Spring navigation over
Indhold start

Særegen dansk fortolkning af Novel Food reglerne

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Den danske Novel Food ansøgningsproces er bøvlet og omkostningstung, og de danske myndigheder overfortolker forordningen og pålægger dermed danske virksomheder unødvendige dokumentationskrav ude af trit med resten af Europa.

Det bør adresseres, da en effektiv procedure for Novel Food godkendelser og de danske myndighedernes fortolkning af forordningen er central for danske virksomheders mulighed for at udvikle og producere nye fødevarer. Den nuværende situation står, kort sagt, i vejen for vækst og innovation i fødevarebranchen.

Lovgivningen:
Fødevarer, der ikke har været markedsført i EU før maj 1997, skal forhåndsgodkendes jf. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser - også kaldet Novel Food Forordningen.

Såfremt et produkt falder inden for Novel Food definitionen, skal producenten ansøge om at få ingrediensen godkendt. Ansøger indsender ansøgning om markedsføring af det nye produkt til et medlemslands fødevaremyndighed med en kopi til Kommissionen.

Dansk særegen fortolkning:
For produkter, der allerede er på markedet, oplever virksomhederne, at Kosttilskudsgruppen (Fødevarestyrelsens rejsehold) i langt større omfang end deres europæiske kollegaer stiller krav om dokumentation for, at fødevaren ikke er Novel Food. Dette skyldes ikke mindst, at Kosttilskudsgruppen indtager en forenklet og særegen fortolkning af Novel Food kriterierne. De ser udelukkende på, hvorvidt de har været anvendt til konsum i nævneværdigt omfang før 1997, uden at vurdere om fødevaren henhører under litra c, d, e og f. Konsekvensen er, at producenten skal udarbejde omfangsrigt materiale, der skal bevise, at produktet ikke er et Novel Food - til tider til trods for, at andre EU lande ikke betragter fødevaren som Novel Food. Dette er meget ressourcekrævende og adskiller sig fra resten af EU.

Det bør understreges, at der er som udgangspunkt er en god dialog med Fødevarestyrelsen omkring Novel Food og den danske situation. Gebyret bruges til at betale DTU Fødevareinstituttet de omkostninger, de angiveligt har i forbindelse med vurderingen. Det fastlåste fokus på ’97 kriteriet og det manglende europæiske perspektiv findes primært hos Kosttilskudsgruppen (Rejseholdet).

Berørte virksomheder

Gælder i princippet alle Fødevarevirksomheder, men det er ofte kosttilskudsvirksomheder (plantestoffer) og ingrediensproducenter, der oplever udfordringen.

Forslag

At Danmark regulerer Novel Food reglerne i overensstemmelse med forordningen. At der ifm. kontrollen af eksisterende ingredienser markedsført på det danske marked samarbejdes med EU’s Novel Food arbejdsgruppe, så danske virksomheder ikke pålægges unødvendige dokumentationskrav.

En revurdering af den eksisterende prisstruktur vil være en naturlig konsekvens af en mindre omfattende proces for godkendelser af novel food.

Forslaget gennemføres ikke.

Regeringen mener ikke, at Danmark har en særegen fortolkning af novelfood reglerne. Danmark følger reglerne i EU’s novelfood forordning og Fødevarestyrelsen holder sig løbende opdateret om, hvordan de øvrige medlemslande fortolker reglerne. Danmark deltager i email- korrespondance og møder med de øvrige medlemslande og med EU-kommissionen i EU-arbejdsgruppen vedrørende novelfood, som har til formål at sikre ensartet implementering af novelfood reglerne.

Hvis en virksomhed er af den opfattelse, at de nationale myndigheder ikke administrerer og fortolker en forordning i overensstemmelse med EU-retten, har den pågældende virksomhed mulighed for at klage til Kommissionen, der så vil undersøge forholdet.

Fødevarestyrelsen stiller sig desuden gerne til rådighed for et møde, hvor parterne kan drøfte deres uenighed om hvordan den ovennævnte forordning skal fortolkes, hvis dette skulle have interesse.

Regeringen vil i forbindelse med en kommende revision af novelfood forordningen arbejde for, at reglerne forenkles, så de bliver lettere at administrere såvel for virksomheder som for myndigheder. Blandt andet ønsker regeringen, at samarbejdet om Kommissionens novelfood liste styrkes og udvides, så virksomheder og myndigheder hurtigt ved opslag i denne database kan indhente oplysninger om novelfood status for en fødevare eller fødevareingrediens.