Spring navigation over
Indhold start

Digitalisering (AMU og VEU)

Dato18.03.2013
Nummer143

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem:

Fra 1. januar 2010 har det været obligatorisk for virksomhederne at tilmelde kursister til AMU-kurser og uddannelse og obligatorisk at hjemtage VEU-godtgørelsen digitalt.

VEU-digitaliseringen har vist, at der er grund til at være opmærksom på en række forhold ved digitaliseringen, der betyder uhensigtsmæssigheder for virksomhederne:

- Det er i dag ikke muligt at tilmelde kursister og ansøge om VEU-godtgørelsen i samme forretningsgang.

- Virksomhederne er i dag pligtige til at informere medarbejderne om, at der er søgt godtgørelse. Det vurderes ikke at være relevant information for medarbejderne. Det bør være muligt at afskaffe denne pligt på samme måde, som man har afskaffet kravet om, at medarbejdere skal underskrive virksomhedernes refusionsanmodninger på sygedagpengeområdet.

- Meddelelsen til virksomhederne om eventuelt afslag gives til e-boks, det vil sige ikke til efteruddannelse.dk, hvorfra der søges. Det er vigtigt, at besked vedrørende afslag m.v. sendes til det samme system, som der er søgt fra - altså efteruddannelse.dk, således at sagen ”afsluttes” i samme system. Det er fordi, at det fx ikke altid er den samme person i virksomheden, der varetager uddannelsesdelen og tjekker e-boks.

- Uddannelsesudbydere/skoler kræver i nogle tilfælde betaling for vejledning i forbindelse med den digitale ansøgning. Det bør være gratis for virksomhederne. Ministeriet / UNI C har indtil i år haft en hot line service, hvor virksomhederne har kunnet ringe for at få support til brugen af efteruddannelse.dk. Denne mulighed har Ministeriet nu lukket ned, og derfor er det endnu vigtigere at tilkendegive, at denne opgave er et offentligt ansvar og ikke bør betyde yderligere omkostninger for virksomhederne.

Baggrund:

Digitaliseringen er overordnet i tråd med virksomhedernes ønske om administrative lettelser ved anvendelsen af AMU.

For virksomhederne er det vigtigt fortsat at kunne tilmelde kursister, betale for kurser og hjemtage VEU-godtgørelsen uden at dette medfører yderligere omkostninger eller administrative byrder.

Samtidig har eksempler på utilsigtet brug af VEU-godtgørelsen betydet, at ministeriet har igangsat initiativer og yderligere regler på området.

Det er helt centralt, at virksomhedernes gevinst ved digitaliseringen ikke forsvinder som følge af nye kontrolforanstaltninger.

Forslag:

Det foreslås, at:

- Virksomhedernes informationspligt til medarbejderne om, at der er søgt godtgørelse, fjernes

- Vejledning om anvendelsen af systemet sker uden omkostninger for virksomhederne

- Det bliver muligt at tilmelde kursister og ansøge om VEU-godtgørelsen i en sagsgang

- Meddelelsen til virksomhederne om eventuelt afslag gives der, hvor ansøgningen er sendt og modtaget fra på efteruddannelse.dk

Virksomhedsforum stiller en række forslag til den digitale håndtering af VEU og AMU. Forslagene behandles særskilt nedenfor.

Forslag

Virksomhedernes informationspligt til medarbejderne om, at der er søgt godtgørelse, fjernes.

Tilbagemelding

Der har de senere år været flere sager om utilsigtet brug af godtgørelsesreglerne, idet der har været flere eksempler på, at der er blevet søgt om godtgørelse til medarbejdere, der ikke har været på kursus. Informationspligten er med til at bremse denne utilsigtede anvendelse af godtgørelsesreglerne. Samtidig er informationspligten noget, som lønmodtagerorganisationerne lægger vægt på. På den baggrund gennemføres forslaget ikke.


Det fremgår af lovbemærkningerne til lov nr. 639 af 14. juni 2010 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at arbejdsgiveren skal informere en medarbejder om, at der vil blive søgt om godtgørelse. Dette fremgår også af den tilhørende bekendtgørelses § 14, stk. 3.

Forslag

Vejledning om anvendelse af systemet sker uden omkostninger for virksomhederne.

Tilbagemelding

Ministeriet for Børn og Undervisning er ikke bekendt med, at der opkræves betaling for vejledning, men vil undersøge det nærmere. Hvis det er tilfældet, vil det blive pålagt uddannelsesinstitutionerne at yde vederlagsfri vejledning.

Forslag

Det bliver muligt at tilmelde kursister og ansøge om VEU-godtgørelse i en sagsgang.

Tilbagemelding

Efter den seneste opdatering af efteruddannelse.dk (version 5.0 fra medio februar måned i år) er det nu muligt at udfylde ansøgning om VEU-godtgørelse i umiddelbar forlængelse af tilmeldingen af kursister (dette gælder dog ikke for tilmelding til Åbent Værksted).

Forslag

Meddelelse til virksomhederne om eventuelt afslag gives der, hvor ansøgningen er sendt og modtaget på efteruddannelse.dk.

Tilbagemelding

Det har ikke været hensigten, at efteruddannelse.dk skal fungere som et sagsbehandlingssystem, og det er bl.a. derfor, at det blev besluttet i forbindelse med etableringen af det digitale ansøgningsskema, at afgørelser sendes til e-boks. En anden væsentlig årsag er, at Datatilsynet har anbefalet brug af en digital postkasse. Arbejdsløshedskasserne kan dog vælge at vedhæfte en fil med afgørelsen, når de sender behandlingssvar, og den fil kan åbnes fra efteruddannelse.dk. Ministeriet for Børn og Undervisning vil opfordre a-kasserne til at gøre brug af denne mulighed.

Forslagene forventes gennemført inden for det næste halve år. Målet er en enklere ansøgningsprocedure. Der følges løbende op på kvaliteten af både efteruddannelse.dk og det digitale ansøgningsskema til brug ved ansøgning om VEU-godtgørelse.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Det er nu præciseret i § 17 i bekendtgørelse nr. 877 af 28. juni 2013 om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, at vejledning om digital ansøgning skal være vederlagsfri.

Som oplyst sendes afgørelser m.m. fortsat til e-boks. Arbejdsløshedskasserne kan dog vælge at vedhæfte en fil med afgørelsen, når de sender behandlingssvar, og den fil kan åbnes fra efteruddannelse.dk.