Spring navigation over
Indhold start

Fødevarekontaktmaterialer - import af varer fra Hong Kong og Kina

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Test Rapport gælder p.t. kun for et år af gangen (koster ca. 1500 kr.).

Nuværende proces i forbindelse med import
1. Vi skal sikre testrapporten er under et år gammel - ellers skal der bestilles en ny.
2. Vi skal sikre leverandøren mærker produkterne efter reglerne fra FVST vedrørende LOT nr. mærkning.
3. Vi skal forhåndsanmelde partiet til Fødevarestyrelsen (FVST) senest 2 dage før ankomst (vi anmelder normalt ca. 4 uger før ankomst). Selve anmeldelsen er en meget dårlig skabelon, der praktisk talt kun kan udfyldes i hånden, anmeldelsen, pakkelisten og testrapporten mailes til FVST – men SKAL også indsendes med alm. post! Vi gør begge dele da vi vil være sikre på anmeldelsen er modtaget!
4. Vi modtager en mail fra FVST om at de har modtaget anmeldelsen.
5. ca. 7-10 dage før forventet ankomst modtages originaldokumenter fra leverandøren. Original B/L sendes til speditøren med besked om at sendingen (eller dele af den) er omfattet af reglerne om nylon og melamin. Faktura, GSP certifikat og pakkeliste sendes til klarereren ligeledes med besked om sendingen (eller dele af den) er omfattet af disse specielle regler.
6. Når containeren er ankommet til frihavnen skal speditøren med en rimelig præcis tidsangivelse meddele FVST at den står klar.
7. FVST skriver til speditøren at de vender tilbage når sendingen er godkendt eller med besked om at sendingen skal tages ud til fysisk kontrol (det kan tage op til et par dage).
8. Hvis sendingen bliver godkendt meddeler FVST til speditøren dette – speditøren skal så meddele Toldvagt 14 i frihavnen at sendingen må forlade frihavnen.

Det virker ikke som om at FVST og SKAT er særlige villige til at samarbejde for at få tingene til at glide i praksis i frihavnen – de varetager kun deres egen interesse og har ikke øje for at det er en kæde med flere parter involverede.

Sendingen kan herefter køres til modtageren.

9. Hvis sendingen derimod bliver udtaget til fysisk kontrol – skal speditøren sørge for at partiet bliver kørt til et DPE godkendt kontrolsted (On-Time).
10. FVST skriver ligeledes til On-Time – om at de skal have besked når partiet er fundet frem. Partiet kan være en del af en større leverancer med andre produkter der ikke er omfattet af disse specielle regler. Disse øvrige produkter kan køres til modtageren efter sortering.
11. FVST udtager fysiske prøver der sendes til analyse.
12. Speditøren rykker løbende FVST for at hører om der er noget nyt.
13. FVST giver On-Time besked når resultatet forelægger om at partiet kan frigives.
14. On-Time og FVST kontakter speditøren med besked om at partiet er godkendt og kan afhentes.

Sendingen kan herefter køres til modtageren.

Seneste eksempel:
For en et lille parti varer i en container med øvrige produkter har vi betalt godt 5.000 kr. i ekstra håndtering på grund af den eksisterende procedure, samtidig med at de varer der skulle kontrolleres blev forsinket 13 dage – de øvrige ikke kontrolbelagte produkter i containeren blev forsinket 6 dage.

Det skal lige nævnes at vi ikke er helt sikre på det er helt OK at få leveret den del af partiet der ikke er kontrolbelagt, da der kan blive nogle problemer med indfortoldning hos SKAT – vores speditør fik dog tilladelse til at dellevere partiet af toldvagten.

Forslag

Dokumenterne indsendes til FVST når forsendelsen afsendes, kan for søfragt fra Hong Kong og Kina sagtens gøres 2-3 uger i forvejen, således at der er god tid hos FVST til at kontrollere dokumenterne inden sendingens fysiske ankomst til DK.

Partiet kan således uhindret indføres i DK hvis FVST ingen bemærkninger har.

Hvis et parti varer udtages til kontrol skal det foregå på aflæsningsstedet (dvs. hos modtageren) – eller prøver kan sendes ind til kontrol – således at containeren/leverancen ikke bliver forsinket – samt at der ikke skal betales ekstra omkostninger for håndtering i frihavnen.

Når en Test Rapport er lavet en gang på et produkt/produkttype – ville det være ønskeligt hvis den kun skulle fornyes hvis/når der bliver skiftet leverandør og/eller materialetype.

Yderligere oplysninger

Hensigten må være at sikre fødevaresikkerheden og ikke bruge unødige ressourcer på bureaukrati, og at prøve at fange virksomhederne på teknikaliteter i forhold til det administrative.

Vi kunne ønske at FVST brugte mere energi på rådgivning og vejledning for at få reglerne og de praktiske forhold til at nå sammen – i stedet for at løftet pegefingeren.

For at sætte prikken over i’et ”uddeler” FVST uden varsel administrative bøder, hvis et af punkterne ikke overholdes på 10.000 kr. – og hvis virksomheden er over 25 ansatte forhøjes bøden til 20.000 kr.

Vi anser det for helt urimeligt at en virksomhed med over 25 medarbejdere automatisk bliver kategoriseret som en stor virksomhed i forbindelse med udstedelsen af administrativt bødeforelæg. Vi mener det i EU sammenhæng er helt oppe på 250 medarbejdere – samme regler burde være gældende i Danmark.

Vi anser dette som endnu et eksempel på at man er mere fokuseret på at straffe virksomhederne end at sikre reglerne er praktisk gennemførlige og rådgivning.

Forslaget gennemføres delvist.

Forhåndsanmeldelse og frigivelse af partier:

Der er intet, som hindrer virksomheden i at forhåndsanmelde de omtalte partier 2-3 uger før forventet ankomst til Danmark. Det er blot et EU-krav, at partiet forhåndsanmeldes mindst 2 arbejdsdage i forvejen til den kompetente myndighed på det første indgangssted, og at originalen foreligger ved tidspunktet for den kompetente myndigheds underskrift.

Fødevarestyrelsen vil undersøge muligheden for at gøre bilaget i forordningen digitalt, med henblik på at forenkle processen for virksomhederne.

Det er i dag ikke muligt at frigive partierne inden den fysiske ankomst til Danmark, da det er et forordningskrav, at de påkrævede dokumenter ledsager partiet. Det er et krav, at kontrollen foretages på baggrund af originaldokumenter.

Fødevarestyrelsen vil sende en forespørgsel til Kommissionen vedrørende kravet om anvendelse af originaldokumenterne bl.a. med henblik på at vurdere, om der kan træffes afgørelse af, hvorvidt et parti skal udtages til fysisk kontrol eller ej, inden partierne fysisk er ankommet til Danmark. Det er ikke muligt for virksomheden selv at udtage prøver til kontrol, da denne procedure skal udføres af den kompetente myndighed. Fødevarestyrelsen vil ikke arbejde for at ændre denne procedure, da proceduren er en del af kontrolsikkerheden.

Det er et EU-krav, at der gennemføres en tilfældig fysisk stikprøvekontrol på plastkøkkenredskaber fra Kina og Hongkong. Kontrollen skal tilrettelægges på en sådan måde, at importørerne eller deres repræsentanter ikke kan forudsige, om et givent parti vil blive udvalgt til fysisk kontrol og således har mulighed for at ”omdirigere” et parti, hvis det udvælges til kontrol flere uger inden den fysiske ankomst til Danmark. Der udføres ikke fysisk kontrol på partier, der ikke består dokumentkontrollen.

Hvis partiet udvælges til fysisk kontrol, skal partiet fysisk indføres via et af de udpegede indgangssteder og der er krav om, at prøverne skal udtages af den kompetente myndighed. Modtagevirksomheden kan ansøge Fødevarestyrelsen om at komme på listen over udpegede indgangssteder.

Godkendelse forudsætter, at virksomheden lever op til forordningens krav med hensyn til beliggenhed og indretning, fx skal modtagevirksomheden være beliggende ved første indgangssted til EU, det vil sige på den ydre grænse. Regeringen har arbejdet på at få ændret disse EU-krav, men der har ikke været flertal i EU for en ændring.

Det er ikke muligt for virksomheden selv at udtage prøver til kontrol, da denne procedure skal udføres af den kompetente myndighed. Fødevarestyrelsen vil ikke arbejde for at ændre denne procedure, da proceduren er en del af kontrolsikkerheden.

Hvis partiet ikke skal prøveudtages, kan partiet frigives til eget lager, når Fødevarestyrelsen har godkendt partiet ved dokumentkontrol.

Analyserapport:

Regeringen vil undersøge muligheden for at ændre den nuværende praksis, dvs. analyserapporten skal fornyes, hvis/når der skiftes leverandør og/eller materialetype og forældelsesfristen på 1 år bortfalder. Spørgsmålet vil blive rejst ved næste arbejdsgruppemøde i EU Kommissionen. Dette møde forventes at finde sted i september 2013.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Bilaget er lagt på hjemmesiden i elektronisk form i oktober 2013.

I forhold til forslaget om kontrol inden fysisk ankomst har Kommissionen svaret, at dokumentkontrol skal laves på baggrund af originale dokumenter. Da de originale dokumenter skal følge partiet, kan forslaget ikke umiddelbart gennemføres.

Praksis i forhold til analyserapporten er ændret i oktober 2013, så forældelsesfristen på 1 år bortfalder. Praksisændringen er meldt ud til alle Fødevarekontrolenheder.