Spring navigation over
Indhold start

Udvidelse af grunddata med regnskabsoplysninger

Dato17.12.2012
Nummer95

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Baggrund

Indberetning af regnskabsdata til myndighederne står for mere end en tredjedel af virksomhedernes samlede administrative byrder, der pålægges via krav i erhvervsreguleringen. Regnskabsoplysninger skal i en eller anden form indberettes til tre forskellige offentlige myndigheder:
- Erhvervsstyrelsen
- SKAT
- Danmarks Statistik

En udvidelse af grunddata med regnskabsdata og harmonisering af definitionerne af regnskabsoplysninger på tværs af reguleringen, kan skabe grundlag for datagenbrug, der potentielt kan medføre meget store lettelser for virksomhederne.


Forslag


Regnskabsdata skal harmoniseres som grunddata, så virksomhederne indberetter regnskabsdata én gang ét sted, og de relevante myndigheder trækker data herfra. Der skal indføres et forbud mod at bede virksomhederne om regnskabsoplysninger, der findes som grunddata.

Indberetning af regnskabsdata er et vigtigt fokusområde for Erhvervsstyrelsens digitale indsatser. I 2012 blev digital indberetning af årsregnskabet obligatorisk for små selskaber, og i 2013 vil 94 pct. af danske virksomheder indberette digitalt. Erhvervsstyrelsen har udviklet løsningen Regnskab 2.0, som skal gøre det lettere for virksomheder at indberette regnskabsdata digitalt.

 

Via Regnskab 2.0 er det ligeledes muligt for virksomhederne at indberette regnskabsstatistik til Danmarks Statistik. For de virksomheder, der har indberettet deres årsrapporter gennem Regnskab 2.0 (Basis), og som skal indberette regnskabsstatistik til Danmarks Statistik, undersøges det i 2013, om den digitale indberetning på virk.dk til Danmarks Statistik kan blive udfyldt automatisk af systemet med de relevante oplysninger fra årsrapporten. Dermed behøver virksomhederne ikke selv foretage indberetning af disse oplysninger, men kun bidrage med de oplysninger, der ikke direkte fremgår af årsrapporten. Således opnår virksomhederne en administrativ lettelse.

 

Herudover arbejdes der på, at det på sigt skal blive muligt for virksomhederne at indberette selskabsselvangivelsen til SKAT via Regnskab 2.0. SKAT forventer, at det bliver muligt for en række selskaber at indberette selskabsselvangivelsen for indkomståret 2012 ved brug af digitale regnskabsdata. Det bliver dermed en lettelse i forhold til i dag, da selskaberne nu har mulighed for at foretage indberetning af selskabsselvangivelsen i samme proces som indberetning af årsrapporten.

 

Den digitale indberetning muliggør også en lettere deling af data imellem myndigheder. Der udarbejdes i 2013 en business case for fri adgang til regnskabsdata til kommerciel og ikke-kommerciel brug (frikøb) med henblik på at inkludere regnskabsdata i grunddata på virksomhedsområdet. Business casen forventes behandlet af regeringen i løbet af 2. Halvår 2013.

 

Erhvervsstyrelsen og SKAT har indgået aftale om løbende at vurdere mulighederne for yderligere koordinering af regnskabsmæssige definitioner på tværs af de to myndigheders reguleringer.

Forslaget er implementeret i 2014

Digital indberetning af årsrapporten er obligatorisk for små, mellemstore og store virksomheder, og i 2015 vil det også være obligatorisk for børsnoterede virksomheder at indberette årsrapporten digitalt.

Derudover er det også muligt for virksomhederne automatisk at få præudfyldt den digitale indberetning på virk.dk til Danmarks Statistik med relevante oplysninger fra årsrapporten.

SKAT har i samarbejde med ERST udvidet XBRL-taksonomien til at omfatte selskabsselvangivelsen. Løsningen er lagt i produktion, men er endnu ikke anvendt af virksomheder, idet indberetningsfristen for indkomstår 2013 er overskredet, og der er lukket for indberetningen. I øjeblikket er SKAT i gang med at digitalisere hele selskabsskatteområdet, dermed en ny digital selskabsselvangivelse for indkomstår 2014, hvor indberetningsfristen er udsat til 1. august 2015.

Herudover indeholder ”Aftale om en vækstpakke” (juni 2014) et initiativ om at give gratis adgang til regnskaber. Formålet hermed er netop at øge værdien af regnskabsinformation, så regnskabs-oplysninger i højere grad kan anvendes i forskellige applikationer og services, der kan hjælpe virksomhederne på forskellige områder.

Som følge af regeringens Vækstplan 2014 og Finanslov 2015 er regnskabsdata frikøbt pr. 1. januar 2015.

I december 2014 gjorde Erhvervsstyrelsens det muligt at hente alle indberettede regnskaber gratis ved enkeltopslag på CVR-nummer på Virk Data. I februar 2015 er det blevet muligt gratis at hente alle dagens offentliggjorte regnskaber som PDF-/Tiff-filer via Virk Datas datakatalog på http://datahub.virk.dk/data. Herudover arbejdes der på at udvikle en service, der skal gøre det muligt at få let adgang til alle virksomheders årsrapporter i digital form (PDF og XBRL). Tidsplanen for udviklingen af denne service er endnu ikke fastlagt.

I forbindelse med vækstpakken har Erhvervs- og Vækstministeriet, herunder Erhvervsstyrelsen, Skatteministeriet og Finansministeriet desuden nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere muligheden for udvikling af digitale regnskaber, der automatisk kobler bogføringssystemer med indberetninger til myndighederne. En del af denne analyse behandler ligeledes mulighederne for yderligere koordinering på tværs af de to myndigheders reguleringer. Analysen af mulighederne for udvikling af en digital regnskabsløsning er igangsat medio oktober 2014 og forventes afsluttet i maj 2015.