Spring navigation over
Indhold start

Dansk berigelsespraksis

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Reguleringen af berigede fødevarer er europæisk reguleret, men det er fortsat op til de nationale myndigheder at fastlægge, hvilke mængder af tilsatte næringsstoffer (vitaminer/mineraler), de vil tillade på deres respektive marked. Afvisning kan dog kun ske med henvisning til at produkter udgør en reel risiko for folkesundheden.

En domsafgørelse fra 2003 (C-192/01 Kommissionen mod Danmark) fastlagde, at Danmark skal foretage en individuel risikovurdering for hvert produkt, før de kan afvise det. Ifølge Europa-Parlamentets og – Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 kan Danmark dog kun afvise berigede fødevarer, hvis myndighederne kan dokumentere, at det produkt, der er tilsat næringsstoffer, udgør en reel trussel for folkesundheden i Danmark, og at kravet om forbud er proportionalt med formålet.

De danske myndigheder foretager derfor i forbindelse med godkendelse af fødevarer med tilsatte vitaminer og mineraler en risikovurdering baseret på en dansk model. Problemet er, at den nuværende model for risikovurderinger, som de danske myndigheder bruger, reelt udelukker berigede fødevarer fra det danske marked. Modellen bygger på urealistiske forudsætninger og forholder sig ikke til, hvorvidt der findes personer, der reelt udsættes for risiko.

For eksempel forudsætter den danske model, at 25 % af fødevarerne på det danske marked er berigede. Det gælder for højest 1 % af den samlede mængde af fødevarer på det danske marked. Derfor afvises produkter jf. de nuværende regler med henvisning til, at de udgør en sikkerhedsmæssig risiko, uden de reelt gør det. Konsekvensen er, at produkter, der sælges lovligt i eksempelvis Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Sverige ikke tillades. Det betyder, at det er nødvendigt at lave en sær produktion af fødevarer, hvis en virksomhed ønsker at markedsføre produkterne i Danmark. Det er en problemstilling, der er gældende for såvel danske som udenlandske virksomheder.

DI Fødevarer finder derfor, at den danske praksis er i modstrid med princippet om, at berigede produkter kun kan afvises, hvis de ud gør en sikkerhedsmæssig risiko, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008. Den er ligeledes i modstrid med EU-dommen mod Danmark fra 2003.

Selve ansøgningsprocessen skaber økonomiske og administrative omkostninger for virksomhederne. Det fungerer som en teknisk handelshindring. Hverken Sverige eller Finland kræver på samme måde anmeldelse af berigede fødevarer. Det samme gælder de fleste andre lande i Europa.

Den nuværende danske administrative praksis er som følger:
- Produkterne skal anmeldes og godkendes, før de introduceres til det danske marked
- Ansøgningen koster 7100 dk kr. per produkt og 2000 dk kr. per variant
- Virksomheden skal vente i 6 mdr. på at få at vide, hvorvidt de må markedsføre produktet på det danske marked.
- Det har ingen betydning, hvorvidt et produkt allerede findes på et andet europæisk marked. Produktet skal fortsat vurderes ud fra den danske model.
- Produkter, der ikke er på markeder mere, skal afmeldes. Hvis virksomheden ønsker at genindføre et tidligere godkendt beriget produkt til det danske marked, skal de igennem processen igen mod betaling.
- Ønsker man at indføre et nyt produkt med lavere tilsat indhold af vitaminer og/eller mineraler end der allerede er godkendt på markedet, skal man alligevel betale gebyrer og afvente svar fra myndighederne.

Berørte virksomheder

Alle virksomheder, der ønsker at markedsføre fødevarer med tilsatte vitaminer og mineraler i Danmark.

Forslag

Fra DI’s side ønskes det, at en foretages en revurdering af den danske model, således at er kun afvises produkter, hvis det kan sandsynliggøres, hvis de udgør en reel sikkerhedsrisiko.

Ligeledes foreslås det, at Danmark justerer sin administrative praksis, som forsimpler de administrative procedurer, der er forbundet med præautorisation, anmeldelse og afmelding.

Yderligere oplysninger

Fødevarestyrelsen, DTU Fødevareinstituttet

Risikovurdering "Den danske model" for tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer

Fødevarestyrelsen har i januar 2013 bedt DTU Fødevareinstituttet om nøje at revurdere modellen, i lyset af de indhøstede erfaringer siden 2004. Arbejdet forventes færdig inden udgangen af 2013.

DTU Fødevareinstituttets risikovurderinger, der er baseret på "den danske model", har været det videnskabelige grundlag for Fødevarestyrelsens administration af berigede fødevarer siden 2004. Modellen blev udviklet af DTU Fødevareinstituttet efter EF-domstolens afgørelse den 23. september 2003 (sag C-192/01). I dommen blev det fastslået, at Danmark skal tillade berigede fødevarer, medmindre der efter en konkret vurdering findes at være en sundhedsmæssig risiko ved tilsætningen.

Formålet med modellen er at sikre, at berigede fødevarer ikke udgør en risiko for, at dele af befolkningen får vitaminer og mineraler i en så høj dosis, at det kan være sundhedsskadeligt. DTU Fødevareinstituttet foretager konkrete risikovurderinger af tilsætninger, inden fødevaren markedsføres i Danmark.

Fødevarestyrelsens administrative praksis

Fødevarestyrelsen overvejer p.t., om administrationen kan smidiggøres, f.eks. ved i en bekendtgørelse generelt at tillade de berigelsesniveauer, der hidtil er blevet vurderet sikre. Inden udgangen af 2013 vil en model kunne fremlægges.

Lovgivningen vedrørende berigelse af fødevarer (tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer) er kun delvist EU-harmoniseret. På det ikke-harmoniserede område opretholder Danmark p.t. nationale regler for tilsætning af næringsstoffer til konkrete fødevarer.

Den nuværende praksis blev indført i 2004 efter EU-dommen, således at der skal foretages en konkret vurdering fra sag til sag. Alle tilsætninger af vitaminer og mineraler til fødevarer skal anmeldes til Fødevarestyrelsen senest 6 måneder, inden produktet markedsføres i Danmark. Fødevarestyrelsen behandler sagerne hurtigst muligt inden for de 6 måneder, men risikovurderinger må dog afventes.

Fødevarestyrelsen giver i videst muligt omfang tilladelse til de enkelte tilsætninger, men der lægges dog vægt på risikovurderingerne. Fødevarer, der markedsføres i Danmark som første EU-land, og fødevarer, der allerede er lovligt markedsført i et andet EU-land, undergives samme vurdering.

I praksis tillades tilsætninger på trods af en risikovurdering, hvis der er minimal forskel mellem den vurderede tilsætning og det, der er vurderet sikkert. I praksis giver Fødevarestyrelsen tilladelse i mere end 90 % af sagerne.

Hvis den danske model revideres, vil det kunne frigøre et større rum til berigelse. En bekendtgørelse som skitseret vil kunne afskaffe ca. 80 % af sagsbehandlingen.

Forslaget er implementeret i 2014

Bekendtgørelse nr. 1194 af 11. november 2014 om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer trådte i kraft den 15. november 2014.

Bekendtgørelsen indfører en række generelle tilladelser til tilsætning af vitaminer og mineraler, der kan anvendes uden forudgående anmeldelse til Fødevarestyrelsen. Således er der ikke længere krav om anmeldelse og betaling af gebyr for tilsætninger, der er omfattet af en generel tilladelse.

Samtidig med at bekendtgørelsen trådte i kraft, blev den model, der bruges af DTU, Fødevareinstituttet vedr. risikovurdering af tilsætning af vitaminer og mineraler revideret. Revisionen skete på baggrund af en vurdering fra DTU, Fødevareinstituttet.

Ved revisionen blev to parametre ændret:

- Energi %, der forudsættes beriget sættes ned til 15 % (tidligere model: 25 %).
- 50 percentilen anvendes for indtag af vitaminer og mineraler fra kosten (tidligere model: 95 percentilen).

En del af ønskerne er dermed imødekommet.