Spring navigation over
Indhold start

Lettere og mere fleksibel indbetaling af feriepenge til Feriekonto

Dato18.03.2013
Nummer142

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det er ikke muligt at indbetale/afregne feriepenge til FerieKonto uden indbetalingskort. Det nuværende system, som administreres af ATP, er for tungt og ufleksibelt.

Der må f.eks. kun afregnes feriepenge til feriekonto den 7. i hver måned.

Hvis en medarbejder, der optjener ferie med løn, fx fratræder den 28.2, så skal feriepenge først indbetales 7. 4. Efter 7.4 går der endnu et par dage, før pengene er tilgængelig for medarbejderen, der måtte ønske at holde ferie. Hvis medarbejderen ønsker at afholde ferie i marts, hvor vedkommende ikke længere er ansat i den virksomhed, hvor feriepengene er optjent, kan medarbejderen ikke få feriepengene udbetalt før 7. april. Herved kan der gå helt op til en måned fra feries afholdelse til feriepengenes udbetaling.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder er berørte.

Forslag

Det burde være muligt at afregne feriepenge med angivelse af CVR-nr. samt CPR-nr. i enkeltstående tilfælde (en konto-til-konto-overførsel).

Yderligere oplysninger

ATP administrerer systemet.

Forslaget følges delvist.

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering har ændret reglerne for udbetaling af feriepenge således, at en lønmodtager, der fratræder, kan kræve, at arbejdsgiveren opgør og udbetaler feriegodtgørelse for ferie, der enten er påbegyndt ved ansættelsesforholdets ophør, eller som påbegyndes i forlængelse af ansættelsesforholdets ophør direkte til lønmodtageren. Betingelsen herfor er, at ferien påbegyndes inden feriegodtgørelsen må forventes at være til disposition i FerieKonto.

Ændringen skyldes, at der i det nye FerieKonto-system er en længere betalingsfrist for virksomheder end tidligere, hvor virksomhederne indberettede direkte til FerieKonto. Årsagen til den senere indbetaling er, at FerieKonto modtager data til administration af feriepenge fra eIndkomst, hvorfor fristerne for indbetaling følger fristerne for indberetning i Indkomstregistret. Denne senere betaling indebærer, at medarbejdere, der optjener ferie med løn, først vil kunne få feriepenge udbetalt ca. 1,5 måned efter fratrædelse.

FerieKonto-systemet er ikke indrettet med henblik på konto-til-konto-overførsel, da det er hensigten, at ordningen skal administreres så effektivt som muligt. En konto-til-konto-overførsel kræver en manuel håndtering af indbetalingen, hvilket betyder, at FerieKonto i givet fald vil skulle øremærke beløbet til den enkelte lønmodtager og manuelt sikre, at beløbet posteres på rette lønmodtagers konto. I dag kan FerieKonto i enkeltstående tilfælde tilbyde en konto-til-konto-overførsel, men der er som nævnt tale om en administrativ meget tung og dyr procedure.

På baggrund af forslaget fra Virksomhedsforum, vurderer Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Feriekontoret, at det vil være hensigtsmæssigt at igangsætte et oplysningsarbejde overfor virksomhederne i forhold til muligheden for selv at udbetale feriegodtgørelse til den fratrådte medarbejder.

Muligheden for at udbetale feriegodtgørelse direkte til fratrådte medarbejdere fremgår af § 6 i bekendtgørelse nr. 1280 af 15/12/2011

På www.feriekonto.dk findes der allerede en beskrivelse af, hvordan arbejdsgiverne skal forholde sig i tilfælde af, at en medarbejder der fratræder ønsker at afholde ferie i forlængelse af arbejdsophøret. Endvidere vil styrelsen sørge for, at information herom gøres tilgængelig på www.sfr.dk og på www.borger.dk.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Bekendtgørelsen, der giver arbejdsgiverne mulighed for at udbetale feriegodtgørelse direkte til fratrådte medarbejdere, trådte i kraft i december 2011.

Oplysningsarbejdet i forhold til virksomhederne blev iværksat i 2012 ved at lægge information om reglen på www.feriekonto.dk. I juni 2013 blev information til virksomheder tydeliggjort på www.sfr.dk og www. Borger.dk.