Spring navigation over
Indhold start

Fortolkning af udbudsreglerne

Dato18.03.2013

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Der synes at være en tendens til, at især Klagenævnet for Udbud fortolker udbudsreglerne reglerne strammere end andre EU-lande og EU-domstolen gør i sammenlignelige spørgsmål.

Eksempler på dette er at klagenævnet gennem deres praksis nærmest har umuliggjort brugen af den meget fleksible udbudsform konkurrencepræget dialog, ligesom klagenævnet ved flere lejligheder har underkendt myndighedernes modeller til evaluering af tilbud. Det skal hertil nævnes, at der ikke er regler for evalueringsmodeller i udbudsdirektivet.

Konsekvensen af den stramme fortolkning er, at udbudsprocessen bliver svær at gennemføre, fordi alle parter er bange for at begå selv minimale fejl, som kan betyde, at en sag bliver indbragt for nævnet.

Regeringen har offentliggjort en række initiativer, der skal understøtte mere effektive procedurer omkring Klagenævnet. Initiativerne vedrører imidlertid ikke selve fortolkningen af udbudsreglerne.

Berørte virksomheder

Virksomheder, grossister, myndigheder m.fl.

Forslag

Der bør iværksættes en kortlægning af, om der finder en skrappere fortolkning af udbudsreglerne sted i Danmark end i andre EU-lande.

Forslaget gennemføres delvist.

Virksomhedsforum foreslår, at der iværksættes en kortlægning af, om der findes en skrappere fortolkning af udbudsreglerne sted i Danmark end i andre EU-lande. Regeringen er enig i, at der er en udfordring forbundet med, hvordan udbudsreglerne opfattes i Danmark. Derfor ønsker regeringen at imødekomme den udfordring, som Virksomhedsforum skitserer. Det vurderes imidlertid, at den skitserede løsning, der indebærer en kortlægning af andre landes fortolkning af udbudsreglerne, ikke er den mest hensigtsmæssige løsning på problemstilling.

Regeringen fremlægger som opfølgning på EU’s nye udbudsdirektiver en dansk udbudslov, der skal sikre større klarhed og fleksibilitet for virksomheder og ordregivere, herunder i forhold til nye udbudsformer. Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe til det lovforberedende arbejde med deltagelse af bl.a. KL, Danske Regioner, repræsentanter for erhvervslivet og eksterne eksperter med praktisk erfaring i arbejdet med udbud.

Med den danske udbudslov skabes en ny ramme for fortolkningen af udbudsreglerne i Danmark. Det vurderes derfor, at regeringen med dette initiativ imødekommer den udfordring, som Virksomhedsforum har peget på.

Regeringen har også igangsat en styrket vejledningsindsats på udbudsområdet i regi af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med henblik på at skabe øget klarhed om udbudsreglerne. Vejledningsindsatsen skal give let tilgængelig information om, hvad udbudsreglerne indebærer med særligt fokus på de områder, hvor offentlige ordregivende myndigheder og private virksomheder oplever, at der er usikkerhed om reglerne.

Vejledningsindsatsen vil således kunne skabe klarhed om udbudsreglerne på de områder, hvor en eventuel forkert opfattelse af reglerne kan stå i vejen for effektive udbud. Den nye vejledningsindsats kan således også være med til at imødekomme den problemstilling, som Virksomhedsforum har peget på.

Endelig skal det bemærkes, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2010 gennemførte et uformelt arbejde med at sammenligne den danske fortolkning af udbudsreglerne med fortolkningen i andre EU-lande. Konkret blev den danske fortolkning af udbudsreglerne holdt op imod fortolkningen i andre lande, blandt andet Sverige og England. Den overordnede konklusion af dette arbejde var, at der på en række områder ikke kan påvises forskelle mellem Danmark og bl.a. England og Sverige med hensyn til fortolkningen af udbudsreglerne.

På et enkelt område (overholdelse af formkrav) vurderes det, at den danske praksis har været unødvendigt formalistisk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har derfor i 2011 revideret udbudsbekendtgørelsen på denne baggrund. Herefter igangsatte regeringen selve arbejdet med at revidere klagesystemet. Regeringens revision af klagesystemet på udbudsområdet har blandt andet trukket på dette arbejde.

Selv om der ikke er væsentlige forskelle på fortolkningen af udbudsreglerne i Danmark og udlandet, er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens oplevelse, at der blandt danske indkøbere og tilbudsgivere er en uklarhed omkring udbudsreglerne og fortolkningen heraf. Det er blandt andet på baggrund af denne vurdering, at det er besluttet at igangsætte arbejdet med en dansk udbudslov og en styrket vejledningsindsats på udbudsområdet.

Forslaget er implementeret i 2016.

Udbudsloven blev vedtaget af Folketinget d. 19. november 2015 og trådte i kraft d. 1. januar 2016.

Udbudsloven implementerer det klassiske udbudsdirektiv og der er tale om en totalharmonisering. Udbudsloven skal fortolkes i overensstemmelse med udbudsdirektivet. Derfor er den på mange punkter udformet, så den er stort set enslydende med direktivets tekst. Den danske implementering af direktivet vil blive evalueret i 2020, hvor loven har haft mulighed for at finde anvendelse nogle få år og de umiddelbare konsekvenser kan drages. Endvidere kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gøre brug af muligheden for at indbringe spørgsmål vedr. fortolkning af udbudsloven for Klagenævnet for Udbud.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forlængelse heraf og med afsæt i udbudslovsudvalgets prioriterede liste over vejledninger, igangsat en omfattende vejledningsindsats. For at sikre, at vejledningerne adresserer de konkrete og forventede spørgsmål til lovforslaget, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blandt andet etableret en følgegruppe for vejledningsindsatsen. Her er medlemmerne af udbudslovsudvalget repræsenteret. Derudover inddrager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen alle, der har interesse i at komme med input til vejledningerne.

Udbudsloven introducerede bl.a. bedre adgang til fleksible udbudsprocedurer. De foreløbige konklusioner fra Status for Offentlig Konkurrence har indikeret, at danske ordregivere har taget vel imod de fleksible udbudsprocedurer. Sammenlignet med andre EU-lande samlet set anvender danske ordregivere oftere de fleksible udbudsprocedurer i 2016. Således udbydes op imod 8 pct. af de EU-udbud, der gennemføres I Danmark, efter én af de fleksible udbudsprocedurer. Det samme gør sig gældende for 2,4 pct. på tværs af EU-landene.1

I 2016 er der bl.a. blevet udarbejdet en generel vejledning om udbudsloven, en vejledning om evalueringsmetoder, en vejledning om sociale klausuler i udbud samt to vejledninger om det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD).

En central platform i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens videre arbejde er desuden kampagnen bedreudbud.dk, der blev lanceret primo 2016 i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, Håndværksrådet, Dansk Byggeri, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Foreningen af offentlige indkøbere (IKA), Moderniseringsstyrelsen og Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI). På bedreudbud.dk er det være muligt at få en enkel og overskuelig indføring i den nye udbudslov. Bedreudbud.dk indeholder desuden film med temabaserede cases og ekspertudtalelser om lovens anvendelse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endvidere sammen med en række partnere i 2016 afholdt 13 dialogmøder om hvordan man kan bruge de nye muligheder i udbudsloven.