Spring navigation over
Indhold start

Taxi - elektronisk kørebog

Dato18.03.2013
Nummer146

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Taxier er forpligtede til at føre en trafikbog (populært kaldet ”kørebog”) for at dokumentere kørslen over for skattevæsenet. Denne kørebog må pt. kun føres i papirform og kun elektronisk, hvis der er særlig dispensation hertil. Taxibranchen ønsker at få mulighed for at føre en elektronisk version som standard. Det er trafikstyrelsen, der med hjemmel i bkg. nr. 399 af 04/05/2006 §§ 13 og 14, jf. bilag 3, administrerer ordningen men det er SKAT, der skal bruge oplysningerne. Der har siden 2010 været dialog mellem de to myndigheder om, hvorvidt og under hvilke betingelser man vil kunne tillade elektroniske kørebøger. Skat har hidtil været tilbageholdende med at skabe fremdrift i sagen.

Den nuværende papirordning opleves som meget gammeldags og tidskrævende. Derudover burde IT-løsningen også styrke muligheden for en ensartet kontrolindsats på området.

Trafikbogen skal indeholde mindst 50 tredobbelte blade (stamblad og 2 kopier), der skal være forsynet med fortløbende numre. Hvert af de tredobbelte blade skal omfatte en førers vagt. Hvert af de tredobbelte blade må højst omfatte 1 døgn (24 timer). En vagt anses for at være den periode, hvor en fører er til rådighed for bestillinger, idet der dog kan ses bort fra mindre pauser (spisepauser m.v.). En førers vagt ophører, hvis taxien overdrages til en anden fører.

Problemstillingen og nedenstående forslag har ikke været behandlet i regelforenklingsforum i Trafikstyrelsen, da det omfatter person- og ikke godstrafik.

Berørte virksomheder:

Alle taxivirksomheder.

Forslag:

Der etableres en mulighed som standard at bruge en elektronisk trafikbog/kørebog. Da der er tale om mindre virksomheder skal der være enten en fortsat mulighed for at føre kørebog på papir eller en overgangsperiode, hvori dette fortsat er muligt.

Forslaget gennemføres.

I bestræbelser på at forenkle de regler, der gælder for erhvervet, vil Trafikstyrelsen ændre ”Bekendtgørelse om særlige krav til taxier mv.” således, at et bestillingskontor kan foretage elektronisk trafikbogsregistrering uden at søge om tilladelse herom. Af hensyn til taxier, som ikke er tilknyttet et bestillingskontor, vil det fortsat være muligt at benytte trafikbog i papirudgave. Den ændrede bekendtgørelse vil indeholde nærmere beskrevne vilkår for elektronisk trafikbogsregistrering.

Det forventes, at regelgrundlaget er på plads ultimo 2013, og at de nye regler træder i kraft ved årsskiftet 2013-2014.

Forslaget er implementeret i 2018

Med vedtagelsen af lov nr. 1538 af 19. december 2017 blev det obligatorisk for taxier at føre en elektronisk kørebog. Der er fastsat en 5-årig overgangsperiode for biler, der ved lovens ikrafttræden ikke har udstyr til elektronisk håndtering og løbende indberetninger af kontroloplysninger.

De præcise regler for overgangsordningen fremgår af §28 i BEK nr. 1628 af 19/12/2017.