Spring navigation over
Indhold start

Proportionalitet på krydsoverensstemmelsesområdet

Dato17.12.2012
Nummer61

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det er i alle sammenhænge nødvendigt, at der er proportionalitet mellem et eventuelt lovbrud og sanktionen herfor. Ligeledes bør der være klare regler for, hvornår der sker en overtrædelse. Uforholdsmæssige sanktioner, uklare regler og for hårde straffe gør det svært at tilrettelægge driften hensigtsmæssigt, og medfører risiko for handlingslammelse hos de berørte virksomheder – som følge af frygt for hårde sanktioner for selv de mindste forseelser. Dette hæmmer erhvervsaktivitet, dynamik og nytænkning - og hæmmer dermed væksten i Danmark.

Overtrædelser af lovgivningen skal naturligvis sanktioneres, men mindre overtrædelser uden væsentlige konsekvenser for miljø, dyrevelfærd m.v. bør ikke medføre uforholdsmæssigt store træk i landbrugsstøtten. Dette er imidlertid bl.a. tilfældet indenfor for krydsoverensstemmelse. Her kan bagatelagtige overtrædelser medføre store nedsættelser af landbrugsstøtten. Samtidig er regelgrundlaget uhyre komplekst og meget lidt gennemskueligt.

Dette er et retssikkerhedsmæssigt problem, og ikke i overensstemmelse med det grundlæggende proportionalitetsprincip, som kræver overensstemmelse mellem overtrædelse og sanktion.


Berørte virksomheder


Producenter der søger landbrugsstøtte


Forslag


Virksomhedsforum finder det nødvendigt at indføre mere proportionalitet på krydsoverensstemmelsesområdet og på støtteområdet generelt. Herudover skal regelgrundlaget være klart, så det i langt højere grad er muligt at gennemskue hvilke forseelser, der medfører træk i støtten.

Mere proportionalitet og større klarhed på området vil være gavnligt for væksten, da erhvervet ikke vil dæmpe aktivitet, innovation og udvikling af risiko for meget hårde sanktioner af bagatelagtige overtrædelser.


Yderligere oplysninger


NaturErhvervstyrelsen er relevant myndighed. Der kan på nationalt niveau laves mindre justeringer i forhold til proportionaliteten. Der er dog tale om EU-regulering for så vidt angår selve krydsoverensstemmelsessystemet og sanktionsprincipperne, Disse arbejdes der på at ændre i forbindelse med reformen af EU’s landbrugspolitik.

Krydsoverensstemmelse (KO) bygger på, at modtagere af EU's landbrugsstøtte skal overholde en række allerede gældende nationale regler vedr. miljø, sundhed, dyrevelfærd og landbrugsarealer for at modtaget den fulde landbrugsstøtte. Landbrugeren er som driftsherre allerede forpligtet til at overholde disse regler; de pågældende regler er blot vha. et kontrol- og sanktionssystem koblet sammen med modtagelsen af landbrugsstøtte.

 

Alle gældende KO-krav offentliggøres årligt i Vejledning om KO (til landbrugere). Desuden offentliggøres i Vejledning om kontrol med KO (til kontrolmyndighederne) de bedømmelsesskemaer, efter hvilke overtrædelserne skal bedømmes.

 

Det er fra EU's side forordningsbestemt, at en uagtsom overtrædelse af regler, der er omfattet KO, som udgangspunkt medfører en nedsættelse på 3 % af landbrugerens samlede støttebeløb. Betalingsorganet kan dog på grundlag af kontrolmyndighedens vurdering beslutte enten at nedsætte procentsatsen til 1 % eller at forhøje den til 5 % af det samlede støttebeløb. Det er en grundlæggende præmis, at overtrædelser skal resultere i en nedsættelse, der skal fastsættes proportionalt i forhold til den støtte, landbrugeren modtager. Det medfører, at støttenedsættelsen i nogle tilfælde opfattes uproportionel til forseelsen.

 

Det er forordningsbestemt, at en overtrædelse skal bedømmes ud fra kriterierne alvor, omfang og varighed, og at nedsættelser og udelukkelser bør differentieres ift proportionalitetsprincippet. Hvordan det sikres, er op til den enkelte medlemsstat af definere. I DK benyttes et system, hvor de tre kriterier hver tildeles en karakter mellem 1og 4, som lægges sammen for at finde den samlede nedsættelsesprocent. Dette system giver mulighed for at differentiere mellem grove og mindre grove overtrædelser, samt overtrædelsens omfang på bedriften.

 

Det er forordningsfastsat, at medlemsstaten i behørigt begrundede tilfælde kan beslutte ikke at anvende nogen nedsættelse, hvis misligholdelsen på grund af alvoren, omfanget og varigheden betragtes som mindre betydelig (bagatelovertrædelser), hvorefter landbrugeren, hvis han inden for 6 mdr retter op på overtrædelsen, ikke får en støttenedsættelse. Overtrædelser, der direkte vedrører dyrs og menneskers sundhed, kan dog efter EU's regler ikke betragtes som bagateller. For en række krav på område 2 (Sundhed) og 3 (Dyrevelfærd) er der ikke mulighed for at indfører bagatelgrænser.

 

Der arbejdes i kredsen af EU-medlemslande på at forenkle KO-systemet i forbindelse med CAP-reformen. Derudover foretager NaturErhvervstyrelsen i 2013 en undersøgelse af KO-reglerne på dyrevelfærdsområdet i en række EU-lande. Den ser på forskelle og ligheder mellem landenes bedømmelseskriterier (og sanktioner) for at vurdere det nuværende danske karaktersystem. Undersøgelsen skal bl.a. se på om de danske myndigheder er hårdere i bedømmelsen af KO-overtrædelser end andre medlemsstater, og om der er elementer i de andre lande, som med fordel kan implementeres i det danske KO-system og forbedre proportionaliteten i bedømmelsen af overtrædelserne inden for de rammer, der er givet fra EU's side. Undersøgelsen foretages i samarbejde med Fødevarestyrelsen, der er ressortmyndighed for dyrevelfærdsområdet. En følgegruppe fra Landbrug & Fødevarer er inddraget.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Resultatet af den sammenlignende undersøgelse af KO på dyrevelfærdsområde har vist, at danske landbrugere ikke bliver bedømt hårdere ved overtrædelse af KO-reglerne end deres svenske, hollandske og tyske konkurrenter.

Undersøgelsen viser, at der i Danmark er en mere jævn fordeling af nedsættelserne på 1, 3 og 5 % sammenlignet med de andre lande. Gennemgangen af bedømmelsessystemerne for KO-overtrædelser indikerer, at det danske system giver mulighed for en større differentiering, og at det benyttes i bedømmelsen af overtrædelserne, hvilket forbedrer muligheden for at tildele proportionelle støttenedsættelser.