Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af procedurer ved ansættelse af elever

Dato04.10.2012
Nummer3

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Udfyldelse af en række lovpligtige blanketter til opnåelse af refusion ved ansættelse af elever er en væsentlig hindring for virksomheders motivation at ansætte elever.

Ved ansættelse af en voksenelev (>25 år) skal der således søges særskilt om AER-refusion på en pdf-blanket. Dette kunne med fordel ske automatisk som ved ordinære elever (<25 år).

Ved udbetaling af befordringstilskud for elever – udfyldelse og bekræftelse af oplysninger – bør beregning og udbetaling ske automatisk som ved VEU-godtgørelse og –befordring.

Berørte virksomheder

Samtlige virksomheder, der ansætter elever, uanset branchetilknytning.

Forslag

Afskaffelse af særlig blanket til ansøgning om lønrefusion ved voksenelever – bør udbetales automatisk som ved ordinære elever.

Udbetaling af befordringstilskud bør ske automatisk ved udbetaling af lønrefusion ud fra de formelle oplysninger om skole, evt. indkvartering samt arbejdssted/bopæl.

Det foreslås at forenkle udbetalingsterminer og processer betydeligt.

Yderligere oplysninger

Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres delvist.

Vedr. Afskaffelse af særlig blanket til ansøgning om lønrefusion ved voksenelever

Den særlige blanket til ansøgning om lønrefusion ved voksenelever er afskaffet. Blanketten blev i slutningen af 2013 erstattet af en digital løsning, hvor arbejdsgiveren alene skal afgive oplysning om elevens løn én gang via AUB’s digitale selvbetjeningssider.

Det er fortsat en forudsætning for udbetaling af den højere lønrefusion for voksenelever, at eleven modtager løn svarende til minimumslønnen for en ufaglært arbejder på området. Voksenelevsatsen er betydeligt højere end lønrefusionssatserne for ordinære elever, fordi den afspejler og skal kompensere arbejdsgiveren for et højere lønniveau hos voksenelever. Det er derfor stadig nødvendigt at få dokumenteret, at eleven rent faktisk er sikret en voksenløn.

Oplysningen om voksenelevens løn er imidlertid ikke tilgængelig hos andre end arbejdsgiveren, og AUB er ikke bekendt med, at disse oplysninger foreligger i elektronisk form, så de kan benyttes i sagsbehandlingen. Endvidere er det et krav, at arbejdsgiver fortæller AUB, hvis arbejdsgiveren modtager offentlige tilskud til elevens ansættelse fra anden side (dette krav gælder både i relation til ordinære elever og voksenelever). Herudover er det for voksenelever uden grundforløb og praktik (den såkaldte EUV1) et krav, at eleverne skal have haft 3 måneders forudgående fuldtidsansættelse hos deres arbejdsgiver, før arbejdsgiveren opnår ret til lønrefusion og befordringsgodtgørelse. Disse oplysninger skal arbejdsgiver i dag afgive i AUB’s digitale selvbetjeningsløsning, og arbejdsgiver informeres herom i AUB’s orienteringsbreve.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling er i færd med at planlægge en videreudvikling af den digitale udgave af uddannelsesaftalen, der er ved at blive implementeret. I den forbindelse vil ministeriet og AUB se på mulighederne for en løsning, hvor arbejdsgiveren afgiver supplerende oplysninger til brug for beregning og udbetaling af lønrefusion for voksne i umiddelbar forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen. En sådan løsning vil dog kun kunne omfatte oplysninger, som er objektivt konstaterbare på tidspunktet for indgåelsen af uddannelsesaftalen.

Vedr. Udbetaling af befordringstilskud samtidig med udbetaling af lønrefusion

AUB overgik til automatisk udbetaling af befordringstilskud sammen med lønrefusion i foråret 2014. AUB udbetaler 80 % af det befordringsbeløb, skolen har oplyst som udgiften til billigste offentlige transportmiddel. Arbejdsgiveren har dog pligt til at oplyse AUB, hvis arbejdsgiveren har afholdt en lavere udgift end den, AUB har fået oplyst af skolen.

Forslaget er ikke implementeret

Styrelsen for It og Læring er i gang med at udvikle en ny og mere tidssvarende digital selvbetjeningsløsning til uddannelsesaftaler, som erstatning for den eksisterende løsning i Elevplan og som alternativ til uddannelsesaftalen i papirudgaven. Løsningen understøtter, at de involverede parter kan udfylde og underskrive aftalen digitalt. Løsningen understøtter også, at aftalen skifter mellem parterne flere gange, inden aftalen sendes til underskrift hos virksomheden og eleven.

I første omgang vil den nye løsning indeholde uddannelsesaftalen og tillægget til uddannelsesaftalen. Løsningen vil løbende blive udvidet, så også ophævelse og erklæring om delvis gennemført praktikuddannelse vil blive integreret i løsningen. Lønrefusion er ikke pt. tænkt ind i løsningen. AUB og Styrelsen for It og Læring vil se nærmere på mulighederne for en løsning, hvor uddannelsesaftalen kan indgå til brug for beregning og udbetaling af lønrefusion.

Løsningen forventes færdigudviklet i starten af 2019, og der vil være en styret transitionsperiode inden løsningen i Elevplan lukkes medio 2019.

Med den nye løsning vil virksomhederne kunne spare tid, da virksomheder, elever og skoler kan kommunikere digitalt, herunder at elever og virksomheder kan underskrive aftalen digitalt. Ligeledes vil der være en besparelse i form af manuel sagsbehandling samt porto, når skolen hjælper virksomheden med udfyldelse af aftalen.