkendt i mange kommuner, som igennem nogen tid har arbejdet med at etablere forskellige former for ”én indgang for erhvervslivet”. Det betyder, at virksomhederne ofte blot skal henvende sig til én konkret person, som herefter sørger for at tage hånd om henvendelsen og følge den helt til dørs. ”En indgang” kan manifestere sig rent fysisk og med en 24 timers ”hotline”, men kan også fungere med udpegede ”key account managers” eller som en ”erhvervs-task force” bestående af nøglemedarbejdere i kommunen.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der har behov for at få behandlet kommunale sager inden for eksempelvis miljø- bygge- og sygedagpengeområdet.

Forslag

Der bør derfor i alle kommuner etableres én erhvervsindgang til hver enkelt kommune, som både tager hånd om virksomhedernes fysiske og digitale henvendelser. Denne skal fungere som samlet informationsindgang, bindeled mellem offentlige og private partnerskaber og brobygger mellem virksomheden og alle erhvervsrelaterede områder i kommunen. Virksomhederne skal kunne henvende sig her, så der ikke opstår tvivl om, hvem de skal kontakte for at få svar på deres spørgsmål til den konkrete sagsbehandling.

Forslaget vurderes ikke at have nævneværdige økonomiske konsekvenser, men det afhænger dog af hvordan den enkelte kommune tilrettelægger og implementerer konceptet. For eksempel blev udgifterne til etablering og drift af ErhvervsKontakten i Odense i etableringsåret 2009 finansieret inden for eksisterende driftsbudgetter.

Yderligere oplysninger

Det gode eksempel - Erhvervskontakten i Odense:

Odense Kommunes erhvervsservicecenter, Erhvervskontakten, blev etableret i 2009 og har siden været frontløber for konceptet med én indgang til kommunens erhvervsservice, hvor virksomhederne både skal henvende sig om virksomheds- og iværksætterrådgivning, oplysninger om erhvervsgrunde m.m. og om erhvervsfremmeinitiativer, der udspringer af erhvervs- og vækstpolitikken.

ErhvervsKontaktens koncept har været inspirationskilde for flere andre kommuner som f.eks. Helsingør Kommunes One Stop Erhvervsservice, som startede op 1. september 2011 både i forhold til organisering (task force og organisatoriske placering), funktion (koordinerende enhed og én indgang) og aktiviteter (f.eks. netværk med erhvervsmæglere og byggerådgivere, opstartspakker m.v.)

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres delvist.

Med henblik på at styrke den kommunale erhvervsfremmeindsats har regeringen og KL i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 aftalt, at der gennemføres en række initiativer jf. rapporten om kommunal erhvervsfremme fra det fælles udvalgsarbejde. Det drejer sig blandt andet om etablering af én indgang for virksomheder. Regeringen og KL er enige om at gøre status på initiativerne i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2016.

Regeringen og KL lægger vægt på at understøtte videndeling og information imellem kommunerne og på den måde udbrede de gode løsninger, som de enkelte kommuner udvikler til andre kommuner med henblik på opnå mest mulig effekt angående fx administrative forenklinger. I rapporten om kommunal erhvervsfremme er der samlet en række eksempler på god praksis bl.a. inden for etablering af én indgang for virksomhederne til kommu-nen. Rapporten formidles til kommunerne og øvrige interessenter af KL.

Forslaget er implementeret i 2015

Status er udarbejdet i samarbejde med KL.

Regeringen og KL vil gøre status på initiativerne om kommunal erhvervsfremme, der blev aftalt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015, i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2016.

KL har i den forbindelse foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt alle kommuner i maj 2015, som blandt andet undersøgte i hvilket omfang, at kommunerne havde etableret én indgang for virksomhederne i kommunen, eller var i gang med det?

Resultaterne af undersøgelsen viste, at over 60 procent af kommunerne har etableret en gennemskuelig indgang for virksomhederne og yderligere 19 procent af kommunerne var på tidspunktet for spørgeskemaundersøgelsen i gang med at etablere et koncept, som kan defineres som værende én indgang til kommunen (fx hotline, 24-7 telefonservice, erhvervskontakt, digital indgang og hotlines til kommunens kommunaldirektør).

I undersøgelsens fritekst viste det sig dog også, at én indgang ikke er et begreb, som i en kommunal kontekst kan ensrettes og/eller bør standardiseres. Fx var mange kommuner af den opfattelse, at begrebet "en indgang" ikke er dækkende, da kommunernes kontakt til virksomhederne dels er kendetegnet ved et mange-facetteret samarbejde og dels består af en erhvervsstruktur med mange SMV'er. Kommunernes fokus er derfor i stedet på, at virksomhederne skal opleve god og imødekommende service ved alle kontakter til kommunen efter devisen, at alle indgange er rigtige!

KL har fulgt op på spørgeskemaundersøgelsen af maj 2015 med udgivelsen af Kommunale Veje til Vækst i et Danmark i forandring i august 2015, som er et inspirationskatalog til kommunerne. Virksomhedernes kontaktflader til kommunerne ventes at indgå i kommende indsatser på erhvervsområdet i KL.