Spring navigation over
Indhold start

Harmonisering af datadefinitioner

Dato17.12.2012
Nummer92

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Forslag

Datadefinitioner, der danner grundlag for virksomhedernes indberetninger til myndighederne, skal harmoniseres, så virksomhederne ikke bedes om oplysninger, som allerede er tilgængelige blot med en anden definition / i et andet data format. Der skal fastlægges autoritative datadefinitioner, som skal anvendes på tværs af alle myndigheder.

Forbuddet mod at indhente samme oplysninger flere gange skal også gælde oplysninger, som afviger fra de fastlagte autoritative definitioner.


Baggrund


En helt central barriere for at høste det fulde potentiale ved datagenbrug er, at der på nogle områder findes flere definitioner på begreber og data. En analyse ifm. oprettelsen af eIndkomstregistret afdækkede fx 16 forskellige definitioner af løn.

De potentielle gevinster ved datagenbrug reduceres betydeligt, hvis myndighederne anvender forskellige definitioner, der kræver, at virksomhederne bliver bedt om at indberette oplysninger, som grundlæggende er de samme blot med små variationer.

Norge har indført et forbud mod indsamling af allerede tilgængelige data som foreslået ovenfor. Erfaringer herfra peger netop på den udfordring, at effekten af forbuddet kan reduceres, hvis forskellige myndigheder anvender forskellige datadefinitioner. Flere forskellige definitioner kan betyde, at myndigheder indhenter data med små variationer og at et forbud derfor ikke har den ønskede effekt.

Denne barriere for datagenbrug skal ryddes af vejen. Datadefinitioner bør derfor harmoniseres, så de samme data kan anvendes på tværs af alle myndigheder.

Virksomhedsforum er opmærksomt på, at dette vil kræve en betydelig koordineret indsats i myndighederne, men det må kunne forventes af en moderne offentlig sektor, at der anvendes ensartede definitioner på tværs af myndighederne. Det er ikke muligt at opstille generelle kriterier for, hvornår der er tale om de grundlæggende ”samme” oplysninger, men løn- og regnskabsoplysninger kan nævnes som eksempler på data, der bør harmoniseres

Forslaget gennemføres for data der indgår i grunddata-programmet.

 

En forudsætning for at data kan genbruges på en effektiv måde på tværs af den offentlige sektor, og virksomhederne dermed kun skal indberette oplysninger til det offentlige én gang, er at centrale begreber defineres og harmoniseres.

 

I grunddata-programmet er et centralt projekt derfor at udforme en fælles datamodel for grunddata. En fælles datamodel skal skabe gennemsigtighed og harmonisere definitioner af centrale begreber i grunddata-programmet.

 

På nuværende tidspunkt indeholder grunddata-programmet projekter vedr. grunddata om personer, virksomheder, adresser, boliger og geografi. Grunddata-programmet forventes løbende at blive udbygget med nye grunddata. Disse nye grunddata vil på sigt indgå i datamodellen.

 

Inddragelsen af nye grunddata-områder skal være efterspørgselsdrevet. Forslag til konkrete områder, der kan indgå i grunddata-programmet, modtages derfor gerne.

 

Grunddata-programmet er igangsat og implementeringen af programmet sker løbende frem mod 2020.

Forslaget er implementeret i 2018

Grunddatasekretariatet i Digitaliseringsstyrelsen har i 2015 afsluttet arbejdet med udarbejdelse af modelregler, som sætter rammer for modellering af alle data i grunddataprogrammet, som udstilles via Datafordeleren. Modelreglerne er et fælles regelsæt for beskrivelse af data i regi af grunddataprogrammet, som anvendes i beskrivelsen af alle grunddata. Modelreglerne giver en sammenhængende løsningsarkitektur og fordele for myndighederne ved videreudvikling af registrene. Modelreglerne vedligeholdes løbende.

På baggrund af erfaringerne fra grunddataprogrammet arbejdes, der i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 videre med at udvikle og udbrede standarder for datamodeller med henblik på bedre data og en mere effektiv datadeling


Udviklingen og udbredelsen af standarder for datamodeller, herunder ensartede definitioner på begreber og data, forventes at bidrage til øget datagenbrug hos de offentlige myndigheder. Samlet set forventes det at bidrage til, at digitale offentlige løsninger designes på en måde, så virksomhederne undgår at skulle indberette samme oplysninger flere steder.

Arbejdet med modelreglerne er afsluttet, og modellen anvendes i dag, hvilket giver myndighederne et fælles sprog om data. På den baggrund er fx data om adresser harmoniseret og nu samlet i ét autoritativt register. Desuden fremgår virksomheder med fx under 50.000 kr. i omsætning i dag med egen kategori i CVR-registret, hvilket muliggør målrettet kommunikation om fx indberetninger, kontrol mv.

Det forventes, at der løbende vil komme nye dataområder til, men idet modellen for dataharmonisering er udviklet og har været i brug over en årrække anses forslaget for gennemført for data, der indgår i grunddataprogrammet.