Spring navigation over
Indhold start

Indberetning af delvis sygdom på www.virk.dk er besværlig for virksomhederne

Dato18.03.2013
Nummer151

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Indberetning af delvis sygdom på www.virk.dk er besværlig for virksomhederne. Medarbejderne indberetter sygefraværstid til virksomhederne, når de delvist vender tilbage efter sygdom, og det bør derfor være det samme virksomheden indberetter, så der ikke bruges ressourcer på omregning fra fraværstid til arbejdstid.

Forslag

Virksomheders indberetning ændres fra ”arbejdstid” til ”sygefraværstid”.

Yderligere oplysninger

Sygedagpengeloven, BM

Forslaget gennemføres ikke

Der vil ikke blive foretaget den ønskede ændring i den nuværende opsætning, idet omlægningen vil have for store konsekvenser for det nuværende fagsystem.

KOMBIT har oplyst, at der i forbindelse med kravspecifikationen af det nye sygedagpengesystem (KSD) ikke er medtaget den ønskede ændring. Begrundelsen herfor er, at det ville betyde, at der i perioden, hvor KSD udrulles til kommunerne (over en periode på ca. 1 år), ville skulle være forskel på arbejdsgiverens pligt til at indberette antal fraværstimer eller antallet genoptaget timer i NemRefusion. Det skyldes, at arbejdsgivers pligt til at oplyse enten fraværstimer eller genoptaget timer vil være afhængig af, om modtagerkommunen er på det gældende fagsystem eller er overgået til KSD. Dette vil være uhensigtsmæssigt for arbejdsgiverne, og der vil være stor risiko for fejlindberetning.

Når KSD er idriftsat i alle landet kommuner i første halvår af 2017, vil der blive set på, hvordan der kan opnås yderligere forenklinger i systemet, idet der således ikke længere er behov for at tage hensyn til det nuværende fagsystem. Arbejdsgiverne vil naturligvis blive hørt i den forbindelse..