Spring navigation over
Indhold start

Afskaf kommunernes anvisningsret til erhvervsaffald


Status: Gennemføres
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Med affaldssektorens omorganiseringsfase I er det genanvendelige erhvervsaffald blevet markedsgjort, så det er virksomhedernes pligt selv at sikre, at affaldet håndteres og genanvendes efter de gældende regler. Derimod har kommunerne fortsat anvisningsret og -pligt til blandet og brændbart erhvervsaffald.

Det er uhensigtsmæssigt og uigennemskueligt for virksomhederne, at affald reguleres efter to sæt regler, og det tjener ikke et miljømæssigt formål. Derfor bør alt erhvervsaffald markedsgøres, så virksomhederne frit kan afsætte affaldet til godkendte indsamlings- og behandlingsanlæg.

I de øvrige EU lande er det traditionelt udelukkende husholdningsaffald (domestic waste), der håndteres af kommunerne, den danske organiseringsform hvor erhvervsaffald er en kommunal opgave er dermed anderledes end det øvrige EU.

Berørte virksomheder

Hovedparten af de danske virksomheder, herunder specielt de virksomheder som har såvel genanvendelige som brændbare affaldsfraktioner.

Forslag

Affaldssektorens organisering fase I bør hurtigst muligt følges op af en tilsvarende ændring af reglerne for brændbart erhvervsaffald. Det vil samtidig sikre en bedre adskillelse af kommunernes myndigheds- og driftsroller.

EU’s affaldsdirektiv (direktiv 2008/98/EU om affald) har ændret affaldsforbrænding fra bortskaffelse til nyttiggørelse. Derfor giver de danske regler på sigt problemer, da virksomheder frit kan eksportere det brændbare erhvervsaffald til udlandet, hvis de ikke finder den kommunale anvisning attraktiv.

For virksomhederne giver den kommunale anvisningsret ekstra administration, da der skal sikres kommunal godkendelse hvis reglerne skal fraviges, og generelt gennemføres dobbelt administration, fordi affald skal håndteres efter to reguleringsmetoder.

Yderligere oplysninger

De regler der ønskes ændret er nationale regler, ændringen vil ringe dansk regulering i bedre overensstemmelse med EU’s affaldsdirektiv og andre landes affaldsregulering.

Besvaret februar 2017.

Forslaget gennemføres.

Regeringen har i Forsyning for fremtiden fremlagt et forslag om at konkurrenceudsætte det forbrændingsegnede affald. Hvis der kan opnås enighed om en sådan konkurrenceudsættelse, betyder det, at anvisningsretten og benyttelsespligten for det forbrændingsegnede affald ophæves for virksomheder, og virksomhederne derfor vil få frihed til selv at vælge, hvor deres affald skal forbrændes. Der arbejdes på, at der indgås en aftale om konkurrenceudsættelse i løbet af foråret 2017. Efter indgåelse af en aftale, vil der gå noget tid, før der kan ske implementering og dermed før en ophævelse af anvisningsretten kan træde i kraft. Dermed er alt erhvervsaffald konkurrenceudsat, da virksomheder kun vil være omfattet af kommunernes ordninger for deponeringsegnet affald.

Forslaget er ikke implementeret

Virksomhedsforum foreslår, at den kommunale anvisningsret for forbrændingsegnet affald afskaffes.

Regeringen har med Forsyningsstrategien foreslået en liberalisering af affaldssektoren for at styrke markedet for genanvendelse og understøtte, at affald, som der er værdi i at genanvende, ikke bliver sendt til forbrænding.

Forslaget indebærer, at kommunernes anvisningsret og mulighed for at indføre benyttelsespligt til kommunale ordninger for det forbrændingsegnede erhvervsaffald ophæves, så det forbrændingsegnede erhvervsaffald fremadrettet konkurrenceudsættes. Forslaget afventer politiske forhandlinger.