Spring navigation over
Indhold start

Revision af sanktioner for fejlbetjening af den digitale tachograf

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det digitale kontrolapparat er til fordel for virksomheder og chauffører. Derimod er reglerne vedrørende kontrolapparatet uhensigtsmæssige, idet den daglige brug kan føre til betjeningsfejl, som i dag straffes uforholdsmæssigt hårdt.

I værste fald kan chaufførerne miste kørekortet for mindre overtrædelser af reglerne for kontrolapparatet, der ikke har betydning for trafiksikkerheden. Det er overtrædelser, hvor der er tale om simple betjeningsfejl, eller hvor de tekniske specifikationer ikke er i overensstemmelse med de gældende køre- og hviletidsregler.

Der findes ældre tachografer på markedet, der er programmeret til de gamle pauseregler og ikke kan opdateres. Endvidere har der været eksempler på tachografer, der stjæler tid.

De administrative konsekvenser er dels, at virksomhederne skal bruge meget tid og energi på at jagte småfejl og fejlbetjening, og dels at man risikere at miste gode medarbejdere, der har fejlbetjent tachografen.

Berørte virksomheder

Transportvirksomheder samt busvognmænd er direkte berørt af de nuværende regler.

Forslag

Kommissionens direktiv 2009/5/EF af 30.januar 2009 (kontrolbilag III) fastlægger en fælles struktur i EU med hensyn til klassificering af alvorsgraden for overtrædelser af bl.a. reglerne for kontrolapparatet.

Der skelnes mellem følgende kategorier:
1) Meget alvorlige overtrædelse
2) Alvorlig overtrædelse
3) Mindre overtrædelser.

Overtrædelser af reglerne vedrørende kontrolapparatet bør klassificeres som mindre overtrædelser, da sådanne overtrædelser er uden betydning for trafiksikkerheden.

Det foreslås endvidere, at der sikres proportionalitet mellem sanktionsniveauet og alvorsgraden af lovovertrædelsen. Der bør i førstegangstilfælde og i tilfælde, hvor der er tale om gentagne tilfælde af betjeningsfejl og hvor der er tale om undskyldelige omstændigheder, udstedes et såkaldt rådgivningspåbud. Dette påbud skal pålægge virksomheden at gennemføre kursus i korrekt betjening af kontrolapparatet.

Sker overtrædelsen derimod bevidst, bør sanktionerne som minimum fastholdes på nuværende niveau eller ved skærpede for både for virksomhed og chauffører.

DI vurderer, at lettelsen af sanktionerne vil have væsentlige administrative fordele for virksomhederne og de ansatte, der i dag straffes hårdt for mindre betjeningsfejl.

Yderligere oplysninger

DK er underlagt EU’s regler om kontrolapparatet og køre- og hviletid, men det enkelte land fastlægger som udgangspunkt sanktionsniveauet, jf. dog kategoriseringen.

Den 30. januar 2013 fremsatte justitsministeren forslag til lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionssystemet for overtrædelser af reglerne om kontrolapparatet og forhøjelse af gebyrer for udstedelse af kørekort mv.) (L 128). Folketinget vedtog lovforslaget den 28. maj 2013.

Med lovforslaget indføres et differentieret sanktionssystem for føreres overtrædelser af reglerne om kontrolapparatet i lyset af EU-Domstolens dom af 9. februar 2012 i sag C-210/10 (Urbán).

Ændringen indebærer, at der ved fastsættelsen af bøder for føreres overtrædelse af bestemmelser om brugen af kontrolapparatet, diagramark og fartskriverkort i højere grad end i dag skal tages hensyn til overtrædelsens grovhed.

Herudover lempes frakendelsessystemet for overtrædelser af reglerne om kontrolapparatet, således at der fremover som udgangspunkt ikke udmåles en ubetinget – men kun en betinget – førerretsfrakendelse i tilfælde, hvor der alene foreligger overtrædelser af reglerne om kontrolapparatet til samtidig pådømmelse.

I forbindelse med Justitsministeriets overvejelser om ændring af sanktionerne for overtrædelse af kontrolapparatforordningen har ministeriet anmodet Rigspolitiet om at udarbejde et helt generelt forslag til kategorisering af overtrædelser af reglerne i bekendtgørelsen. Forslaget er optaget som bilag 3 til lovforslaget.

Ved kategoriseringen har Rigspolitiet taget udgangspunkt i kategoriseringen af sammenlignelige overtrædelser af kontrolapparatforordningen og præventive hensyn sammenholdt med reglens betydning for politiets kontrol.

Det bemærkes, at lovforslaget ikke efterkommer Virksomhedsforums forslag om såkaldte ”rådgivningspåbud” i førstegangstilfælde og ved gentagende tilfælde af betjeningsfejl af kontrolapparatet.

Det er således Justitsministeriets holdning, at udgangspunktet om bødesanktion bør fastholdes også i forhold til førstegangsforseelser mv. Samtidig er det Justitsministeriets holdning, at der samlet ikke skal ske en lempelse af sanktionsniveauet, og bødestørrelserne for føreres vedkommende er derfor gradueret herefter.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Forslag til ændring af færdselsloven vedr. ændring af sanktionssystemet for overtrædelse af reglerne om kontrolapparatet blev vedtaget den 12. juni 2013 og trådte i kraft den 1. september 2013 (Lov nr. 627 af 12. juni 2013), hvorved der indførtes et differentieret sanktionssystem for føreres overtrædelser af reglerne om kontrolapparatet. Frakendelsesreglerne for så vidt angår overtrædelser af reglerne om kontrolapparatet, når sådanne overtrædelser pådømmes samtidigt, blev samtidig lempet.

Det bemærkes, at lovændringen ikke efterkommer Virksomhedsforums forslag om såkaldte ”rådgivningspåbud” i førstegangstilfælde og ved gentagne tilfælde af betjeningsfejl af kontrolapparatet. Justitsministeriet har således fundet, at udgangspunktet om bødesanktion bør fastholdes også i forhold til