Spring navigation over
Indhold start

Udvid grunddata med indkomst- / løndata

Dato17.12.2012
Nummer97

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Forslag

Data i eIndkomstregistret skal anvendes af alle myndigheder, der bruger indkomst- / løndata.

Definitionerne anvendt i eIndkomstregistret skal gøres autoritative, således at virksomheder ikke bedes om lignende oplysninger af myndighederne og der skal indføres et forbud mod at bede virksomhederne om oplysninger som findes i eIndkomstregistret.

Baggrund

Grunddataprogrammet bør løbende udvides til at dække andre data og registre. En oplagt udvidelse af grunddata er indkomst / løn data. Det eksisterende eIndkomstregister indeholder et uudnyttet potentiale for genbrug af indkomstdata, som bør realiseres.

Forslaget gennemføres for relevante indkomstdata.

 

Grunddata-programmet udvides løbende med nye data, der gøres autoritative og anvendes på tværs af myndigheder. Når data skal indgå i grunddata-programmet er det vigtigt, at der findes en bred anvendelse af data, at der er en økonomisk fordel i at konsolidere data og data har en form og kvalitet, så de kan indgå som grunddata.

 

Det udestår at analysere om indkomstdata egner sig til at indgå som grunddata, herunder hvorvidt eIndkomst egner sig til at blive distribueret via den fællesoffentlige datafordeler.

 

Regeringen vil derfor undersøge om indkomstdata anvendes bredt, og om der er en økonomisk fordel i at konsolidere data. Hvis dette er tilfældet, vil der blive arbejdet hen imod, at relevant indkomstdata på sigt kan indgå i grunddata-programmet.

Forslaget er implementeret i 2015

I regi af styregruppen for digitaliseringsstrategien 2011-2015 er det besluttet den 15. september 2014, at arbejdet med at forbedre indkomst- og formuedata (initiativ 10.5) afsluttes.

Som led i realiseringen af initiativ 6.3 i digitaliseringsstrategien 2011-2015 anvendes data fra eIndkomst automatisk i sagsbehandlingen på en række ydelsesområder, fx boligstøtte- og pensionsområdet. Det forventes endvidere, at eIndkomst-modellerne udbredes til flere ydelsesområder fremadrettet.

Udrulningen af eIndkomst-modellerne har medført, at indkomstdata i højere grad genbruges af offentlige myndigheder.

Desuden har Grunddataprogrammet fuld fokus på at implementere de data, der er udvalgt til at komme på datafordeleren og ved fuld implementering af det igangværende program vil det blive vurderet, hvorvidt øvrige data er relevante at komme på datafordeleren, herunder indkomstdata.

Der vil blive arbejdet videre med mulighederne for at forbedre indkomst data og anvendelsen heraf i fællesoffentligt regi.