Spring navigation over
Indhold start

Biavl og afstandskrav

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

På området for biavl er der krav til afstanden til ikke-økologiske arealer. I Danmark tolkes disse krav i forordning 889/2008, artikel 13, stk. 1, meget restriktivt og betydeligt strengere end i f.eks. Tyskland og Sverige, hvilket selvsagt begrænser de danske biavlere unødigt.

Den nuværende fortolkning af afstandskravene gør det nærmest umuligt at have økologisk honningproduktion i Danmark. Da der er et marked for økologisk honning i Danmark, skal det hele importeres fra udlandet.

I det følgende uddybes reglerne på området.

I praksis skal alt areal inden for en radius af 3 km være økologiske afgrøder og vild bevoksning og/eller afgrøder, der behandles efter miljøskånsomme metoder. Dvs. at der ikke tillades ikke-økologiske arealer i omdrift (altså arealer med skiftende beplantning, f.eks. hvede, raps, byg osv.,) inden for radius og kun i meget begrænset tilfælde må forekomme private haver inden for radius.

Dette ligger imidlertid langt fra direktivets anvisning.

Artikel 13i KFO 889/2008 fastslår ”Ved placering af bigårde sikres det, at nektar- og pollenkilderne ien radius på 3 km fra bigården i det væsentlige består af økologiske afgrøder og vild bevoksning og/eller afgrøder, der behandles efter miljøskånsomme metoder [..]

Udfordringen er, at begrebet ”i det væsentlige” i Danmark tolkes som ”det hele”. Argumentationen fra NaturErhvervstyrelsen er, at man på denne måde kan forsikre forbrugerne om, at bierne ikke har trukket på arealer, der ikke er i uoverensstemmelse med kravene. Vi har således en skærpet fortolkning for at sikre økologiens troværdighed.

Det skal hertil bemærkes, at den økologiske honning der konkurreres med, ikke kommer fra andre EU lande, men hovedsagligt fra lande uden for EU (Brasilien, Mexico, afrikanske lande mfl.).

I Tyskland er der forskellige regler afhængigt af de forskellige kontrolorganer, men generelt er der ikke så strenge krav som i Danmark. I Sverige er det blot et krav, at 51 % af arealerne inden for radius skal være økologiske afgrøder og vild bevoksning og/eller afgrøder, der behandles efter miljøskånsomme metoder (dog må der ikke ligge lossepladser inden for radius). Øvrige arealer kan være konventionelle marker i omdrift.

Danske og udenlandske økologiske produkter findes parallelt på økologi-markedet. Reglerne indebærer således en diskrimination af danske produkter og gør det således særdeles vanskeligt at konkurrere med de udenlandske producenter på markedet for økologisk honning. Konsekvensen for forbrugerne er, at de står over umiddelbart lignende produkter, der er produceret under helt forskellige vilkår.

Berørte virksomheder

Biavlere

Forslag

En lempeligere fortolkning af reglerne vil bringe den danske praksis på niveau med f.eks. Sverige og Tyskland.

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen mener, at det skal undersøges, om det er muligt at få en større produktion af økologisk honning i Danmark.

NaturErhvervstyrelsen er i dialog med erhvervet om afstandskravene til ikke-økologiske arealer i økologisk biavl. Emnet drøftes i regi af styrelsens Udvalg for Kontrol med Økologisk Jordbrugsproduktion (Kontroludvalget).

For at hjælpe de økologiske biavlere bedst muligt har NaturErhvervstyrelsen sendt en bestilling til Aarhus Universitet, hvor styrelsen beder om en redegørelse for hvor i Danmark, der kan drives økologisk biavl. Det er forventningen, at der kan udpeges områder/arealer, hvor opsætning af økologiske stader er mulig, langt ud over, hvad tilfældet er for nuværende.

Styrelsen har gennem længere tid afventet et oplæg fra erhvervet til en ændring af praksis på området. Dette er modtaget fra Landbrug & Fødevarer primo april 2013, og blev drøftet indledningsvist i Kontroludvalget den 22. maj 2013. NaturErhvervstyrelsen har på baggrund af forslaget bestilt yderligere myndighedsbetjening hos Aarhus Universitet. Styrelsen forventer, at materialet er udarbejdet inden næste møde i Kontroludvalget i september 2013.

Det forventes, at Aarhus Universitet tidligst kan bidrage med en redegørelse i efteråret 2013. I forlængelse heraf vil NaturErhvervstyrelsen vejlede om, hvor økologisk biavl er mulig.

Forslaget er implementeret i 2015

Forslaget er implementeret ved ændret vejledning med virkning fra 2015 samtidig med at der arbejdes på ændring af den danske udmøntning af reglerne i 2016.

Afstandskravet er ens i hele EU og er sat ud fra faglige vurderinger omkring honningbiers fødesøgningsadfærd. Danmark har en naturgeografi, der gør det vanskeligt at være økologisk biavler, bl.a. på grund af den høje andel af ikke-økologiske landbrugsarealer.

Aarhus Universitet har nu foretaget en gennemgang af det danske landbrugsareal, som har vist, at der eksisterer flere egnede områder for økologisk biavl. Derfor er arealet, hvor der kan foregå økologisk biavl, ved ændret vejledning blevet udvidet fra 2.000 hektar til omkring 8.000 hektar den 3. oktober 2014.

NaturErhvervstyrelsen har i regi af kontroludvalget for økologisk jordbrugsproduktion, og er med forskningsbidrag fra Aarhus Universitet nået frem til en ny fortolkning af afstandskravet således, at det fra og med den 3. oktober 2014 ved ændret vejledning nu er muligt i Danmark at have økologisk biavl i områder, hvor der udover økologisk landbrug også er konventionelle landbrugsarealer, der bliver dyrket uden brug af pesticider eller bejdset udsæd, hvis det er muligt for biavleren at dokumentere dette. Det betyder, at økologiske biavlere kan få godkendt en bigårds placering via tro- og love- erklæringer fra de konventionelle landmænd, der kan have ikke-økologisk landbrugsarealer inden for en 3 km radius omkring bigården.

Det oprindelige forslag om økologisk biavl fra Virksomhedsforum er i 2015 dertil blevet afløst af nye forslag fra Danmarks Biavlerforening og Landbrug & Fødevarer. Miljø- og fødevareministeren har besluttet at reglerne skal ændres hurtigst muligt med udgangspunkt i det nye forslag og regeringen har sammen med aftaleparterne (Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance) afsat 2 mio. kr. i forbindelse med Fødevare- og landbrugspakken til finansiering heraf (IT og kontrol).

Udvidelsen af områderne med mulig økologisk biavl fra 2.000 ha til 8.000 ha, samt muligheden for at biavlerne også kan anvende konventionelle arealer, hvis de kan få en tro- og love-erklæring, har givet to nye økologiske biavlere siden ændringerne trådte i kraft.