Spring navigation over
Indhold start

Orientering om ændrede skatte- og momsregler mv.

Dato17.12.2012
Nummer69

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomhederne oplever, at de ikke orienteres om ny regler, indberetningsmetoder eller frister. I stedet for oplever virksomhederne i stigende grad, at de skal finde oplysningerne på SKATs hjemmeside. Taget omfanget af ændringer i betragtninger er det ikke rimeligt at forvente, at virksomheder kan holde sig orienteret.

Løbende ændringer af regelsættene medfører store omstillingsbyrder og medfører brud på administrative rutiner. Herudover øger regelændringer virksomhedernes compliance-risiko.


Forslag


Det foreslås, at SKAT overvejer, hvordan de direkte kan kommunikere rele­vante ændringer til virksomhederne. Eksempelvis bør det være muligt at ori­entere om ændringer i afgiftslovgivningen til de virksomheder, som afregner de pågældende afgifter. Tilsvarende for momsregistrerede virksomheder om­kring momsregler. I den forbindelse skal DI bemærke, at da alle virksomheder skal indberette via tast-selv løsninger, så bør SKAT have mindst en e-mailad­resse registreret pr. selskab.Herudover bør omfanget af ændringer holdes på et minimum, idet selv mindre ændringer i eksempelvis intrastat-koderne kan have relativt stor betydning for virksomhederne.

Derudover foreslås det, at der indføres 4 faste årlige datoer, hvor ændringer i reglerne kan træde i kraft (fælles ikrafttrædelsesdatoer).


Yderligere oplysninger


Danmark har en række formelle forpligtelser ikke mindst i forhold til EU-retten. Dette hindrer dog ikke, at der kan ske en direkte orientering, ligesom en lang række af ændringerne udspringer af nationale regler.

I relation til forslaget om faste ikrafttrædelsesdatoer gøres opmærksom på, at Europa-Kommissionen rådgivende organ - Gruppen af højtstående uafhængige interesserede parter vedrørende administrative byrder (Stoiber-gruppen) – fremhæver fælles ikrafttrædelsesdatoer som et middel til at reducere erhvervslivets administrative byrder som følge af hyppige regelændringer.

Vedrørende orientering om ændringer:

SKAT tilbyder allerede en ordning i dag, hvor virksomheder via e-mail kan få nyheder om bl.a. ovenstående emner. Ordningen kaldes SKATs Nyhedsmail, og tilmelding sker via SKATs hjemmeside. Virksomheden kan tilpasse nyhedsmailen, så der kun modtages nyheder inden for valgte emner. Som hovedregel gælder, at alle døgnets nyheder samles i en mail, der udsendes kl. 22 hver dag, forudsat, at der er nyheder inden for de valgte emner. Ordningen er nærmere beskrevet i SKATs nyhedsmail

 

Vedrørende fire faste årlige ikrafttrædelsesdatoer:

Skatteministeriet mener ikke, at der er behov for at indføre 4 faste årlige virkningstidspunkter for ny lovgivning. Ikrafttrædelsesdatoen er det tidspunkt, hvor en ny lov officielt træder i kraft og kan håndhæves, efter at den er stadfæstet og offentliggjort i Lovtidende, som oftest lige efter vedtagelsen i Folketinget. Ofte har en ny lov derudover et særskilt virkningstidspunkt (gyldighedstidspunkt), dvs. en dato fra hvilken de nye regler skal finde anvendelse i praksis. Som udgangspunkt er kalenderåret skæringspunkt for, hvornår nye skatte- og afgiftsregler får virkning, hvilket bl.a. ses i forbindelse med lovgivning affødt af den årlige finanslov.

 

Set fra et myndighedssynspunkt er det også administrativt mest ideelt (af hensyn til IT-systemer, bogholderi, kontrol og indberetning), at ibrugtage nye regler i forbindelse et årsskifte eller nyt indkomstår.

 

Det mest almindelige virkningstidspunkt på Skatteministeriet område er således f.eks. enten” fra og med den 1. januar 2013” eller ”fra og med indkomståret 2013”. I nogle tilfælde anvendes endvidere halvår som skæringstidspunkt dvs. f.eks. ”den 1. juli 2013”. Det sker oftest ved lovgivning, der er vedtaget i løbet af foråret, og som skal virke så hurtigt som muligt og derfor ikke kan afvente førstkommende nye indkomstår eller førstkommende 1. januar. På momsområdet anvendes kvartalet endvidere en gang i mellem som skæringstidspunkt for ny lovgivning, da der netop på dette område afregnes i kvartalet.

 

I visse tilfælde, hvor det er påkrævet for at hindre spekulation eller hamstring, der vil modvirke formålet med en ny lov, anvendes fremsættelsesdatoen som virkningstidspunkt for en ny lov, mens ikrafttrædelses-tidspunktet først vil være senere, nemlig efter lovens endelige vedtagelse, stadfæstelse og offentliggørelse.

 

En hurtig ikrafttræden sker også nogle gange for at tilgodese de virksomheder eller borgere, som har ønsket regelændringen eller får gavn af den, sådan at ændringens formål ikke fortabes.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Da SKAT allerede tilbyder virksomheder at kunne tilmelde sig nyhedsmails, er der ikke foretaget yderligere.

Nyhedsmails omfatter både juridisk information og praktiske oplysninger (lukketider, it-løsninger mm.)

Der kan evt. læses mere på SKAT hjemmeside