Spring navigation over
Indhold start

Bogføring-, moms- og regnskabsløsning

Dato18.03.2013
Nummer161

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem:

Virksomheder skal forholde sig til rigtig mange og ofte meget komplicerede regler for hhv. bogføring, moms, skatter og afgifter samt regnskabsaflæggelse.

For nye og små virksomheder kan det virke som en næsten uoverkommelig opgave at sætte sig ind i reglerne, finde ud af hvad, der er relevant for dem, opsætte en administrativ praksis omkring reglerne osv. Det betyder, at virksomhederne ofte bruger meget tid på at forstå og navigere rundt i de forskellige administrative krav og regler – tid som de kunne have brugt til at udvikle deres virksomhed.

Udover tid og penge har de mange krav og regler også konsekvenser for virksomhederne i form af usikkerhed, fx over om de gør det rigtige, får indberettet og indbetalt til tiden mv. Nogle virksomheder vælger derfor måske, at have en ”buffer” stående på deres konto i tilfælde af, at de pludselig skal betale mere i skat, moms mv., end de havde regnet med. En ”buffer” der kunne være brugt til at skabe mere vækst i virksomheden. For andre kan det have alvorlige konsekvenser, når de opdager, at de fx ikke har afregnet moms korrekt og skal efterbetale penge til SKAT.

For myndighederne gælder det, at virksomhederne laver fejl i indbetalinger og indberetninger. Fejl som myndigheder (og virksomheder) skal bruge tid på at rette op på.

Berørte virksomheder:

Primært nye og små virksomheder, som ikke har et administrativt apparat til at håndtere de mange krav og regler.

Forslag:

Virksomhedsforum foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af relevante myndigheder, erhvervsorganisationer og eventuelt relevante tekniske kompetencer, som skal afdække mulighederne for at mindske små virksomheders administrative byrder ved bogføring, momsafregning og regnskabsføring – eventuelt ved at lave en samlet bogføring-, moms- og regnskabsløsning, fx baseret på virksomhedens bankkonto.

Forslaget gennemføres delvist.

Skatteministeriet er i gang med at undersøge, om det er muligt at etablere en samlet bogførings- moms- og regnskabsløsning for små og nystartede virksomheder, herunder om de potentielt betydelige juridiske samt også økonomiske problemstillinger, der kan knytte sig til en sådan samlet løsning, vil kunne løses.

Undersøgelsen er igangsat som følge af, at Skatteministeriet har fokus på de udfordringer, små og mellemstore virksomheder har i deres samspil med SKAT. For at få et bedre kendskab til virksomhedernes udfordringer, har Skatteministeriet gennemført et forløb med brugerinddragelse.

Formålet har blandt andet været at observere og dokumentere de problemer og udfordringer, som små og nystartede virksomheder oplever i forbindelse med bogføring, regnskab og indberetning til SKAT.

Da Skatteministeriet allerede er i gang med at undersøge, om det er muligt at etablere en samlet bogførings-, moms- og regnskabsløsning vil der ikke blive nedsat en arbejdsgruppe med eksterne parter. Virksomhedsforum vil i stedet blive orienteret om udfaldet af analyserne.

Når analyserne er afsluttet, og det på baggrund heraf kan konstateres, om der er grundlag for at arbejde videre med en modning af en samlet løsning, vil det være relevant at inddrage erhvervsorganisationerne.

Status juli 2018.

Regeringen har tilkendegivet, at forslaget gennemføres delvist. Dele af forslaget er blevet implementeret i 2017, mens den resterende del forventes implementeret i 2018.

Analyser har vist, at det på kort sigt vil være vanskeligt markant at forenkle regelsættet vedrørende momsafregning og generel regnskabsføring. Derfor er der gennemført en analyse af, hvordan bogføring og beregning af moms samt personlig skat for enkeltmandsvirksomheder kan automatiseres/digitaliseres yderligere.

På baggrund af resultaterne fra denne analyse er der udviklet en løsning, der kan forenkle enkeltmandsvirksomhedernes bogføring og afregning af moms. Projekt NemVirksomhed har således til formål at kvalificere og gennemføre dette initiativ.

Projektet giver virksomhederne administrative lettelser i forhold til bogføring og afregning af moms. Målgruppen i projektet er i første omgang de ca. 190.000 enkeltmandsvirksomheder uden ansatte.

Der er etableret samarbejds- og referencegrupper med deltagelse fra virksomheder og regnskabs-systemudbydere samt tæt dialog med øvrige relevante eksterne interessenter med henblik på yderligere kvalificering af initiativet.

Som en del af implementeringen er der i 2017 etableret en digital bogføringsguide, hvor virksomhederne kan få hjælp til at bogføre bilag og få de rigtige moms- og skattemæssige fradrag. Guiden kan benyttes via www.skat.dk/bogføringsguide. Her kan virksomhederne få et vejledende forslag til, hvordan det bilag, de sidder med, skal bogføres på baggrund af de svar, de har afgivet undervejs i guiden. Derefter skal virksomheden selv indtaste forslaget i deres regnskabsprogram, Excel eller lignende.


Bogføringsguiden opdateres med nyt indhold og rettelser 4 gange om året. I 2018 er der, indtil videre, planlagt 15 nye emner til guiden.

Regnskabssystemudbyderne i markedet hardesuden haft mulighed for at integrere løsningen i deres regnskabssystemer siden først kvartal 2017. Indtil videre er løsningen dog ikke blevet integreret i nogen regnskabssystemer.