Spring navigation over
Indhold start

Fødevarekontaktmaterialer - overensstemmelseserklæringer

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

I EU-forordningen om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer 1935/2004 er der mulighed for, at medlemsstaterne kan opretholde og vedtage nationale bestemmelser om såkaldte overensstemmelseserklæringer (declaration of compliance). Danmark gør brug af denne mulighed, som fremgår af artikel 16, stk. 2 og kræver en overensstemmelseserklæring (declaration of compliance) på alle typer fødevarekontaktmaterialer, hvor fx Tyskland kun kræver overensstemmelseserklæringer på materialetyper, der er dækket af særforanstaltninger. Det skal derfor slås fast, at den danske model ikke er en overimplementering af forordning 1935/2004, idet forordningen specifikt giver denne mulighed.

Lovgivningen er dog meget kompleks og stiller meget store krav til vidensniveauet – både hos virksomhederne og hos myndighederne – så en effektiv regelefterlevelse er vanskelig – selv med de bedste hensigter. Regelefterlevelsen bliver endog sværere i mindre virksomhederne uden den nødvendige faglige kompetence.

Ud fra et fødevaresikkerhedsmæssigt hensyn er den danske model fornuftig, men det giver problemer for producenter og importører at fremskaffe disse overensstemmelseserklæringer, da leverandørerne fra andre EU-lande og oversøiske lande står uforstående over for de danske importørers krav om at se overensstemmelseserklæringer på noget, som de ikke afkræves overensstemmelseserklæringer på af andre EU-lande.

Berørte virksomheder

Producenter og importører af såkaldte fødevarekontaktmaterialer. Fødevarekontaktmaterialer omfatter alle genstande og materialer, som er bestemt til at komme i berøring med fødevarer – både i produktion, emballeringen og brugen.

Forslag

Med henblik på at sikre fødevaresikkerheden af fødevarekontaktmaterialer foreslås det, at den danske model med overensstemmelseserklæringer understøttes af prædefinerede overensstemmelseserklæringer i lovgivningen om fødevarekontaktmaterialer på de forskellige materialetyper på alle fødevarekontaktmaterialer uafhængigt af, om materialetyperne er dækket af særforanstaltninger eller ej. Og det bør ske på EU-niveau.

Baggrund

Forslaget indebærer, at det vil fremgå klart, hvilke informationer, der skal til for at overholde lovgivningen. Umiddelbart kan dette ligne en regeludbygning og ikke en regelforenkling. EU-importører af fødevarekontaktmaterialer og EU-brugere af fødevarekontaktmaterialer (fødevarevirksomhederne) skal dog allerede i dag sikre sig, at deres fødevarekontaktmaterialer er sikre at anvende til formålet. Dette kan man bl.a. sikre sig ved at indhente overensstemmelseserklæringer og evt. testrapporter.

I dag er det i høj grad op til den enkelte virksomhed at dokumentere, hvordan det sikres, at fx silikonen er fødevaresikkerhedsmæssigt forsvarlig at anvende til fødevarekontakt. Rigtig mange virksomheder – specielt mindre og mellemstore virksomheder – har ikke personale, der ligger inde med den nødvendige viden om fødevarekontaktmaterialer og kemi, som er nødvendig for selv at udfærdige overensstemmelseserklæringer.

Såfremt der i lovgivningen var prædefinerede overensstemmelseserklæringer på de forskellige materialetyper ville man opnå flere fordele:

- Importørerne, producenterne og brugerne (fødevarevirksomhederne) af fødevarekontaktmaterialer ville få langt nemmere ved at sikre sig, at deres fødevarekontaktmaterialer var sikre at anvende.

- De oversøiske og europæiske leverandører ville blive mødt af enslydende overensstemmelseserklæringer, hvor de i dag bliver mødt af lige så mange forskellige overensstemmelseserklæringer, som de har kunder. De mange varierende krav fra forskellige kunder/lande fordyrer varerne unødigt.

- Ens og entydige overensstemmelseserklæringer ville gøre det muligt for leverandørerne/producenterne af fødevarekontaktmaterialerne at lave en overensstemmelseserklæring, som alle i EU ville kunne acceptere.

- Leverandørerne og producenterne af fødevarekontaktmaterialer ville få større forståelse for, hvad der kræves af dem. Leverandørerne og producenterne af fødevarekontaktmaterialerne ville dermed også få en større forståelse for de fødevaresikkerhedsmæssige aspekter og hensyn.

- Man risikerer ikke, at en overensstemmelseserklæring på en silikone er acceptabel i Tyskland, men ikke i Danmark.

Der skulle muligvis laves flere forskellige overensstemmelseserklæringer afhængig af, om der er tale om fødevareemballage, produktionsudstyr eller fødevarekontaktmaterialer til gentagen brug (fx tallerkner).

Forslaget kompliceres lidt af, at der er nationale særforanstaltninger i nogle EU-lande på visse materialetyper. Indtil man har fået ensrettet reglerne inden for EU, ville man kunne indskrive disse nationale særforanstaltninger i de prædefinerede overensstemmelseserklæringer. Man ville på den måde kunne se, om der var restriktioner på, i hvilke lande ens produkt ville kunne sælges/anvendes. I dag er det en stort set umulig opgave at finde ud af, hvad de specifikke regler er i de forskellige lande, da man så bliver nødt til at læse lovgivning på mange forskellige sprog.

Forslaget gennemføres.

Regeringen er enig i, at fælles EU krav om overensstemmelseserklæringer bør prioriteres. Regeringen har allerede stillet forslag om det, som svar på Kommissionens spørgsmål om prioriteringer for fremtidigt arbejde på området FKM i EU.

Der er udarbejdet vejledende tjeklister i dansk FKM samarbejdsforum med erhvervet og i nordisk samarbejde myndighederne imellem. Tjeklisterne indeholder tjekpunkter til opstilling af overensstemmelseserklæringer for alle typer FKM. Der er tjeklister til alle dele af erhvervet, så en importør af FKM kan bruge én tjekliste, og en fødevareproducent kan bruge en anden.

Tjeklisterne findes på dansk, engelsk og mandarin, og har været en del af det faglige program for 12 EU kurser, som Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet har været ansvarlige for. Formålet har bl.a. været at introducere EU kollegaer fra andre lande til en systematisk opbygning af overensstemmelseserklæringer.

Overensstemmelseserklæringer giver en større sikkerhed for at fødevarekontaktmaterialer (FKM) overholder gældende lovgivning. Det er vist i en mindre undersøgelse (Fødevarestyrelsen, 2005/06), hvor både FKM med ”gode” overensstemmelseserklæringer og mangelfulde erklæringer blev testet for migration til fødevarer.

Forslaget er implementeret i 2015

Forslaget er blevet delvist implementeret i 2015. I 2015 blev en ny og opdateret fællesnordisk vejledning med tjeklister/skabeloner for overensstemmelseserklæringer for alle fødevarekontaktmaterialer offentliggjort.

Vejledningen indeholder de ønskede skabeloner og er udarbejdet som et fælles projekt mellem de nordiske lande. Den nordiske vejledning kan læses på engelsk, men vil også blive oversat til dansk og de øvrige nordiske sprog.

EU-Kommissionen prioriterer umiddelbart ikke at udarbejde harmoniserede krav til overensstemmelseserklæring for alle fødevarekontaktmaterialer.

Det forventes, at tjeklisterne vil gøre det lettere for virksomhederne at overskue, hvad der skal indgå i overensstemmelseserklæringerne.