Spring navigation over
Indhold start

Nationale standarder i byggeriet, eksempelvis betonelementer

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Nationale standarder og krav om godkendelser er til hinder for samhandel af byggematerialer.

Eurocodes er de europæiske normer for dimensionering af bygningskonstruktioner og fungerer som rammeregler inden for bl.a. betonelementer. I de enkelte Eurocodes er der på en række punkter mulighed for, at der kan anvendes nationalt fastsatte værdier, som er anført i normer i de såkaldte ”nationale annekser for bygningskonstruktioner”. Danske krav til betonelementer fastlægges af Dansk Standards normudvalg for betonelementer.

De danske normer for betonelementer bygger på plasticitetsteorien mens eksempelvis de tyske normer bygger på elasticitetsteorien. Det betyder, at betonelementer ikke kan sælges og anvendes direkte på tværs af grænsen, uden at de igen skal projekteres. Desuden skal det dokumenteres, at elementerne overholder de nationale normer.

Nationale standarder og normer er i høj grad formet på baggrund af byggetraditioner og skal tage hensyn til forskelle klimaet.

Nationale standarder og normer medfører ekstra omkostninger til test og projektering. Det kræver både tid og penge og vanskeliggør samhandel på tværs af grænser.

Berørte virksomheder

Den danske byggesektor og bygherrer.

Forslag

DI foreslår, at der foretages en ”indre marked” gennemgang af alle byggeriets nationale standarder og normer for at afdække mulighederne for øget harmonisering.

DI ønsker så vidt muligt europæiske standarder på området. Dette under hensyn til væsentlige klimamæssige forskelle på tværs af landegrænser.

Yderligere oplysninger

Der stilles krav om Eurocodes - med tilhørende danske annekser i det danske bygningsreglement. BR10.

Eurocodes udarbejdes i det europæiske standardiseringsorgan CEN, efter mandat fra EU Kommissionen.

De danske nationale annekser for bygningskonstruktioner udarbejdes af Dansk Standards standardiseringsudvalg i samarbejde med Energistyrelsen.

Bygningsreglementet henviser til en lang række nationale normer og standarder, som alle bør gennemgås.

Forslaget gennemføres.

Der stilles forslag om gennemførelsen af en national gennemgang af danske nationale standarder og normer inden for byggeriet, herunder henvises specifikt til nationale standarder vedr. betonelementer.

Den danske tilgang til regulering af byggematerialer m.v. er, at den europæiske lovgivning skal følges på de områder, hvor der er en sådan, og Danmark er blandt de EU-lande, der er længst med implementeringen af europæiske standarder m.v. Europæiske standarder dækker over to typer standarder. For det første eurocodes, som er de fælles europæiske konstruktionsnormer for opførelsen af byggeri. Det er tilladt at afvige fra eurocodes ift. nationale forhold, som betinges af klimaet. Dette kan f.eks. være forskellen i, hvor meget det blæser i et pågældende land. De nationale afvigelser til eurocodes findes i annekser vedlagt den enkelte eurocode. For det andet fælles harmoniserede produktstandarder i form af ensartede krav til et specifikt materiale landene i mellem.

Regeringen har løbende gennemført en række indsatser for at finde frem til, hvorvidt der er hindringer for at bruge udenlandske byggematerialer i Danmark. Regeringen får på nuværende tidspunkt udarbejdet en konkurrenceanalyse af dansk byggeri, hvor der også vil blive set på, om der er dansk særlovgivning, som er konkurrencebegrænsende og som kan fjernes eller lempes. Analysen foretager en gennemgang af en række af de eksisterende regler på området samtidig med, at der gennemføres interview med brancheorganisationer og virksomheder med henblik på at pege på konkret regulering, som udgør problemer. Klima-, Energi- Bygningsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet vil følge op med konkrete initiativer på analysen i regeringen byggepolitiske strategi, der offentliggøres i 2014. Herudover vil regeringen igangsætte en undersøgelse af de nationale annekser af de europæiske konstruktionsnormer eurocodes med henblik på at undersøge, om der kan ske tilpasninger, der kan bidrage til øget harmonisering med de øvrige EU-lande. Undersøgelsen igangsættes i 2013 og forventes færdig i 2014.Regeringen vil herefter orientere Virksomhedsforum om undersøgelsens resultater.

I forslaget fra Virksomhedsforum henvises der specifikt til, at danske normer for betonelementer medfører, at de f.eks. ikke kan sælges og anvendes i Tyskland, uden de igen skal projekteres. Frem til 2008 kunne der i Danmark ikke bygges med tysk beton, men reglerne blev ændret i 2008, og man kan nu vælge både tysk og dansk beton.

Energistyrelsen vil i foråret 2013 udsende et brev til brancheorganisationer, kommuner osv., hvor der gøres opmærksom på muligheden for at anvende både tysk og dansk beton. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet er samtidig i dialog med DI om behovet for oplysning omkring reglerne for anvendelse af beton.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet er løbende i dialog med byggeriets brancheorganisationer og virksomheder, der anmodes om at indsende regler, som virker konkurrencebegrænsende.

Formålet med konkurrenceanalysen er, at der skal fremsættes konkrete initiativer, som mindsker konkurrencebegrænsende regulering i byggeriet. Undersøgelsen af de nationale annekser til eurocodes udføres medhenblik på en øget harmonisering med de øvrige EU-lande. Effekten af disse tiltag kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt, men evalueres gennem den løbende dialog med brancheorganisationer og virksomheder.

Forslaget er implementeret i 2018

Der er i foråret 2015 gennemført en gennemgang af de standarder, som der henvises til fra bygningsreglementet (BR) med henblik på at sikre størst mulig harmonisering med regler i vores nabolande samt fjerne unødvendige danske standarder og reguleringskrav.

I forbindelse med denne gennemgang blev det kortlagt, hvilke af de standarder der henvises til fra BR, der er særligt danske eller indeholder særligt danske metodikker eller krav. Der henvises til ca. 60 europæiske og 70 danske standarder fra BR, og kortlægningen viste, at der er en række standarder, der bør undersøges enkeltvis for at se, om der kan ske en harmonisering med europæiske eller internationale standarder. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ultimo 2015 igangsat de første analyseprojekter hos Dansk Standard med henblik på at få udskiftet de mest særlige danske standarder med europæiske i det omfang, dette er muligt. Den første analyse blev afsluttet i 2016. Det drejer sig om en undersøgelse af de europæiske afløbsnormer. Undersøgelsen viste, at en overgang til eksisterende europæiske standarder på afløbsområdet ville kræve udarbejdelse af en lang række nationale tillæg for at leve op til et tilfredsstillende sundheds- og sikkerhedsniveau. Ved den kommende revision af afløbsnorm DS 432 vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen tilstræbe, at danske særkrav fjernes, hvor det er muligt under hensyn til sikkerheden og sundheden i byggeriet.

I forbindelse med en revision af bygningsreglementets brandkrav arbejder styrelsen på at indarbejde europæiske standarder for brandtekniske installationer, så disse kan anvendes af bygherrer til at dokumentere, at kravene til installation og drift af de brandtekniske installationer i en bygning er overholdt.

Arbejdet vil fremadrettet ske løbende i takt med, at der udarbejdes nye europæiske standarder. Yderligere projekter er igangsat i 2016 og 2017, og det nye bygningsreglement 2018 (BR18), der er trådt i kraft den 1. januar 2018, henviser til en række europæiske standarder, der kan anvendes til at overholde kravene i kapitel om brandforhold.

Der er samtidig igangsat et arbejde, der skal mindske omfanget af indholdet i de eksisterende nationale annekser til europæiske standarder. Konkrete nationale annekser er blevet opdateret i løbet af 2014 og 2015, og der vil også fremadrettet løbende ske opdateringer af de nationale annekser. Der pågår en revision af Eurocodes i det europæiske standardiseringsorgan, og der arbejdes i forbindelse med denne revision på at reducere mængden af information, der fremover bør fremgå af de nationale annekser. Det forventes, at de nye Eurocodes er færdigreviderede i 2021. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen følger arbejdet med henblik på at implementere de nye Eurocodes i bygningsreglementet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen understøtter den danske indsats i forbindelse med den aktuelle revision af Eurocodes finansielt.

For den specifikke henvisning til danske normer for betonelementer kan det oplyses, at Dansk Standard i tæt koordinering med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har færdiggjort det nødvendige nationale anneks til den europæiske standard EN/DS 206 - Beton - Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse. Standarden blev implementeret i bygningsreglementet i forbindelse med udgivelsen af BR18.

En øget harmonisering af danske standarder og fjernelse af nationale særkrav vil reducere adgangsbarrierer for internationale virksomheder, der kunne have en interesse i at etablere sig i Danmark. Ligeledes vil danske virksomheder, der afsætter varer på det danske og udenlandske marked kunne få fordele af at få så ensartede regler som muligt til gavn for eksport, værditilvækst og produktivitet.

På baggrund af ovenstående betragtes forslaget som gennemført og implementeret.