Spring navigation over
Indhold start

Lempelse af mærkningskravene for færdigpakket frisk frugt og grønt

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Ved salg af færdigpakket frisk frugt og grønt i detailhandlen, er der en række krav til hvorledes mærkningen skal være udformet. Disse krav er angivet i forordninger og som følge af et direktiv i en bekendtgørelse. Mærkningen skal være angivet på indpakningen/ emballagen eller på en vedhæftet etiket, og helt grundlæggende skal de obligatoriske oplysninger være angivet på dansk.

Når man samhandler/importerer færdigpakket frisk frugt og grønt (f.eks. en pose æbler) ses som regel, at næsten alle de obligatoriske oplysninger er angivet korrekt på pakken, dog ses ofte problemer med ”oprindelseslandet”, som er et krav for næsten alt frisk frugt og grønt.

Kravet om, at oprindelseslandet skal angives på indpakningen/emballagen/etiket samt være på dansk gør, at mange virksomheder bruger ressourcer på at mærke varen om. En sådan ommærkning er omkostningsfuld og tidskrævende.

Netop en råvare som frisk frugt og grønt skal have en hurtig omsætningshastighed og skal have sin levetid hos konsumenter/aftagere – ikke på et lager, hvor den venter på ommærkning. Omvendt kan man selvfølgelig sige, at man bør stille kravet til sin leverandør, men da Danmark er et ”lille” land, kommer den danske importør/samhandler ofte ikke igennem med et sådant krav, da det vil fordyre produktet – eller i nogle tilfælde betyde, at varen ikke kan leveres.

Når der udelukkende er tale om ”oversættelse af et oprindelsesland” bør der derfor være andre måder at håndtere dette på.

Oprindelseslandet er en vigtig oplysning for forbrugeren i købsøjeblikket – altså ved ”point of choice”. Der bør derfor være mulighed for at ”rette fejlen” på stedet, ved at angive oprindelseslandet ved enten skiltning, hyldeforkant eller lignende – fuldstændig på samme måde som man gør det i dag ved salg af åbne bakker samt ved frugt og grønt i løssalg.

Det er naturligvis vigtigt, at lempelser på området fortsat sikrer klar og gennemsigtig mærkning til forbrugerne, så de kan træffe et oplyst valg og ikke vildledes.

Berørte virksomheder

Hovedparten af de danske importører/samhandlere af frisk frugt og grønt er formentlig berørt af problemet. Dernæst videreføres problemet nogle gange til de danske dagligvarebutikker sælger frisk frugt og grønt. Det anslås, at der er godt 3.000 dagligvarebutikker i Danmark.

Forslag

Det foreslås, at man dels på EU-niveau gennemgår selve forordningerne, samt at der ses på bekendtgørelsen med henblik på at vurdere, om der dér kan foretages egentlige lempelser. Derudover foreslås en dialog med Fødevarestyrelsen og NaturErhvervsstyrelsen om en løsning af problemet.

Forslaget gennemføres.

Regeringen er positivt indstillet overfor at imødekomme forslaget, og NaturErhvervstyrelsen vil på den baggrund vurdere forskellige løsningsmuligheder.

I forhold til den foreslåede dialog mellem de implicerede brancher, NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen iværksættes den i den kontaktgruppe om EU handelsnormerne for frisk frugt og grønt, der allerede er etableret i NaturErhvervstyrelsens regi. Problemstillingen og løsningsmulighederne indkredses her, og på grundlag heraf kontakter NaturErhvervstyrelsen Europakommissionen med henblik på at søge en løsning.

Tidshorisonten for en dansk implementering af en lempelse af krav til praksis for oprindelsesmærkning vil afhænge af, om

a) problemet kan løses og de danske regler lempes uden ændringer af EU reglerne, efter en dialog med Europakommissionen, eller

b) forslagets gennemførsel vil kræve en ændring af de EU fastsatte regler.

I førstnævnte tilfælde vil en afklaring og efterfølgende ændring kunne gennemføres relativt hurtigt, formentligt inden for ½ år. I sidstnævnte tilfælde vil en ændring naturligvis forudsætte opbakning fra Kommissionen og de andre EU medlemsstater og denne proces vil i givet fald tage mindst 1-1½ år.

Målet er at imødekomme ønsket om lempelser af praksis for mærkningskrav til færdigpakninger af frisk frugt og grønt, uden at svække mulighederne for entydig tilbagesporing af produkter og uden at svække forbrugerens mulighed for at få tydelige oplysninger om varens oprindelse på købstidspunktet. Punktet sættes på dagsordenen for førstkommende kontaktmøde (afholdes maj 2013) mellem brancherepræsentanter og myndighed (NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen).

I dette forum aftales mål og opfølgning.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Forslaget kan gennemføres inden for eksisterende EU lovgivning ved en præcisering af bestemmelserne for oprindelsesmærkning i nær tilknytning til færdigpakninger i detailbutikker.

Efter dialog mellem branchen og kontrolmyndighederne er det blevet afklaret, at branchens ønske til fleksibilitet hvad angår oprindelsesmærkning af frisk frugt og grønt i detailbutikker kan imødekommes uden regelændringer på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris område. Det vil således være en korrekt mærkning med oprindelsesland, hvis oprindelseslandet blot står anført på et skilt på et fremtrædende sted sammen med den færdigpakkede friske frugt og grønt, og ikke nødvendigvis på hver enkelt forbrugerpakning.

Forslaget er gennemført i 2013.