Spring navigation over
Indhold start

Revisionspligt for mindre virksomheder

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

I henhold til 4. og 7. selskabsdirektiv er det muligt at fritage B-virksomheder for revisionspligt. I Danmark har vi kun udnyttet denne mulighed delvist.

Hvor grænsen i direktiverne er en omsætning på 72 mio. er den i den danske lovgivning 12 mio.

Den 6. dec. 2012 vedtog Folketinget en forenkling af revisionspligten, der indebærer at mindre holdingselskaber i lighed med andre selskaber pr. 1. januar 2013 undtaget for revisionspligt. Hermed blev grænsen for revisionspligt gjort reel, hvilket DI finder positivt.

Den 6. dec. 2012 vedtog Folketinget ligeledes, at erstatte kravet om revision for virksomheder med en omsætning mellem 12 og 72 mio. kr. med et krav om en ”udvidet gennemgang”, der i henhold til loven skal medføre en besparelse på 25 % for de omfattede virksomheder. DI har erfaret, at branchen forventer en væsentlig lavere besparelse, og dermed påføres de omfattede virksomheder fortsat en væsentlig, administrativ byrde, der svarer til 75-100 procent af omkostningen til revision. De omfattede virksomheder er således fortsat pålagt strengere regler end direktiverne foreskriver og end virksomheder i andre EU-lande er pålagt. En afskaffelse af revisionspligten for de mindre virksomheder vil derfor medføre en betydelig reduktion af de administrative byrder.

Det skal bemærkes, at hvis man fjerner den danske særregel, så viser de engelske erfaringer, at virksomhederne fortsat vil efterspørge ydelser fra revisor. Der er dog tale om en anden fordeling af ydelser, idet en række virksomheder har et større behov for rådgivning end for review/revision, og dermed får virksomhederne en større værdi for de penge, de benytter på revisionsydelser.

Berørte virksomheder

Mindre virksomheder

Forslag

DI foreslår at den danske særregel fjernes og at vi udnytter muligheden for at fratage B-virksomheder for revisionspligten.

Yderligere oplysninger

Danmark: Erhvervs- og vækstministeriet, Årsregnskabsloven EU: 4. og 7. Selskabsdirektiv. Fourth Council Directive of 25 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies (78/660/EEC). Seventh Council Directive of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts (83/349/EEC).

IV.

Diverse (bedre implementering gennem bedre vejledning samt inkonsistens mellem national og EU-regulering)

Forslaget gennemføres delvist.

Regeringen gjorde det allerede i 2013 muligt for virksomheder med en omsætning på mellem 8 og 72 mio. kr. at anvende erklæringsstandarden, som er en enklere og billigere revisionsmodel, idet revisor med denne model kun skal kontrollere de forhold, som er relevante i små virksomheder.

Virksomheder i Danmark er imidlertid fortsat pålagt strengere regler om revision, end EU-direktiverne foreskriver. Regeringen har derfor i regeringens vækstudspil ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst” medtaget et initiativ om nærmere at analysere muligheden for en yderligere lempelse af revisionspligten for mindre virksomheder.

En yderligere lempelse af revisionspligten for mindre virksomheder vil reducere omkostningerne ved at drive virksomhed i Danmark, og dermed i højere grad ligestille virksomhederne med deres udenlandske konkurrenter. Dette skal imidlertid afvejes mod behovet for at sikre, at regnskaberne giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske og finansielle forhold samt muligheden for at inddrive skat.

Analysen skal derfor afdække mulighederne for og konsekvenserne ved en yderligere lempelse af revisionspligten, herunder potentialet for et positivt vækstbidrag, konsekvenserne for skatteprovenu og virksomhedernes angivelse og afregning af moms, lønsum og a-skat samt behov for tilpasning af tilsyn og kontrol.

Analysearbejdet forventes at være afsluttet medio september 2014, hvorefter regeringen vil tage endelig stilling til en yderligere lempelse af revisionspligten.

Forslaget er implementeret i 2016.

I efteråret 2014 blev der igangsat en analyse af muligheden for at lempe revisionspligten for mindre virksomheder med deltagelse af Erhvervs- og Vækstministeriet, Skatteministeriet og Finansministeriet.

Analysen er gennemført og beskriver mulighederne for og konsekvenserne ved en yderligere lempelse af revisionspligten, herunder potentialet for et positivt vækstbidrag, konsekvenserne for skatteprovenu og virksomhedernes angivelse og afregning af moms, lønsum og a-skat samt behov for tilpasning af tilsyn og kontrol.