Spring navigation over
Indhold start

Indberetning af arbejdsskade - uhensigtsmæssigheder ved indberetning i EASY

Dato17.06.2013
Nummer204

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomhederne oplever en række udfordringer, når de skal indberette arbejdsskader til Arbejdsskadestyrelsen via EASY – det gælder bl.a. følgende forhold:

1. at indberetning til EASY skal ske med en særlig kode, som skal bestilles og som man efterfølgende får tilsendt med brev. Det er ikke muligt at bruge virksomhedens NemID medarbejdersignaturer.

2. at man ikke udnytter muligheden for automatisk at generere oplysninger til indberetningen. Det bør være muligt at systemet automatisk udfylder adresseoplysninger mv. om såvel virksomheden som medarbejderen når hhv. cvr og cpr nr. er udfyldt.

3. at systemet uden varsel smider brugeren af system med betegnelsen "inaktiv" - uden at gemme det allerede indtastede, hvis ikke blanketten er udfyldt indenfor 30 min, hvorefter man kan starte forfra.

4. at man ikke får en kvitteringsskrivelse fra systemet på, at indberetningen er modtaget

Berørte virksomheder

Der registreres årligt 40.000-45.000 arbejdsskader pr år. Nogle af disse arbejdsskader sker hos store virksomheder med professionelle HR afdelinger og arbejdsmiljøkonsulenter, der er inde i systemerne, men en stor del sker i mindre virksomheder med under fem ansatte. Det betyder, at mange virksomheder sjældent – fx hver 5.-10. år - stifter bekendtskab indberetningssystemet, selve sagsbehandlingsprocessen og de anvendte fagudtryk.

Forslag

1. at det bliver muligt at bruge virksomhedens NemID medarbejdersignaturer, når der gennemføres indberetninger.

2. at systemet automatiseres til at hente virksomhedsinformationer via CVR nr. og adresseoplysninger mv. om den tilskadekomne via CPR nr.

3. at indtastninger automatisk gemmes og at dokumentet er let at genfinde for brugeren, så der ikke spildes en masse tid på at skulle genindtaste data.

4. at man får en kvitteringsskrivelse når virksomhedens har indsendt anmeldelsen med overordnede oplysninger om den videre proces.

Yderligere oplysninger

Virksomhedernes administrative byrder ved indberetning af arbejdsskader i EASY er opgjort til 11,5 mio. kr. årligt, svarende til at det i gennemsnit tager virksomhederne ca. én time at foretage indberetningen.

Generelle bemærkninger

Anmeldesystemet EASY er et gammelt system og bygger derfor på en forældet platform. Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet er i fællesskab i den indledende fase med at udvikle et helt nyt anmeldelsessystem, som forventes taget i drift indenfor to år. Ved udviklingen af det nye system, er det naturligt, at alle felterne gennemgås med kritiske øjne, således at kun de relevante oplysninger bliver medtaget.

Konkrete bemærkninger

Ad 1. Udfasning af pinkode og overgang til NemID

Forslaget gennemføres. Når systemet udskiftes med et moderne anmeldelsessystem, vil det være et krav, at indgangen til systemet er via NemID medarbejdersignatur.

Ad 2. Automatisk generering af oplysninger ved anmeldelsen

Forslaget gennemføres delvist. En integration og dermed automatisk indhentelse af data fra CVR (som er offentligt tilgængeligt) er en del af det eksisterende system, og vil blive videreført i det nye system.

Af sikkerhedsmæssige årsager ift. personfølsomme oplysninger er det ikke muligt at implementere forslaget på CPR-niveau. Hvis der skabes en integration til CPR, således at data automatisk indhentes, vil det være muligt at benytte EASY som opslagsværk i forhold til personfølsomme oplysninger.

Ad 3. Risiko for datatab og mulighed for at gemme oplysninger

Forslaget forsøges gennemført. I forbindelse med udviklingen af et nyt anmeldelsessystem for arbejdsskader vil Arbejdsskadestyrelsen påpege denne udfordring over for den kommende leverandør. Arbejdsskadestyrelsen vil i øvrigt gøre alt for, at systemet bliver så stabilt som muligt. Såfremt anmelderen uretmæssigt smides af systemet, vil anmelderen i de fleste tilfælde kunne genfinde indtastede data. Systemet gemmer automatisk en kladde ved sideskift, som kan fremsøges, hvorefter der kan arbejdes videre med denne. Ved visse typer af afbrydelser kan det imidlertid ikke garanteres, at data altid gemmes. Såfremt afbrydelsen sker som følge af fejl på applikationen eller på serverne, vil data som udgangspunkt blive gemt og kan fremsøges igen. Sker afbrydelsen som følge af fejl på forbindelse, kan systemet ikke nå at gemme data korrekt. I disse tilfælde vil data ofte være tabt. Selv med et nyt og moderne anmeldesystem, kan vi ikke garantere, at data altid gemmes ved afbrydelser på forbindelsen eller ved andre fejl. Hvis virksomhederne oplever, at de indtastede data ikke gemmes (i det eksisterende system), vil Arbejdsskadestyrelsen gerne orienteres om dette i de konkrete tilfælde med henblik på at forsøge at formindske risikoen for datatab i det nye system.

Ad 4: Mulighed for at få kvittering for anmeldelsen

Forslaget forsøges gennemført. Spørgsmålet om muligheden for kvittering for, at anmeldelsen er korrekt foretaget vil blive medtaget i afklaringen af et nyt system.

Det er korrekt, at EASY systemet i dag ikke sender en kvittering for anmeldelsen. Når man indsender anmeldelsen bliver man tilbudt at printe en kopi til sig selv og til tilskadekomne, og på selve anmeldelsen fremgår det, at den er anmeldt. Desuden kan man altid fremsøge indsendte anmeldelser og på denne måde få vished for, at den er indsendt korrekt.

Forslaget er implementeret i 2017.

Forslaget er implementeret i forbindelse med udvikling af nyt EASY – taget i drift 17. juni 2017, da:

1. anmeldelse i det nye EASY forudsætter NemId medarbejdersignatur. Det er derudover muligt at oprette en registrering uden at være logget på – anmeldelse kræver dog signatur. Det nye EASY indgår i virk.dk og fungerer således i samspil med øvrige offentlige selvbetjeningsløsninger.

2. det nye EASY integrerer til såvel CPR som CVR således, at tilskadekomnes og virksomhedens adresseoplysninger m.v. automatisk udfyldes i anmeldelsen.

3. det nye EASY er udviklet på en moderne teknisk platform, som sikrer en hensigtsmæssig performance og funktionalitet. Indtastninger i en elektronisk anmeldelse gemmes for hvert trin i anmeldelsen og kan genfindes i EASY af alle brugere med medarbejdersignatur NemId.

4. en virksomhedsbruger med medarbejdersignatur NemId afslutter anmeldelsen, præsenteres vedkommende for en skærmkvittering, som beskriver, hvilken myndighed/forsikringsselskab, der har modtaget anmeldelsen med link til information om det videre forløb. Denne kvittering kan virksomheden gemme eller printe.


Det nye EASY er en mere smidig og tidssvarende løsning til obligatorisk digital anmeldelse af arbejdsulykker. Systemet er udviklet i samme univers som øvrige offentlige løsninger og fungerer i et kendt univers. Virksomhederne anvender NemId til sådanne løsninger, og den åbne løsning (uden brug af login) giver stor fleksibilitet og dermed forenkling for virksomhedernes digitale anmeldelse. Integration til andre registrere reducerer mængden af oplysninger, virksomhederne skal afgive.

Det nye EASY har i en brugertest, afviklet i eksternt bureau, bestået de fællesoffentlige krav for brugertilfredshed med gode karakterer.