Spring navigation over
Indhold start

Danske nationale supplerende regler om bly

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

REACH (EU-forordning nr. 1907/2006) regulerer kemiske stoffer som sådan, i blandinger og i artikler (varer) på EU’s område. Bilag XVII omhandler begrænsninger for kemikalier. Bly og blyforbindelser er nævnt som nr. 16 og 17 samt 63 (seneste opdatering af 18. september 2012).

Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly (bek. nr. 856 af 05/09/2009) er danske særregler, som ikke gælder generelt i EU. Ifølge DI’s opfattelse kan der rejses tvivl om lovmedholdeligheden af de danske regler (det gælder i øvrigt generelt for danske eksisterende og nye særregler) i forhold til REACH.

Både EU-reglerne og de danske særregler er ganske detaljerede og med undtagelsesbestemmelser. Det gør det vanskeligt at få overblik over gældende regler. Samtidig er de danske regler hindrende for den frie bevægelighed på Det Indre Marked med de problemer det har for stordrift og rationel administration.

Berørte virksomheder

Da reglerne vedrører mange varer er der potentielt mange virksomheder, der kan blive berørt. Et eksempel er Tvilum-Scanbirk, der har måttet søge om og fået en tidsbegrænset dispensation for bly i spejle.

Forslag

Danske virksomheder skal pt. forholde sig til to regelsæt, både de danske regler og EU-reguleringen. Dette kan forenkles ved at det sikres, at danske virksomheder fremover kun vil skulle forholde ét regelsæt. Fx kan der arbejdes for, at de relevante danske regler optages i REACH, så det bliver europæisk lovgivning. Derved sikres det samtidig at det danske beskyttelsesniveau opretholdes.

Supplerende bør der oprettes en database, hvor virksomhederne kan søge på stof og/eller varegruppe. Det vil kunne give et lettere tilgængeligt og gennemskueligt system, så virksomhederne kan sikre sig, at de overholder lovgivningen.

Forslaget gennemføres.

1. Optagelse af de relevante danske regler i REACH

Danmark støtter aktivt op om at få gennemført en fælles EU-regulering vedrørende forbud mod anvendelse af bly i EU og vil fortsætte hermed.

Bly er et giftigt tungmetal, der ophobes i naturen og i mennesker. Det betyder, at selv små mængder bly kan medføre en sundhedsskade. Børn er særligt sårbare. De udsættes generelt for mere bly end voksne gennem fødevarer, jord og støv, samtidigt med, at de fra mave-tarmsystemet optager bly væsentligt mere effektivt end voksne. Bly påvirker nervesystemet. Da børns nervesystem er under udvikling, er børn særligt følsomme over for påvirkninger, og amerikanske undersøgelser har vist at bly – selv i ekstremt små mængder – kan påvirke børns indlæringsevne og intelligens. Bly er desuden giftigt for vand- og jordlevende organismer.

For en række specifikke produkter eller produktkategorier findes der i REACH (forordning (EF) nr. 1907/2006) regler for det tilladte indhold af bly. For de produkter, der ikke er specifikt reguleret, fik Danmark i 2000 et bredt dækkende forbud mod import og salg af blyholdige produkter i blybekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 856 af 5. september 2009). Formålet med de danske regler er at undgå, at bly ender i miljøet ved helt at forhindre, at bly indgår i produkter og dermed også i affaldsstrømmen. Blybekendtgørelsen omfatter produkter som f.eks. rør, tagrender og vinduesrammer af PVC, pigmenter i maling, taginddækning og jordkabler.

Der kommer regelmæssigt forslag fra andre EU-lande vedrørende forbud af specifikke anvendelser af bly i EU. Frankrig har foreslået, at bly forbydes i smykker. Forbuddet er vedtaget og træder i kraft i efteråret 2013. Sverige har netop indsendt et forslag til, at bly forbydes i produkter som børn kan komme i berøring med.

2. Oprettelse af en database, hvor virksomhederne kan søge på stof og/eller varegruppe

Miljøstyrelsens hjemmeside giver allerede de oplysninger, som der ønskes i den foreslåede database. Forslaget om at oprette en database gennemføres derfor ikke.

På styrelsens hjemmeside findes en detaljeret beskrivelse af reglerne for bly. Her kan virksomhederne læse, om deres varegrupper skal overholde reglerne.

For de varegrupper, hvor der findes specifikke regler, f.eks. elektronik, er det via hjemmesiden muligt at benytte sig af en varegruppeindgang, der så beskriver alle de kemiregler, der gælder for den enkelte varegruppe.

Miljøstyrelsen vil som opfølgning på forslaget gå i dialog med berørte brancher for at undersøge, om virksomhederne har udfordringer med at finde de ønskede oplysninger på hjemmesiden, eller om virksomhederne ikke kender til muligheden. Styrelsen vil endvidere gennemgå og opdatere hjemmesiden med eventuelle yderligere varegrupper.

I forbindelse med Sveriges forslag om at forbyde bly i forbrugerprodukter vil Danmark i efteråret 2013 og i 2014 aktivt støtte op om, at der kommer fælles EU-regulering.

Miljøstyrelsen vil i samme periode gennemgå hjemmesiden for at se, om eventuelle nye varegrupper vil kunne opføres på hjemmesiden.

Målet er, at de danske særregler på sigt bliver integreret i EU’s REACH regulering og at danske virksomheder tilvejebringes et tilstrækkeligt overblik over reglerne og de regulerede varegrupper.

Forslaget er implementeret i 2014

Ad punkt 1

På grundlag af det svenske forslag har EU-Kommissionen den 13. november 2014 fremsat et forslag om ændring af bilag XVII i REACH, hvorefter bly med visse undtagelser forbydes i forbrugerartikler, hvis disse kan puttes i munden af børn. Der er tale om et forslag til forordning, som ved sin ikrafttrædelse vil være umiddelbart gældende i Danmark.

Forslaget blev vedtaget i REACH-komitéen den 3. december 2014 og træder i kraft et år efter offentliggørelsen af forordningen i EU-tidende.

Ad punkt 2

Miljøstyrelsen har gennemgået og opdateret hjemmesiden, så den er mere brugervenlig. Det er nu muligt at søge direkte på specifikke produktkategorier og læse om reglerne for disse kategorier. Styrelsen har fået positive tilbagemeldinger på bly-hjemmesiden, og den vil løbende blive opdateret efter behov og i takt med udviklingen af nye EU-regler.