Spring navigation over
Indhold start

Integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IE-direktivet)

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Efter Landbrug & Fødevarers opfattelse er IPPC-/IE-direktivet overimplementeret i dansk ret ved miljøbeskyttelsesloven, husdyrs godkendelses loven, godkendelsesbekendtgørelsen, tilsynsbekendtgørelsen og husdyrs godkendelsesbekendtgørelsen (2008/1/EF og 2010/75/EU).

Direktivet fastsætter grænser for, hvor store svine- og fjerkræbrug skal være for at være omfattet af kravet om miljøgodkendelse. Grænserne i Danmark er langt lavere end direktivets. Emissionsgrænseniveauet fastsættes individuelt i den enkelte godkendelse på basis af BAT. I EU-reglerne er der ikke krav om produktionslofter, men dette er der tradition for i Danmark. Ifølge DAMVAD-rapporten udarbejdet i forbindelse med Vækstteam for fødevarer oplever erhvervet, at der er lagt større krav til oplysningskrav i Danmark end andre steder. Særligt for husdyrbrug er emissionskrav og krav til BAT væsentligt højere i Danmark. På husdyrbrug er brugen af dyreenheder endvidere en begrænsning, som kun findes i Danmark.

Dertil omfatter en miljøgodkendelse af et husdyrbrug i Danmark også udspredningsarealerne for husdyrgødning, mens direktivet udelukkende kræver miljøgodkendelse af produktionsanlægget og gødningsopbevaring.

Direktivet indeholder endvidere en liste over anlæg og virksomheder, som skal have en miljøgodkendelse. I Danmark er denne liste overimplementeret for både virksomheder og landbrug, idet der i Danmark er flere tusinde virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af en miljøgodkendelsesordning, der ikke er direktivfæstede. Grænserne for godkendelser i Danmark fremgår af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 og 2. De virksomheder der er omfattet af IE-direktivet er på bilag 1. Bilag 2 er dansk overimplementering. For husdyr fremgår grænserne af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Husdyrbrug defineret i § 12, stk. 1-3 er dækket af IED, mens husdyrbrug under § 12 stk. 4 samt § 10 og 11 er dansk overimplementering.

Herudover går den danske anvendelse af de standarder, der bruges til at fastsætte vilkår til miljøgodkendelser (BAT), langt videre end EU-retten foreskriver, da der i Danmark eksempelvis anvendes produktionslofter, der sætter en grænse over hvor meget der må produceres i stedet for emissionslofter, hvorefter en virksomhed kan producere så meget som indenfor en nærmere angiven ramme.

Endelig er kravet om offentliggørelse af tilsynsrapporter for alle virksomheder, som findes i miljøbeskyttelseslovens bemærkninger (tilsynsbekendtgørelsen er endnu ikke offentliggjort), en klar overimplementering af IE-direktivets artikel 24, stk. 3. Under IPPC-direktivet var det tilstrækkeligt, at oplysningerne blev stillet til rådighed for offentligheden gennem eksempelvis en aktindsigt. Nu skal oplysningerne offentliggøres på nettet. Ordlyden i direktiverne er den samme, og IE-direktivet er derfor blevet overimplementeret.

De mere omfattende regler indebærer, at flere danske virksomheder møder flere administrative krav, end det er tilfældet i andre lande. Herudover er der et retssikkerhedsmæssigt problem i aktivt at offentliggøre tilsynsrapporter, der indeholder forskellige følsomme oplysninger om den virksomhed eller det husdyrbrug, der er blevet udsat for et tilsyn.

Kravene kan skyldes et ønske om at sikre miljøet. Det er dog fra EU’s side blevet vurderet, at disse virksomheder ikke udgør en tilstrækkelig stor miljørisiko til at skulle godkendes. Det er derfor L&F’s holdning, at de mange virksomheder og husdyrbrug, der er omfattet af en godkendelsesordning, uden at der er et EU-retligt krav om det, bør underkastes en langt mere lempelig godkendelse, end hvad der sker i dag.

Hvis der blev reguleret på emissioner fremfor på produktionslofter, ville dette give virksomhederne mulighed for at indrette sig indenfor en nærmere angiven ramme og effektivisere og optimere produktionen indenfor disse rammer.

Berørte virksomheder

Virksomheder og landbrug

Forslag

Reglerne burde bringes på niveau med EU-reglerne.

Det foreslås konkret:
Man bør følge husdyrreguleringsudvalgets anbefalinger om bl.a. adskillelse af areal og anlæg, afskaffelse af dyreenhedsbegrebet, output regulering i stedet for inputregulering og sikre implementering af disse.

Kravet til offentliggørelse af tilsynsrapporter bør kun omfatte de virksomheder, hvor det er krævet som følge af IE-direktivet.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Læs svaret her.

Forslaget er implementeret i 2017.

Ændringer til implementering af forslaget er foretaget via Lov om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, lov om miljøbeskyttelse, lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love) (lov om ny husdyrregulering) samt tilhørende bekendtgørelser, som trådte i kraft 1. august 2017.

Regulering af husdyrbrug

Virksomhedsforum foreslår at ophæve de regler vedr. bedste tilgængelige teknik (BAT) for husdyrbrug, der ikke direkte er omfattet af IE-direktivet. Dvs. at reglerne foreslås ophævet for alle andre end store svine- og fjerkræbrug.

Reglerne i husdyrloven er en del af et samlet system, der sikrer, at relevante EU-regler overholdes, herunder IE-direktivet, VVM-direktivet, Habitatdirektivet og Vandrammedirektivet. Den foreslåede ophævelse af reglerne forudsætter en fundamental ændring af den måde, hvorpå husdyrbrug reguleres.

Regeringen (Venstre), Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance besluttede med Fødevare- og landbrugspakken af 22. december 2015, at der skulle udarbejdes en ny husdyrregulering. Reguleringen trådte, som nævnt ovenfor, i kraft 1. august 2017.

Forslaget om at undtage ikke-IE-husdyrbrug fra husdyrlovens BAT-krav er ikke implementeret. Det skyldes, at BAT-kravene bidrager til efterlevelse af de øvrige direktiver implementeret via husdyrloven. Hensynet til disse ville i så fald skulle løftes på anden vis, eksempelvis via konkrete VVM-screeninger. En sådan løsning vurderes at ville medføre forøgede byrder for erhvervet i forhold til den valgte løsning, eksempelvis i form af forlænget sagsbehandlingstid.

Miljøgodkendelse af ikke IE-virksomheder

Virksomhedsudvalg II, der blandt andet havde deltagelse af Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri og Dansk Erhverv, anbefalede i november 2011 at opretholde den nuværende godkendelsespligt for en række virksomhedstyper (bilag 2), som ikke er omfattet af IE-direktivet. Det er virksomheder, der alle udgør en vis potentiel forureningsrisiko. Forslaget om at fjerne godkendelsespligten for en række virksomheder, der ikke er omfattet af IE-direktivet er nu delvist imødekommet, idet en række listepunkter (virksomhedstyper) er udgået af bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. Hermed fritages cirka 220 virksomheder for godkendelsespligt. Der er ved samme lejlighed indført en nedre grænse for godkendelsespligt for 5 listepunkter.

Produktionslofter eller emissionsgrænser i miljøgodkendelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1454 af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed) lægger ikke op til, at der i miljøgodkendelser skal stilles vilkår om produktionslofter.

Myndigheden skal gennem miljøgodkendelsen sikre, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, og at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Dette sker typisk ved, at myndigheden fastsætter grænser for virksomhedens udledning af forurenende stoffer til miljøet.

Miljøministeriet udgav i 2013 en ny vejledning om miljøgodkendelse, hvor det er tydeliggjort, at forureningsbegrænsningen bør reguleres gennem emissionsvilkår frem for produktionslofter. Vejledningen blev i 2015 suppleret med yderligere eksempler på, hvordan der kan skabes rummelige miljøgodkendelser. På baggrund heraf er det vurderingen, at der ikke er behov for regelændringer.

Offentliggørelse af tilsynsrapporter

Kravet om offentliggørelse af en række tilsynsoplysninger er i tråd med anbefalingerne fra Virksomhedsudvalg II om, at der ud fra et forenklingssynspunkt skal gælde samme regelsæt for alle virksomheder. Anbefalingerne blev givet i november 2011.

Da regeringen desuden også lægger stor vægt på større åbenhed i miljøforvaltningen samt offentlighedens mulighed for at deltage i miljødebatten, imødekommes forslaget ikke.