Spring navigation over
Indhold start

Pakkerejsedirektivet: Konkursbeskyttelse

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Problematikkerne omkring Lov om Pakkerejser fra 1993 skyldes i væsentlig grad, at der i Danmark findes tradition for at hæve forbrugerbeskyttelsen, så denne ofte strækker sig væsentligt længere end den tilsvarende beskyttelse hos vores Europæiske naboer. Dette forhold medfører, at der definitionsmæssigt såvel som rent materielt er store forskelle i den danske implementering af Pakkerejsedirektivet i forhold til andre europæiske lande.

Konkursbeskyttelse:
Der findes i Pakkerejsedirektivet et krav om, at den rejsende skal beskyttes mod rejsearrangørens eventuelle insolvens. Et beskyttelseskrav med baggrund i sociale hensyn, med det formål at beskytte arbejdstagere, der efter længere tids arbejde har lagt større forudbetalinger med det formål at opnå et rekreativt ophold, hvor der kan restitueres.

Pakkerejsedirektivet beskriver ikke, hvorledes en ordning omkring rejsearrangørens eventuelle insolvens skal implementeres, men blot at denne skal dække de rejsendes forudbetalinger.

I Danmark er implementeringen sket gennem Lov om en Rejsegarantifond, hvor sikringen sker gennem en solidarisk ordning, hvor alle registreringspligtige bureauer bidrager og stiller sikkerhed baseret på deres omsætning og modtagne forudbetalinger.

Ordningen er i Danmark senest blevet udvidet med en dækning for flight-only produkter (kun flybilletter), således, at man skulle opnå konkursbeskyttelse også når man kun købte en flyrejse. Men ved denne udvidelse er det alene flybilletter købt af forbrugere til et privat formål, der er dækket, hvorimod både forbrugere og erhvervsdrivende er dækket, hvis de køber en pakkerejse (flybillet og indkvartering fra samme udbyderetten).

Den seneste ordning dækker således ikke forretningsrejsende, der alene har købt flybilletter. Ligeledes skal dækningen aktiv vælges af den private rejsende, og er derfor ikke obligatorisk.

Dækningen i den nuværende ordning for flight-only er for nuværende tilnærmelsesvis illusorisk, da et tilkøb af en sådan forsikring alene dækker i tilfælde af rejsebureauets konkurs, og ikke luftfartsselskabets konkurs. I det tilfælde, at flybilletten er købt hos et rejsebureau, der optræder som agent for luftfartsselskabet og derfor ikke er ansvarlig for transportaftalens gennemførelse, er dækningen således ikke-eksisterende i tilfælde af luftfartsselskabets konkurs.

Ordningen for pakkerejser har desuden medført en væsentlig administrativ byrde for små og mellemstore bureauer, da eventuelle konjunkturudsving medfører krav om forhøjede garantier; ligeledes bliver sæsonbetonede bureauer mødt med krav om forhøjede garantikrav grundet udsving i forudbetalinger, hvilket påvirker likviditeten og derfor skaber ringere konkurrencemæssige rammevilkår end for rejsebureauer etablerede i andre europæiske lande, hvor implementeringen af direktivet er administrativt mindre byrdefuld for virksomhederne. Det er ikke muligt for bureauerne at tegne private forsikringer, der tilbyder samme sikkerhed for bureauets kunder.

De administrative byrder og garantikrav, medfører der er en yderst høj barriere for nystartede bureauer, da de ofte mødes med forhøjede garantikrav i forhold til de i loven fastsatte.

Forslag

Pakkerejsedirektivet angiver alene, at der skal være en dækning af de rejsende, og dækningen er i Danmark reguleret gennem Lov om en Rejsegarantifond.

Lov om en Rejsegarantifond er pt. under revision, og Danmarks Rejsebureau Forening er af den overbevisning, at for hvad angår flight-only-dækningen, børdenne enten fjernes eller udvides.

Disse to forslag skyldes, at dækningen ikke er tilstrækkelig i den nuværende form, da den for det første skal tilkøbes, og for det andet ikke udgør en reel dækning. Danmark er blandt en håndfuld af lande i EU, der har en Garantifond eller lignende som følge af Pakkerejsedirektivet krav om konkursbeskyttelse.

Der findes dog i vid udstrækning private forsikringsordninger i resten af EU, og de fleste andre lande i Europa har ikke tilnærmelsesvist samme byrdefulde og konkurrencehæmmende vilkår i deres nationale implementering af direktivets krav.

Sammenlignes den danske ordning med andre europæiske landes implementering af selv samme direktiv ligger Danmark langt over disse, når det handler om økonomiske byrder på virksomhederne. Danmarks Rejsebureau Forening estimerer, at der kunne spares mellem 20 og 30 mio. kr. for danske rejsearrangører, hvis byrder på områder blev afskaffet. Med fordel kunne danske rejsearrangører som alternativ til et medlemskab af Rejsegarantifonden vælge at tegne en forsikring mod egen konkurs hos et forsikringsselskab. En sådan mulighed vil sikre, at bureauer med en sund forretning vil kunne minimere deres omkostninger for hvad angår sikkerhedsdækning, en minimering der i sidste ende vil kunne skabe lavere priser for den rejsende.

Danmarks Rejsebureau Forening mener, at der ved revisionen enten skal fastsættes stringente krav for, hvilke nøgletal Rejsegarantifonden må benytte som grundlag for garantiens størrelse for at sikre en ensartet konkurrence.

Yderligere information:

Pakkerejsedirektivet: Direktiv 90/314/EØF

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen kan støtte, at der arbejdes for, at Rejsegarantifondens konkursdækning på flyområdet udvides.

Evalueringen af Rejsegarantifondsloven har vist, at der er en række problemer ved den nuværende konkursdækning på flyområdet, idet en række udenlandske flyselskaber ikke er omfattet af ordningen. Evalueringen viser imidlertid også, at der ikke kan peges på én model, der løser alle de rejste problemer uden at skabe nye.

Det er vurderingen, at reel løsning kun kan opnås, hvis der arbejdes for en fælles europæisk løsning, som sikrer et ensartet europæisk beskyttelsesniveau.

Forslaget er implementeret i 2015

Ændring af lov om en rejsegarantifond blev vedtaget af Folketinget 16. april 2015 og trådte i kraft 1. juli 2015.

Lovforslaget blev vedtaget med et stort flertal i Folketinget og med opbakning fra Rejsegarantifondens bestyrelse.

Lovændringen medførte bl.a., at der indføres et passagerbidrag på 2 kr. pr. afrejst passager fra en dansk lufthavn. Beløbet bliver opkrævet fra udbydere af flytransport til at dække Rejsegarantifondens forpligtelser på flyområdet. Ændringen er en udvidelse af dækningsområdet i forhold til tidligere således, at alle kunder nu kan hjemtransporteres, såfremt de er i besiddelse af et gyldigt hjemrejsedokument.

Finansieringen af pakkerejsedelen af Rejsegarantifondens virke er ikke ændret. Europa-Parlamentet har vedtaget et revideret Pakkerejsedirektiv, der skal være implementeret senest 1. januar 2018. Den forestående implementering vil bl.a. omfatte en analyse af danske virksomheders byrder vedr. registrering i Rejsegarantifonden og et nabotjek af andre landes konkurs-dækning samt finansieringen heraf. Der vil i forbindelse med implementeringen af pakkerejsedirektivet og med bagrund i analyse og nabotjek blive taget politisk stilling til, om reglerne for garantistillelse skal ændres.

Udbydere af flytransport fra en dansk lufthavn til en udenlandsk lufthavn skal ikke registreres i Rejsegarantifonden. De undtages dermed fra at betale administrationsbidrag til Rejse-garantifonden, og de skal heller ikke fremadrettet stille garanti. Udbyderne af flytransport pålægges dog at indbetale et gebyr på 2 kr. pr. afrejsende, indtil en flyrejsefondskasse på i alt 100 mio. kr. er opbygget.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skønner, at udbyderne af flytransport netto vil få merudgifter på 19,2 mio. kr. om året henover de næste 4-5 år, indtil flyrejsefondskassen er blevet opbygget. Såfremt større konkurser undgås, anslås det at udbyderne af flytransport efter 4-5 år vil opnå en permanent lettelse på omkring 2,8 mio. kr. om året.