Spring navigation over
Indhold start

One flow indberetning til Danmarks Statistik

Dato17.12.2012
Nummer74

Status: Gennemføres delvist
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

INTRASTAT indhenter oplysninger vedrørende import og eksport fra samtlige medlemslande. I Danmark er oplysningskravene implementeret hos Danmarks Statistik og udgøre mere end halvdelen af de samlede administrative byrder, som pålægges danske virksomheder af Danmarks Statistik


Forslag


Den eksport der finder sted fra et medlemsland til et andet, må i det modtagende land være import. Det bør derfor være muligt at skabe et One flow system, der omfatter at medlemslandene alene indsamler detaljerede eksporttal fra virksomhederne og der på den baggrund danne de detaljerede importtal ud fra de øvrige EU-landes oplysninger om eksport.

One flow systemet har været debatteret i EU i mange år, den danske regering bør arbejde for gennemførelse af One flow systemet, så de danske virksomheders byrder kan halveres på området for import/eksport.

I det europæiske statistiksamarbejde er der påbegyndt et arbejde, der forventes at resultere i indførelse af et nyt system kaldet ’Single Market Statistics’ (SIMSTAT) som afløser for det nuværende Intrastat. Såfremt det ved EU-lovgivning besluttes at implementere SIMSTAT, vil ændringen bl.a. indebære, at medlemslandende skal stille de indsamlede data om vareeksport til rådighed for hinanden i form af identificerbare indberetninger på firmaniveau, så der derved muliggøres et større genbrug af data i opgørelsen af udenrigshandelsstatistikken med deraf følgende muligheder for at reducere indsamling af oplysninger om vareimport. De udvekslede oplysninger vil kun blive brugt til statistikformål og ikke være tilgængelige for andre end de ansvarlige statistikmyndigheder.

 

I henhold til de nuværende planer vil et it system til udveksling af data være klar til brug på pilotbasis i 2015.

Forslaget er ikke implementeret

Det forberedende arbejde i EU-arbejdsgruppe regi er afsluttet, og Kommissionen har fremsat forslaget. Forslaget er en del af den nye rammelovgivning for erhvervsstatistikkerne - FRIBS. Forlaget indebærer bl.a., at der udveksles eksportdata medlemsstaterne i mellem med henblik på muligt datagenbrug. Der er ikke tale om et decideret one/single flow system, men i stedet et system, som overlader det til medlemsstaterne at vurdere i hvilket omfang de ønsker at genbruge data. Fra dansk side påtænkes oplysningerne genbrugt i stort omfang, men importoplysninger fra de største virksomheder forventes fortsat at skulle indberettes.

Forslaget indebærer også, at der indsamles ekstra oplysninger, som af flere lande anses som centrale ift. at kunne udnytte de udvekslede oplysninger. Det drejer sig om id-nummer på varemodtageren i eksporten samt oplysning om de eksporterede vares oprindelsesland. Forslaget forventes – på trods af de ekstra oplysninger - at kunne reducere indberetningsbyrden ved Intrastat samlet set med omkring 50 pct.

Forhandlingerne i Rådets arbejdsgruppe for statistik er afsluttet. Forhandlingerne medførte ikke væsentlige ændringer ift. det oprindelige forslag fra Kommissionen. Næste fase i lovprocessen er trialogforhandlinger med Europa Parlamentet. En vedtagelse ventes tidligst i 2019, hvorefter selve systemet skal implementeres.

Det er fortsat forventningen, at det bliver muligt at reducere byrden ved indberetning til Intrastat med 25-50 pct. Med det nuværende billede af forhandlingerne skal systemet være i drift fra 2022.