Spring navigation over
Indhold start

Justering af koncernordningen ved skiftende projektansættelser

Dato18.03.2013
Nummer159

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Udenlandske medarbejdere, som ansættes under koncernordningen med arbejdssted i en særskilt projektansættelse, skal ansøge om fornyet opholds- og arbejdstilladelse, herunder fornyet gebyrbetaling, hvis medarbejderen skifter til en ny projektansættelse indenfor samme virksomhed.

Det skaber problemer for både virksomheder og udenlandske medarbejdere, at der på ny skal ansøges om opholds- og arbejdstilladelse. Der er tale om højt specialiseret udenlandsk arbejdskraft, som har et globalt arbejdsmarked. Problemer med fornyelser af bl.a. arbejds- og opholdstilladelser kan gøre det vanskeligt for virksomheder at fastholde denne type arbejdskraft, som ofte besidder kompetencer, uden hvilke det er vanskeligt at fastholde projekter i Danmark. Internationale virksomheder, der oplever problemer med at flytte nøglemedarbejdere rundt inden for koncernen, vil ligeledes være tilbøjelige til ikke at placere projekterne i Danmark, hvorved der er en potentiel risiko for, at Danmark mister videnstunge arbejdspladser og dermed også produktionsarbejdspladser på sigt.

Berørte virksomheder

Videnstunge virksomheder, der anvender højtuddannet udenlandsk arbejdskraft.

Forslag

Justering af koncernordningen, så den omfatter skift i projektansættelser.

Med henblik på at undgå misbrug kan det eventuelt overvejes, at den udenlandske medarbejder/arbejdsgiveren i forbindelse med ny projektansættelse inden for samme virksomhed skal indsende stillingsbeskrivelse for den nye projektansættelse som en betingelse for yderligere opholdstilladelse.

Yderligere oplysninger

Forslagets første del er blandt anbefalingerne i ”Rapport om rekruttering af højtkvalificeret arbejdskraft fra tredje lande” fra juni 2011 (Arbejdsmarkedsstyrelsen).

Forslaget gennemføres.

Regeringen fremlagde i april 2014 et nyt udspil til en reform af international rekruttering ”Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft”, der skal styrke virksomhederne i den internationale konkurrence. Målet er, at virksomhederne nemt og hurtigt skal kunne tiltrække højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet.

Udspillet indeholder forslag til en ny fast track ordning som forventes at imødekomme Virksomhedsforums ønsker om muligheder for fleksibilitet ved ansættelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Ordningen erstatter den nuværende koncernordning.

Forslaget er implementeret i 2014

Den 26. juni 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) ”Aftale om en reform af international rekruttering, Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft”, med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti.

Aftalen indeholder forslag om en ny fast track-ordning, hvorefter certificerede virksomheder får hurtigere adgang til visse typer af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Fast track-ordningen erstatter den nuværende koncernordning.

Beskæftigelsesministeren fremsatte den 12. november 2014 forslag (L61) til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.). Lovforslaget udmønter de dele af aftalen om en reform af international rekruttering, der kræver ændring af udlændingeloven, herunder forslag om at indføre en ny fast track-ordning, som giver danske virksomheder og udenlandske virksomheders afdelinger i Danmark mulighed for at ansætte højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet med kort varsel, hvis virksomheden er certificeret.

Lovforslaget blev vedtaget den 18. december 2014 og trådte i kraft den 1. januar 2015, dog således, at der først kan meddeles opholds- og arbejdstilladelse efter den nye fast track-ordningen den 1. april 2015.

En udlænding, der har opholdstilladelse efter fast track ordningen, kan inden for samme universitet eller virksomhed skifte stillingsindhold uden at ansøge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om en ny arbejdstilladelse, f.eks. ved forfremmelse, ændret arbejdssted eller ændret forskningsprojekt, hvis løn- og ansættelsesvilkår fortsat er sædvanlige efter danske vilkår. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal orienteres, hvis udlændingens løn- og ansættelsesvilkår forringes.