Spring navigation over
Indhold start

Faste og jævnlige brugerundersøgelser af de kommunale tilsyn

Dato17.06.2013
Nummer174

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Nogle kommuner gennemfører undersøgelser af tilfredsheden med de kommunale tilsyn hos virksomheder og landbrug. Sådanne undersøgelser giver bedre mulighed for at højne niveauet og brugervenligheden af tilsynene, og bør derfor anvendes i større omfang.

Det er dog ikke alle kommuner der gennemfører sådanne undersøgelser, hvilket kan medvirke til, at kommunen ikke opnår kendskab til områder, hvor der er behov for ændringer.

Berørte virksomheder

Hele erhvervslivet

Forslag

Virksomhedsforum foreslår, at alle kommuner med jævne mellemrum skal gennemføre tilfredshedsundersøgelser med henblik på at højne niveauet og brugervenligheden af de kommunale tilsyn. Det bør være frivilligt, om virksomhederne vil deltage i tilfredshedsundersøgelserne.

Yderligere oplysninger

Kommunerne er relevante myndigheder.

Svaret er udarbejdet i samarbejde med KL.

Forslaget gennemføres delvist.

På baggrund af anbefaling fra arbejdsgruppen om kommunale rammer for vækst og erhvervsfremme, der er nedsat af regeringen og KL, kan regeringen og KL bakke op om at arbejde for at udbrede praksis med faste brugerundersøgelser.

Med henblik på at styrke den kommunale erhvervsfremmeindsats har regeringen og KL i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 aftalt, at der gennemføres en række initiativer jf. rapporten om kommunal erhvervsfremme fra det fælles udvalgsarbejde. I rapporten fremgår det bl.a. at det anbefales, at kommunerne gennemfører lokale brugerundersøgelser, fx af kommunernes erhvervsservicetilbud, den kommunale sagsbehandling eller de kommunale tilsyn.

Herudover fremgår det af aftalen om kommunernes økonomi for 2015, at regeringen og KL er enige om at gøre status på initiativerne i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2016.

Der har tidligere været et lovkrav om brugerundersøgelser i forbindelse med kommunernes sagsbehandling på miljø- og naturområdet. Dette lovkrav blev afskaffet i 2012. Der er ikke ønske om at genindføre et lovkrav om brugerundersøgelser. Fastlæggelsen af kommunernes serviceniveau for så vidt angår anvendelse af brugerundersøgelser henhører til kommunalbestyrelsernes ansvar.

Forslaget er implementeret i 2015

Status er udarbejdet i samarbejde med KL.

Regeringen og KL vil gøre status på initiativerne om kommunal erhvervsfremme, der blev aftalt i aftalen om kommunernes økonomi for 2015, i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2016.

Med henblik herpå har KL gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne i maj 2015, hvor der blandt andet gøres status på kommunernes brug af lokale brugerundersøgelser.

Resultaterne af KL's spørgeskemaundersøgelse viste, at cirka halvdelen af kommunerne anvender bruger- eller tilfredsundersøgelser ad hoc, fx i forbindelse med byggesager, jobservice, tilsynsmyndighed, miljøgodkendelser og genbrugspladser. Ca. 80 procent af kommunerne anvender spørgeskemaundersøgelser, dialogmøder og virksomhedsbesøg som metode til at måle virksomhedernes tilfredshed. Nogle af tilfredsundersøgelserne udføres endvidere også i anledning af årlige nationale målinger vedrørende graden af lokal erhvervsvenlighed.

I undersøgelsens fritekst fremgår det, at brugerundersøgelser i høj grad anvendes systematisk af kommunerne, fx afsluttes alle erhvervssager med et spørgeskema, og alle byggesager afsluttes med en tilbagemelding til virksomheden. Flere kommuner er i gang med at udvikle et kvalitetsstyringssystem på fx teknik- og miljøområdet.

KL og kommunerne arbejder løbende på nye metoder og mulige redskaber til at vise et retvisende billede af virksomhedernes opfattelse af kommunens serviceniveau, sagsbehandling m.fl. med henblik på læring og dialog.