Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af indberetning af batterier

Dato18.03.2013
Nummer108

Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Alle producenter og importører af industri- og/eller bilbatterier og akkumulatorer er forpligtet til hvert år at indberette til DPA-System, hvor meget virksomheden har markedsført, tilbagetaget og behandlet i foregående kalenderår. De markedsførte mængder skal rapporteres fordelt på kategorier og kemisk stofgruppe.

Der skelnes overordnet mellem 3 typer af batterier: Industribatterier, bilbatterier og bærbare batterier. Det er den enkelte virksomhed, som skal afgøre, hvilken type batteri der er tale om, hvor udgangspunktet er, at der differentieres mellem bilbatterier og industribatterier. Hører et batteri ikke til en af de 2 typer, skal det registreres i den sidste kategori som et bærbart batteri.

Producenter og importører, der markedsfører bærbare batterier og akkumulatorer, skal indberette de markedsførte mængder som en punktafgift til SKAT.

Indberetningen er utrolig tidskrævende og belaster den enkelte virksomhed både tidsmæssigt og økonomisk. Samtidig er det vurderingen, at de meget detaljerede oplysninger ikke anvendes.

Indberetningssystemet er indrettet på en sådan måde, at indberetningen bliver meget detaljeret og derved en tidskrævenden proces for den enkelte virksomhed, der som forhandler eller distributør af produkter indeholdende batterier, er omfattet af lovgivningen.

Nogle af virksomhederne forhandler kun få produkter, som er omfattet af batterilovgivningen, men da de derved er omfattet, er de også registreringspligtige og må bruge store ressourcer på registreringen, som udgør en administrativ og økonomisk belastning for den enkelte virksomhed.

Krav om indberetningen følger af implementeringen af EU direktiv om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

Berørte virksomheder

Producenter og importører af industri- og/eller bilbatterier og akkumulatorer

Forslag

Der laves en simplere løsning for indberetning af markedsførte, tilbagetagne og behandlede batterier. Der kan stadig registreres på de forskellige kategorier, men det bør foregå i et system, hvor virksomheden ikke skal bruge tid på at kategorisere de forskellige batterier og på at angive de kemiske stofgrupper.

Yderligere oplysninger

Der gøres opmærksom på, at regeringen tidligere, på baggrund af et forslag fra Virksomhedsforum, har oplyst, at dpa-system vil blive tilgængeligt via virk.dk, så virksomhederne fremover kan gå via virk.dk, når de skal registrere sig eller indberette til dpa-system.

Regler om registrering af batterier er som følge af implementering af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 og implementeret i dansk lovgivning ved bekendtgørelse nr. 1186 af 7. december 2009.

Forslaget gennemføres.

Forslaget vil blive gennemført ved en forenkling af kravene om indberetning af markedsførte mængder af batterier og akkumulatorer i §§ 11 og 16 samt bilag 3 i bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (bek. nr. 1186 af 7. december 2009). Forenklingen vil ske ved næste ændring af batteribekendtgørelsen, som er planlagt gennemført i 2014. Ændringen vil medføre en forenkling for de 738 virksomheder, som er registreret for markedsføring af batterier og akkumulatorer (antal pr. 14. august 2012).

Med forenklingen fjernes kravet om, at der skal ske indberetning efter det kemiske indhold af batterierne og akkumulatorerne, jf. underopdelingen i bilag 3 til bekendtgørelsen.

Dette krav følger ikke direkte af direktivet. Intentionen med kravet var, at disse oplysninger kunne bruges ved konsekvensberegninger i forhold til mulige fremtidige tiltag på området. Erfaringen fra de første års indberetninger viser imidlertid, at det har været vanskeligt for producenter og importører at indberette efter det kemiske indhold, og datakvaliteten har dermed ikke været tilstrækkeligt god.

Der vil fortsat skulle indberettes for de tre typer af batterier og akkumulatorer: Industribatterier og –akkumulatorer, bilbatterier og –akkumulatorer og bærbare batterier og akkumulatorer. Dette følger af det bagvedliggende EU-direktiv (direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer), og kan ikke fraviges nationalt.

Forslaget er ikke implementeret

Forslaget vil blive gennemført ved en forenkling af kravene om indberetning af markedsførte mængder af batterier og akkumulatorer i §§ 11 og 16 samt bilag 3 i bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (BEK nr. 1453 af 07. december 2015). Forenklingen vil ske i forbindelse med implementering af det reviderede affaldsdirektiv som har medført nye minimumsbestemmelser for producentansvarsordninger, som er planlagt at blive gennemført i perioden 2019-23. Ændringen vil medføre en forenkling for de 760 virksomheder, som er registreret for markedsføring af batterier (2017).

Med forenklingen fjernes kravet om, at der skal ske indberetning efter det kemiske indhold af batterierne og akkumulatorerne, jf. underopdelingen i bilag 3 til bekendtgørelsen.

Dette krav følger ikke direkte af direktivet. Intentionen med kravet var, at disse oplysninger kunne bruges ved konsekvensberegninger i forhold til mulige fremtidige tiltag på området. Erfaringen fra de første års indberetninger viser imidlertid, at det har været vanskeligt for producenter og importører at indberette efter det kemiske indhold, og datakvaliteten har dermed ikke været tilstrækkeligt god.

Der vil fortsat skulle indberettes for de tre typer af batterier og akkumulatorer: Industribatterier og -akkumulatorer, bilbatterier og -akkumulatorer og bærbare batterier og akkumulatorer. Dette følger af det bagvedliggende EU-direktiv (direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer), og kan ikke fraviges nationalt.