Spring navigation over
Indhold start

Fortolkning af Kalvedirektivet

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Flere undersøgelser viser, at kalvedirektivet (Direktiv 2008/119/EF om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve) fortolkes strengere i Danmark end i andre EU-lande.

Eksempelvis fortolkes direktivet i Danmark således, at kalvene både skal kunne se og røre hinanden, når kalven er 0-8 uger, direktivets art. 3, 1a. I flere tyske delstater er det op til landmanden, om kalvene skal kunne røre hinanden de første 14 dage. Derefter skal de både kunne se og røre hinanden. Reglerne fortolkes således anderledes i Tyskland. Som følge heraf bliver danske landmænd bedømt hårdere. Da loven følger af EU risikerer de danske landmænd at blive trukket i EU-støtte, hvor de tyske landmænd ikke bliver det.

Det er særligt de første uger af kalvens levetid, den er modtagelig for smitsomme sygdomme, som øger risikoen for dødelighed. En død kalv koster producenten omkring 1000 kr. Denne smittefare kan reduceres væsentligt, hvis kalvene ikke kan røre, men bare se hinanden. På denne baggrund finder Landbrug & Fødevarer, at reglerne i Danmark bør administreres som i Tyskland, hvor landmanden får mulighed for at bestemme, om kalvene skal kunne røre hinanden i de første uger af kalvens levetid.

En mere ensartet fortolkning af de fælles regler, vil sikre mere lige konkurrencevilkår for mælkeproducenter i Danmark.

Landbrug & Fødevarer har haft en omfattende dialog med Dyrenes Beskyttelse og Fødevarestyrelsen i forbindelse med arbejdet for at opnå større smidighed i fortolkningen af reglerne. Det er dog endnu ikke lykkedes at ændre fortolkningen af direktivet.

Berørte virksomheder

Landbruget

Forslag

Reglerne udformes og administreres som i Tyskland.

Forslaget gennemføres ikke.

Ifølge kalvedirektivets (Rådets direktiv 2008/119/EF om fastsættelse af mindstekrav til beskyttelse af kalve (kodificeret udgave) artikel 3 må enkeltbokse til kalve ikke være forsynet med massive vægge, men skal være forsynet med skillevægge med åbninger, der giver kalvene mulighed for at se og røre andre kalve. Kalve må holdes i enkeltboks, til de er otte uger gamle.

Reglen er gennemført i dansk lovgivning (§ 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 999 af 14. december 1993 med senere ændringer) ved en direkte afskrivning af direktivets tekst. Direktivet indeholder ikke en mulighed for at fravige kravet om, at enkeltbokse skal have skillevægge med åbninger, således at kalvene kan se og røre hinanden, med mindre der er tale om bokse, der anvendes til at isolere syge kalve.

Bestemmelsen er efter Fødevarestyrelsens vurdering formuleret klart og åbner ikke mulighed for at undtage kalve under 14 dage fra kravet om, at de, hvis de holdes i enkeltbokse, skal kunne både se og røre andre kalve.

Denne vurdering er på linje med FVO’s (Food and Veterinary Office) (EU Kommissionens inspektionsenhed). Dette fremgår bl.a. af rapporten (vedhæftet) fra en inspektion i Portugal i 2009, hvor det blev anført, at ”alle niveauer hos de centralt ansvarlige myndigheder anså kalvebokse med helt massive vægge, men med en front med foderåbninger, for at opfylde regelkravene. Dette er imidlertid i modstrid artikel 3,1,a i direktiv 2008/119/EF, der angiver at enkeltbokse til kalve (undtaget enkeltbokse til isolering af syge kalve) ikke må have massive vægge, men skal have ikke-massive vægge, der giver kalvene mulighed for at se og røre hinanden”.

En væsentlig opgave for FVO er gennem inspektioner (audits) i medlemslandene at kontrollere, at bestemmelserne i EU’s lovgivning om bl.a. dyrevelfærd håndhæves korrekt. FVO en del af DG SANCO. FVO’s arbejde er desuden rettet mod at sikre effektive kontrolsystemer. FVO spiller således en vigtig rolle med hensyn til at sikre en ensartet og korrekt gennemførelse og håndhævelse af EU’s lovgivning.

Efter en inspektion udarbejdes der en rapport, som beskriver de fund, der er gjort under inspektionen, og som indeholder anbefalinger til den kompetente myndighed, når der er fundet uoverensstemmelser i forhold til gældende lovgivning. Myndighederne skal herefter udarbejde en handlingsplan med henblik på at rette op på det konstaterede.