Spring navigation over
Indhold start

Det er en tung proces at få oprettet og åbnet en NemID adgang

Dato18.03.2013
Nummer147

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Formålet med NemID Erhverv er at gøre kontakten fra arbejdsgiver til det offentlige mere enkel og letløbende. Det kan imidlertid være tidskrævende blot at få oprettet et NemID, da der mangler vejledning og hjælp hertil. Mange virksomheder oplever desuden, at det er en meget tung proces at få oprettet og åbnet en NemID adgang til specifikke ”sider”, fx ved statistikindberetning til DST (ledige stillinger), søgning af arbejds- og opholdstilladelser, refusion af dagpenge. HR-afdelingerne skal ikke have adgang til alle virksomhedens sider under det offentlige, men det bør være muligt at forenkle adgangen til enkelt-”sider”, fx så en medarbejder lettere får adgang til en vifte af ”sider”, der er relevante i funktionen.

Forslag

Der bør ske en forenkling af proceduren ved tildeling af NemID Medarbejdersignatur.

Forslaget gennemføres.

Forslaget forstås primært som et spørgsmål om kommunikation omkring NemID, idet der dog også ses på mulighed for forbedring i brugerflowet. Det vurderes, at der er behov og mulighed for forbedring af kommunikation i relation til virksomhederne om NemID og beslægtede områder.

Tekster og vejledninger, som virksomhederne møder, gennemgås med henblik på at sikre, at begreberne anvendes ensartet og forståeligt. Det undersøges herunder, hvor der er behov for at tilpasse sprogbrugen, og det undersøges, om der er behov for at udarbejde forbedret og/eller nyt informations- og vejledningsmateriale. De identificerede forbedringsmuligheder gennemføres.

Ud over forbedret kommunikation vil det blive undersøgt, om virksomhederne støder på tekniske problemer i relation til at åbne en NemID-adgang, og om man kan forenkle brugerflowet ved oprettelse og åbning af en NemID-adgang. Forbedringsforslag vil blive vurderet i relation til øvrige relevante problemstillinger og vil i det omfang, det er muligt, blive indarbejdet i kommende versioner af NemID.

Arbejdet udføres i et samarbejde mellem de myndigheder, der er ansvarlige for de enkelte løsninger. Forslaget forventes implementeret senest i 2014.

Målet er, at virksomhederne oplever, at der kommunikeres mere entydigt om medarbejdersignatur. Det overvejes at gennemføre en rundspørge til virksomhederne før og efter forslagets implementering.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

I forbindelse med ibrugtagning af Digital Post i virksomhederne er der igangsat en række initiativer, som skal forbedre kommunikationen i forbindelse med virksomhedernes bestilling af NemID medarbejdersignatur.

Der er eksempelvis rettet fejl og gennemført forbedringer i eksisterende vejledningsmateriale og beskrivelser, og der er udarbejdet nyt vejledningsmateriale vedrørende ibrugtagning af NemID medarbejdersignatur. Der er endvidere i efteråret 2013 gennemført en regelforenkling i forbindelse med vilkår og betingelser for NemID medarbejdersignatur. De forenklede regler er publiceret på Nets DanID hjemmeside i januar 2014.