Spring navigation over
Indhold start

Harmonisering af definitioner

Dato17.12.2012
Nummer93

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Forslag

Datadefinitionerne der anvendes i grunddataprogrammet skal gøres autoritative og anvendes på tværs af alle myndigheder.

Forbuddet mod at indhente samme oplysninger flere gange skal også gælde oplysninger, som afviger fra de fastlagte autoritative definitioner.

Baggrund

I takt med udvidelsen af grunddataprogrammet skal antallet af autoritative definitioner udvides.

Regeringens grunddataprogram blev lanceret i oktober 2012 som en del af den fælles offentlige digitaliseringsstrategi. Det vedrører data om virksomheder, adresser, personer, ejendomme og geografi, og er et skridt i den rigtige retning mod langt mere datagenbrug mellem myndigheder. Grunddataprogrammet tager bl.a. udgangspunkt i, at der bruges unødvendige ressourcer på, at virksomheder besværes med at skulle afgive de samme oplysninger igen og igen. En del af formålet med grunddataprogrammet er således at reducere de administrative byrder for virksomhederne.

Virksomhedsforum foreslår, at langt flere data end dem nævnt i regeringens publikation ”Gode grunddata til alle” skal indgå i grunddataprogrammet. Samtidig er det naturligvis afgørende, at grunddata udnyttes i videst muligt omfang til at sikre datagenbrug.

Forslaget gennemføres for data der indgår i grunddata-programmet.

 

En forudsætning for at data kan genbruges på en effektiv måde på tværs af den offentlige sektor, og virksomhederne dermed kun skal indberette oplysninger til det offentlige én gang, er at centrale begreber defineres og harmoniseres.

 

I grunddata-programmet er et centralt projekt derfor at udforme en fælles datamodel for grunddata. En fælles datamodel skal skabe gennemsigtighed og harmonisere definitioner af centrale begreber i grunddata-programmet.

 

På nuværende tidspunkt indeholder grunddata-programmet projekter vedr. grunddata om personer, virksomheder, adresser, boliger og geografi. Grunddata-programmet forventes løbende at blive udbygget med nye grunddata. Disse nye grunddata vil på sigt indgå i datamodellen.

 

Inddragelsen af nye grunddata-områder skal være efterspørgselsdrevet. Forslag til konkrete områder, der kan indgå i grunddata-programmet, modtages derfor gerne.

 

Grunddata-programmet er igangsat og implementeringen af programmet sker løbende frem mod 2020

Forslaget er implementeret i 2016.

I arbejdet med implementering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 ses der på muligheden for at udvikle mere ensartede begrebsdefinitioner på tværs af den offentlige sektor.

Grunddatasekretariatet i Digitaliseringsstyrelsen har i 2015 afsluttet arbejdet med udarbejdelse af modelregler, som sætter rammer for modellering af alle data i grunddataprogrammet, som udstilles via Datafordeleren. Modelreglerne vedligeholdes løbende.

Alle data i grunddataprogrammet er i 2016 modelleret efter modelreglerne med undtagelse af SE-numre fra SKATs Erhvervsregister, der modelleres i 2017.