Spring navigation over
Indhold start

Skattekort til udenlandske arbejdstagere uden gyldig opholds- og arbejdstilladelse

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem              

Ugyldige opholds- og arbejdstilladelser og svindel med identitetspapirer er i dag en stor udfordring for mange virksomheder inden for flere brancher.

Udfordringen består i, at det i dag er muligt at få udstedt skattekort uden at have en gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Mange – især mindre – virksomheder ansætter arbejdstagere med udenlandsk baggrund, når de pågældende kan oplyse cpr. nr. og fremvise skattekort, idet man formoder, at der ikke udstedes skattekort til personer, der ikke er i besiddelse af en gyldig arbejds- og opholdstilladelse.

Der er fra oktober 2012 udviklet en IT-løsning, som indebærer, at arbejdsgivere, som henter skatteoplysninger på tredjelandsstatsborgere med et skattepersonnummer, fremover automatisk adviseres om rækkevidden af registreringen hos SKAT samt om deres ansvar for at sikre sig deres ansattes ret til at arbejde i landet. Arbejdsgiveren bliver således adviseret om, at udlændingen i udgangspunktet skal have en opholds- og arbejdstilladelse for at arbejde i landet, og at en registrering hos SKAT ikke er ensbetydende med, at vedkommende har ret til at arbejde i landet.

Mange virksomheder oplever en usikker retstilstand, når man ved ansættelsen på skattekortet ikke har mulighed for at se, hvorvidt den udenlandske arbejdstager opholder sig lovligt i Danmark.


Berørte virksomheder            


I princippet er alle virksomheder, der beskæftiger udenlandske medarbejdere med midlertidige opholds- og arbejdstilladelser berørt af problemet. Men udfordringen er særlig stor i rengøringsbranchen, hotel- og restaurationsbranchen og i dagbladsbranchen, hvor en stor del af de ansatte kommer fra tredjelande.

 

Forslag                                          

En oplagt løsning kan være, at SKAT kun udsteder skattekort til udenlandske arbejdstagere, der har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse.

En anden løsning kan være, at alle skattekort til udenlandske arbejdstagere får påstemplet opholds- og arbejdstilladelse hvilket giver virksomheden mulighed for ved ansættelse at se, om den pågældende person opholder sig lovligt i landet.  

Denne løsning kan kombineres med, at SFR – eksempelvis via Virk.dk – etablerer en elektronisk service, hvorigennem virksomheder kan få automatisk besked, når der er truffet afgørelse behandlingen af en medarbejders ansøgning om enten forlængelse af eller permanent arbejds- og opholdstilladelse.

Løsningen skal give arbejdsgiveren mulighed for enten at få oplyst, om medarbejderen fortsat har gyldig arbejdstilladelse (dvs. udfaldet af afgørelsen), eller at der er truffet afgørelse i sagen (hvorefter arbejdsgiveren må henvende sig til medarbejderen for at få oplyst sagens udfald). Hvis det er nødvendigt, kunne det også her overvejes at indføre en fuldmagtsordning, der giver arbejdsgiveren ret til at få automatisk besked, når der er truffet afgørelse behandlingen af en medarbejders ansøgning.

Virksomhedsforum foreslår:

1. at SKAT kun udsteder skattekort til udenlandske arbejdstagere, der har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse.

2. at der som en alternativ løsning etableres en digital ordning, hvor arbejdsgivere kan få automatisk besked, når der er truffet afgørelse i behandlingen af en medarbejders ansøgning om forlængelse / permanent opholds- og arbejdstilladelse

Regeringen er opmærksom på, at det er en administrativ byrde for virksomhederne at skulle kontrollere, om en medarbejder har ret til at arbejde i Danmark.

Som Virksomhedsforum anfører i forslaget, er der pr. oktober 2012 indført en adviseringsordning i form af en mail fra SKAT i forbindelse med arbejdsgiverens rekvirering af skattekort for den udenlandske arbejdstager. Ved mailen orienteres virksomheden om rækkevidden af registreringen hos SKAT samt om virksomhedens ansvar for at sikre sig, at den ansatte har ret til at arbejde i landet. I forhold til personer, der har mistet deres opholds- og arbejdstilladelse, er det SKATs opfattelse, at det hverken teknisk, økonomisk eller juridisk er en god idé at indføre en ordning, så det bliver muligt at holde skattekort tilbage eller tilbagekalde allerede udsendte skattekort. En sådan løsning vil forudsætte en daglig gennemgang af alle A-indkomstforhold for både indenlandske og udenlandske arbejdstagere, med henblik på at udsøge den gruppe af arbejdstagere, der har mistet opholds- og arbejdstilladelse. 

For så vidt angår forslag om, at der etableres en elektronisk service, hvor virksomhederne kan få besked, når der er truffet afgørelse i en sag, har den tidligere Styrelse for Fastholdelse og Rekruttering siden 1. marts 2013 (nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) orienteret ansøgerens arbejdsgiver, når den ansattes tilladelse er blevet inddraget/ej forlænget (se også forslag 63). Dette er dog kun muligt, når der er tale om, at tilladelsen er knyttet til en bestemt arbejdsgiver. Derfor kan forslaget ikke blive gennemført.