Spring navigation over
Indhold start

Habitatdirektivet (92/43/EØF)

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Der er efter Landbrug & Fødevarers opfattelse tale om en overimplementering af habitatdirektivet i husdyrgodkendelsesloven.

Det er behov for at ændre kravene ifølge husdyrgodkendelsesloven, så det kun er konsekvenserne af en ændring af en bedrift - og ikke konsekvenserne af driften af den samlede bedrift - der skal vurderes. Dette er på linje med, hvad der gælder på industriområdet.

Landbrug & Fødevarer mener, at Natur- og Miljøklagenævnets praksis vedr. dyretryk sætter nogle meget hårde rammer for mulighederne for udvidelse af produktionen, da det i visse dele af landet stort set er umuligt at udvide virksomheder og husdyrbrug. Dette skyldes, at den danske fortolkning af direktivet afviger markant fra fortolkningen i andre EU-lande. Denne vurdering er i øvrigt blevet bekræftet af uafhængige eksperter på området.

Berørte virksomheder

Landbruget og virksomheder, som producerer råvarer.

Evt. forslag til løsning

Landbrug & Fødevarer foreslår en ændret fortolkning og en lempelse af praksis i relation til fortolkningen af habitatdirektivet, så det bringes i tråd med fortolkningen i andre EU-lande. Dette skal sikre, at reglerne ikke er uforholdsmæssigt strenge, samt gøre reglerne lettere og klarere at anvende i forbindelse med husdyrgodkendelser.

Forslaget gennemføres ikke.

Forslaget om at begrænse habitatvurderingens omfang til konsekvenserne af en udvidelse og ikke den samlede drift, vil være uforeneligt med habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF af 21. maj om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter). Der er tale om et kerneområde i direktivet, nemlig direktivets art. 6, stk. 3, som kræver, at der sker en vurdering af projektet i sammenhæng med den øvrige belastning. Ved udvidelser omfatter det også belastningen fra den eksisterende bedrift. Inden for rammerne af den nuværende regulering er det den gennemførelse af habitatdirektivets krav til vurdering, regeringen kan tilslutte sig, og dette forslag kan derfor ikke gennemføres.

Den problemstilling, der ligger til grund for forslaget, drejer sig om mulighederne for udvidelse af husdyrbrug i områder med stigende dyrehold. I den sammenhæng kan der henvises til, at Husdyrreguleringsudvalget i juni 2011 kom med anbefalinger til en række grundlæggende ændringer af miljøreguleringen af husdyrbrug, herunder en forenkling af den habitatvurdering, som i henhold til habitatdirektivet skal foretages af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Udvalgets anbefalinger har indgået i Natur- og Landbrugskommissionens arbejde omkring anbefalinger til løsning af landbrugets strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer.

Kommissionen offentliggjorde sine anbefalinger den 18. april 2013. Kommissionen har under en række forudsætninger blandt andet anbefalinger til en ny, målrettet og differentieret regulering af landbruget, herunder også husdyrbrugene.

Regeringen har besluttet at følge op på kommissions anbefalinger gennem visse faglige udredninger og drøftelser med interessenter. I dette arbejde vil også indgå spørgsmål, om opfyldelse af forpligtelser efter habitatdirektivet kan opnås på anden måde end de gældende husdyrgodkendelsesregler er udtryk for.

Når der er truffet politisk beslutning om opfølgningen på kommissionens anbefalinger, vil regeringen give en endelig tilbagemelding til Virksomhedsforum vedrørende den problemstilling, der ligger til grund for forslaget. Denne tilbagemelding vil samtidig være tilbagemelding på forslag 35, som blev sendt til regeringen efter mødet i Virksomhedsforum d. 17. december 2012.