Spring navigation over
Indhold start

Bogføring-, moms- og regnskabsløsning

Dato18.03.2013
Nummer161

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem:

Virksomheder skal forholde sig til rigtig mange og ofte meget komplicerede regler for hhv. bogføring, moms, skatter og afgifter samt regnskabsaflæggelse.

For nye og små virksomheder kan det virke som en næsten uoverkommelig opgave at sætte sig ind i reglerne, finde ud af hvad, der er relevant for dem, opsætte en administrativ praksis omkring reglerne osv. Det betyder, at virksomhederne ofte bruger meget tid på at forstå og navigere rundt i de forskellige administrative krav og regler – tid som de kunne have brugt til at udvikle deres virksomhed.

Udover tid og penge har de mange krav og regler også konsekvenser for virksomhederne i form af usikkerhed, fx over om de gør det rigtige, får indberettet og indbetalt til tiden mv. Nogle virksomheder vælger derfor måske, at have en ”buffer” stående på deres konto i tilfælde af, at de pludselig skal betale mere i skat, moms mv., end de havde regnet med. En ”buffer” der kunne være brugt til at skabe mere vækst i virksomheden. For andre kan det have alvorlige konsekvenser, når de opdager, at de fx ikke har afregnet moms korrekt og skal efterbetale penge til SKAT.

For myndighederne gælder det, at virksomhederne laver fejl i indbetalinger og indberetninger. Fejl som myndigheder (og virksomheder) skal bruge tid på at rette op på.

Berørte virksomheder:

Primært nye og små virksomheder, som ikke har et administrativt apparat til at håndtere de mange krav og regler.

Forslag:

Virksomhedsforum foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af relevante myndigheder, erhvervsorganisationer og eventuelt relevante tekniske kompetencer, som skal afdække mulighederne for at mindske små virksomheders administrative byrder ved bogføring, momsafregning og regnskabsføring – eventuelt ved at lave en samlet bogføring-, moms- og regnskabsløsning, fx baseret på virksomhedens bankkonto.

Forslaget gennemføres delvist.

Skatteministeriet er i gang med at undersøge, om det er muligt at etablere en samlet bogførings- moms- og regnskabsløsning for små og nystartede virksomheder, herunder om de potentielt betydelige juridiske samt også økonomiske problemstillinger, der kan knytte sig til en sådan samlet løsning, vil kunne løses.

Undersøgelsen er igangsat som følge af, at Skatteministeriet har fokus på de udfordringer, små og mellemstore virksomheder har i deres samspil med SKAT. For at få et bedre kendskab til virksomhedernes udfordringer, har Skatteministeriet gennemført et forløb med brugerinddragelse.

Formålet har blandt andet været at observere og dokumentere de problemer og udfordringer, som små og nystartede virksomheder oplever i forbindelse med bogføring, regnskab og indberetning til SKAT.

Da Skatteministeriet allerede er i gang med at undersøge, om det er muligt at etablere en samlet bogførings-, moms- og regnskabsløsning vil der ikke blive nedsat en arbejdsgruppe med eksterne parter. Virksomhedsforum vil i stedet blive orienteret om udfaldet af analyserne.

Når analyserne er afsluttet, og det på baggrund heraf kan konstateres, om der er grundlag for at arbejde videre med en modning af en samlet løsning, vil det være relevant at inddrage erhvervsorganisationerne.

Forslaget er ikke implementeret

Regeringen har tilkendegivet, at forslaget gennemføres delvist. Dele af forslaget er blevet implementeret, mens den resterende del forventes implementeret i 2019. Analyser har vist, at det på kort sigt er meget kompliceret at forenkle regelsættet vedrørende momsafregning og generel regnskabsføring. Derfor er der gennemført en analyse af, hvordan bogføring og beregning af moms, samt personlig skat for enkeltmandsvirksomheder, kan automatisres/digitaliseres yderligere.

På baggrund af resultaterne fra denne analyse er der udviklet en løsning, der kan forenkle enkeltmandsvirksom-hedernes bogføring og afregning af moms. Projekt NemVirksomhed har således til formål at kvalificere og gennemføre dette initiativ. Projektet giver virksomhederne administrative lettelser i forhold til bogføring og afregning af moms, og målgruppen i projektet er i første omgang de ca. 190.000 enkeltmandsvirksomheder uden ansatte.

NemVirksomhed overgik til drift sommeren 2018, og er delt op i to dele – en bogføringsguide på SKAT.dk og en interface-del. Via bogføringsguiden kan virksomhederne få hjælp til at bogføre bilag og få de rigtige moms- og skattemæssige fradrag. Her kan virksomhederne få et vejledende forslag til, hvordan det bilag, de sidder med, skal bogføres på baggrund af de svar, de har afgivet undervejs i guiden. Derefter skal virksomheden selv indtaste forslaget i deres regnskabsprogram, Excel eller lignende. Bogføringsguiden opdateres med nyt indhold og rettelser fire gange om året. I 2018 er der, indtil videre, planlagt 25 nye emner til guiden. Målet for 2019 vil være enslydende, men med forbehold for ændringer.

Interface-delen kommer til at fremgå i regnskabssystemernes værktøjslinje på samme måde, som kendes fra værktøjslinjen øverst i flere skriveprogrammer mm. Når knappen benyttes overføres data automatisk fra regn-skabssystemet til moms indberetningen i TastSelvErhverv, hvorefter virksomheden kan godkende indberetningen.

Momsinterfacet blev implementeret i sommeren 2018, og idriftsættelsen af momsinterfacet betyder, at Skatteforvaltningens systemer har mulighed for at kommunikere direkte med regnskabssystemerne og modtage indberetninger herfra. Denne løsning gør det muligt for udbyderne af regnskabssystemer at udvikle og implementere automatisk indberetning i deres egne systemer. Det er hensigten, at NemVirksomhed løbende bliver tilgængelig for brugerne af de respektive systemer. Skattestyrelsen har et nært samarbejde med en regnskabssystemudbyder, som forventer at implementere løsningen i 2019.

Der er etableret samarbejds- og referencegrupper med deltagelse fra virksomheder og regnskabs-systemudbydere, samt tæt dialog med øvrige relevante eksterne interessenter med henblik på yderligere kvalificering af initiativet.