Spring navigation over
Indhold start

Forenkling af skatteopgørelsen for udenlandske statsborgere - ligningsmæssige fradrag

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Når en udenlandsk statsborger har færdiggjort sit arbejde i Danmark og rejser tilbage til sit hjemland, skal der foretages en afsluttende indkomstmæssig årsopgørelse. Denne afslutning opleves ofte som både bureaukratisk og fuld af komplikationer, og borger og skattemyndighed spilder tid og kræfter på unødigt administrativt besvær og skattemæssige problemer, som måske aldrig bliver løst.

Det er ligningslovens nuværende regler, der er årsagen til problemerne.

Følgende er særligt problematisk:

SKAT har oplysninger om indkomsten, men de ligningsmæssige fradrag, der er aftalt ved forskudsregistreringen, bliver ikke automatisk ført på selvangivelsen. Dem skal den udenlandske medarbejder selv skrive ind i et dansksproget miljø på nettet.

Hvis fradragene ikke aktivt skrives på, kommer årsopgørelsen ud med en restskat svarende til skatten af de fradrag, medarbejderen har haft i det foregående år. Dette meddeles normalt den udenlandske statsborger ved et brev – også på dansk – sendt til hjemadressen i udlandet.

Hvis praktikanten ikke reagerer på brevet om den udestående skat, pålægges der rykkergebyrer. Ofte forstår den udenlandske borger ikke de danske breve, hvorfor pengene ikke bliver betalt. Hvis vedkommende derefter vender tilbage til Danmark vil restskatten blive inddrevet.

Derudover er det er problem, at SKAT ikke kan udarbejde en endelig årsopgørelse midt på året i det tilfælde, hvor borgeren har modtaget sin sidste lønseddel og dermed er færdig med at arbejde i Danmark midt på året.


Berørte virksomheder


Virksomheder og landbrug


Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at proceduren forenkles ved, at forskudsopgørelsens ligningsmæssige fradrag for den udenlandske statsborger automatisk overføres til årsopgørelsen.

Virksomhedsforum peger på en problemstilling, som er delvist generel og ikke kun vedrører udlændinge. Det drejer sig om overførsel af ligningsmæssige fradrag fra forskuds- til årsopgørelsen. Det opgøres ud fra flere borgerafhængige variabler og forudsætter, at der kan opstilles nærmere kontroller for at sikre, at resultatet bliver korrekt.

 

Det er nødvendigt at gennemføre en nærmere analyse af forholdet. SKAT har ikke inden for fristen kunnet nå at gennemføre analysen, da det komplicerer analysen og løsningen, at flere systemer indgår i processen. Analysen skal blandt andet omfatte en vurdering af potentielle løsninger, samt en vurdering af hvilke oplysninger, der skal bruges, hvilke oplysninger, der skal modtages, hvilke systemer, der skal involveres og om der er behov for at ændre lovgrundlaget. På baggrund af analysen vil det være muligt at vurdere, om forslaget kan imødekommes. Analysen vil blive sat i gang hurtigst muligt. Det forventes, at analysen vil tage minimum 3 måneder.

 

Hvis SKAT automatisk opsætter fradrag på årsopgørelsen, vil borgere almindeligvis forvente, at det er det korrekte beløb. Men fradrag på forskudsopgørelsen har status af et budget, som skatteyderen selv har estimeret, og det skal til årsopgørelsen kontrolleres, om forudsætningerne er opfyldt, da denne har status af et regnskab. Der er derfor ikke tale om en aftale på forskudsopgørelsen, som det beskrives i forslaget.

 

Det er ikke muligt at generere en færdig årsopgørelse midt på året. Årsopgørelsessystemet er først klart 1. marts året efter indkomståret. Data med indtægter/fradrag mv. er ikke tilgængelige i tilstrækkeligt omfang til at danne grundlag for årsopgørelsen. Processen for overførsel af data om løn, pension, SU, renteindtægter mv. sker først i løbet af januar/februar efter indkomståret er slut.

 

Vedrørende den sproglige problematik:

Der oversættes i dag til andre sprog, fx er mange blanketter oversat til engelsk, og andre blanketter er desuden oversat til tysk og polsk. På skat.dk har SKAT en engelsk version, hvor der ligger en vejledning til, hvordan man skal selvangive og rette sin årsopgørelse. Selvangivelsesblanketterne og årsopgørelsen ligger tillige i en engelsk version. Det overvejes løbende, om disse oversættelser og tiltag dækker behovet.

Forslaget er implementeret i 2014

Årsopgørelserne for 2014 vil være klar på Tast-Selv for borgerne primo marts 2015. En af serviceforbedringerne/forenklingerne på årsopgørelsen er, at visse fradrag som borgerne, herunder de udenlandske arbejdstagere, har forskudsansat i løbet af indkomståret som udgangspunkt vil blive fortrykt på årsopgørelsen. Det kan oplyses at det drejer sig om disse specifikke fradrag:

- Øvrige fradrag i den personlige indkomst
- Befordring

- Rejseudgifter.