Spring navigation over
Indhold start

Rådgivning af udenlandske arbejdstagere i kommunerne

Dato17.12.2012
Nummer48

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Forslag

Udenlandske arbejdstagere med arbejdstilladelse mv. og de virksomheder de er ansat i, oplever i dag store vanskeligheder i forhold til kommunikationen med og servicen i kommunerne. Forskellige kommunale forvaltninger tager sig af henvendelser om vilkår for udenlandske arbejdstagere. I få kommuner gives der service ét sted omkring rådgivning af arbejdstagere, der er beskæftiget i eller ønsker beskæftigelse på en virksomhed i kommunen. Med det store antal udenlandske arbejdstagere i hele landet, der bliver beskæftiget på danske arbejdspladser, vurderes der at være et bredt behov for en samlet rådgivning på relevante sprog.

Det foreslås, at der i den enkelte kommune, i et samarbejde mellem kommuner eller ved inddragelse af private aktører etableres en samlet serviceenhed, som skal hjælpe virksomheder og udenlandske arbejdstagere. Enheden skal besidde en samlet viden om bl.a. boligforhold, skoleforhold og skat, så der kan ydes hurtig og kvalificeret rådgivning på relevante sprog. Enheden skal løse opgaven i et snævert samarbejde med organisationer og virksomheder i kommunen. Det foreslås i den forbindelse, at der opstilles minimumskrav til kommunernes informationsindsats rettet mod udenlandske tilflyttere, og den fremmedsprogede information skal gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside. Endeligt foreslås det, at kommunerne får pligt på fremmedsprog at udarbejde korte præcise vejledninger i, hvordan det kommunale service kan benyttes af udenlandske tilflyttere. Det foreslås, at bopælskommunen forpligtes til at give udenlandske tilflyttere en velkomstpakke på et relevant fremmedsprog, der som minimum orienterer om muligheder for hjælp til jobsøgning, om fritidstilbud – klubber, frivillige organisationer m.v. og andre service tilbud fra kommunen samt om rådgivningsmuligheder.

Modtageindsatsen i bl.a. kommunerne nævnes ofte af virksomhederne som en vigtig faktor for Danmarks evne til at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft, og regeringen bakker generelt op om forslag, der kan lette virksomheders etablering af arbejdspladser i DK.

 

Øget regulering af og bureaukrati i kommunerne i form af pligt til at udarbejde vejledninger, pligt til offentliggørelse, minimumskrav til informationsindsatser og forpligtelse til at lave velkomstpakker strider dog imod regeringens indsats for at modernisere den offentlige sektor og er et ønske, som ikke er i god overensstemmelse med de normale principper for mål- og rammestyring. Forslaget vurderes derfor ikke at være en hensigtsmæssig måde styrke modtageindsatsen på og vil desuden være forbundet med omkostninger for den offentlige sektor.

 

Desuden må det formodes, at en modtageindsats ikke vil være lige relevant i alle kommuner, og understreger yderligere det uhensigtsmæssige i at pålægge kommunerne generelle forpligtelser.

 

Det foreslås i stedet, at kommunernes modtageindsats over for udenlandske arbejdstagere indgår som et tema, der vil blive undersøgt i den allerede aftalte systematiske benchmark-indsats, der ad frivillighedens vej skal udbrede viden om effektive indsatser i kommunerne.

 

Virksomhedsforum opfordres samtidigt til at etablere et konkret partnerskab med KL om den kommunale indsats for at sikre enkle og attraktive vilkår for udenlandske virksomheder og arbejdstagere.

Forslaget er implementeret i 2018

International Citizen Service (ICS), der er beliggende i de fire største byer, fungerer allerede i dag som én indgang til myndighedsdanmark for udenlandske arbejdstagere. Her kan udenlandske arbejdstagere få de nødvendige registreringer og dokumenter fra hhv. Statsforvaltningen, kommunen og SKAT samt modtage vejledning om det danske arbejdsmarked, opholdstilladelser for 3. landsborgere mm. Størstedelen af landets kommuner har indgået samarbejdsaftaler med ICS-centrene, således at disse bemyndiges til at udstede personnumre og sundhedskort til udenlandske borgere på deres vegne.

Desuden rådgiver Workindenmark udenlandske arbejdstagere om det danske arbejdsmarked og betjener virksomheder med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Workindenmark, som er en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), er placeret i København, Odense og Århus og deltager desuden i ICS.

Endeligt fremgår det af regeringsgrundlaget, at regeringen har en ambition om et bedre myndighedssamarbejde, der kan understøtte en strømlinet og effektiv modtagelse af den udenlandske arbejdskraft.

Denne ambition er senest gentaget i regeringens udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, hvor der med 21 forslag lægges op til, at gøre det lettere at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft. Desuden ønsker regeringen at sikre, at der via International Citizen Services modtages udenlandsk arbejdskraft på en god og problemfri måde.

Regeringen vil således i 2019 tage stilling til en organisatorisk løsningmodel for videreudvikling af myndighedssamarbejdet omkring ICS.