Spring navigation over
Indhold start

Arealkrav til økologiske hønsegårde

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Arealkravene til økologiske hønsegårde er i praksis større i Danmark end i Sverige, Tyskland og Holland.

I Danmark stilles krav om en lang genvækstperiode (tomgangsperiode) mellem to fjerkræhold, hvilket betyder, at producenterne skal have mere land til rådighed for at sikre en kontinuerlig produktion. Danmark kunne principielt have samme krav som de førnævnte lande. Medlemslandene bemyndiges via KFO 889/2008 artikel 23 stk. 5, til at fastsætte tomgangsperiodens længde. De danske regler fremgår af bekendtgørelse nr. 716 af 27/06/2012,§22.

Danske og udenlandske økologiske produkter findes parallelt på økologi-markedet. De danske regler på området gør det meget dyrere og mere pladskrævende at producere æg i Danmark end i udlandet. Reglen giver således anledning til en unødig forskelsbehandling, der giver de udenlandske producenter en konkurrencefordel i forhold til de danske producenter. Konsekvensen for forbrugerne er, at de står over umiddelbart lignende produkter, der er produceret under forskellige vilkår.

Som eksempler på administrative konsekvenser, så skal der tilsidesættes ekstra hektar til de danske hønsegårde. Det indebærer merudgifter, og samtidig udfordres arronderingen (omgivelseskrav). Des større arealkrav, des besværligere er det at finde et egnet sted til stald og udearealer. Konsekvensen af dette kan blive, at husene ikke kan bygges i de ønskede størrelser. Og des større arealkrav, des mindre kan de enkelte huse etableres (dette forstærkes yderligere af begrænsninger på hønsegårdens længde).

Når der skal etableres nye bedrifter skal disse have en miljøgodkendelse. Pga. de store arealkrav vil nye bedrifter typisk skulle placeres i ”åbent land”. Hermed kan der forekomme særlige krav til f.eks. farvevalg og udformning af bygninger. Disse administrative krav kan således påføre ekstra omkostninger for producenterne.

Kravene kan evt. tænkes at være fastsat af hensyn til kvalitet mv. Da kravene ikke svarer til de generelle krav på markedet – og da konkurrerende produkter med lavere krav sælges parallelt – indebærer overimplementeringen imidlertid snarere uigennemsigtighed for forbrugeren og diskriminering af danske produkter.

Berørte virksomheder

Ægproducenter

Forslag

En lempeligere fortolkning af reglerne vil bringe den danske praksis på niveau med praksis i andre EU-lande.

Forslaget gennemføres ikke.

Det er korrekt, at andre EU-lande har en lempeligere fortolkning af reglerne.

Regeringen har på den baggrund bedt Kommissionen om deres stillingtagen til, hvordan kravet skal fortolkes. Regeringen har ikke fået en formel tilkendegivelse vedrørende dette fra Kommissionen og forventer ikke at få en sådan, inden EU-forhandlinger om de fælles fjerkræregler påbegyndes. Forhandlingerne forventes påbegyndt i begyndelsen af 2014. Den danske fortolkning er dog uformelt blevet bakket op af Kommissionen og af Kommissionens ekspertgruppe (EGTOP), som har udarbejdet en rapport med anbefalinger til de nye fjerkræregler.

Regeringen forventer på den baggrund, at der i løbet af 2014 vil komme en afklaring af, hvordan reglerne på området skal fortolkes. Regeringen forventer, at udfaldet bliver, at reglerne skal fortolkes, som vi gør i Danmark.