Spring navigation over
Indhold start

Adgang til miljødata

Dato17.12.2012
Nummer52

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

I forbindelse med planlægning af samt ansøgning om miljøgodkendelse på arealanvendelser, anlægsarbejder af enhver slags omkring transport-, energi og vandinfrastruktur, landbrugsforhold og virksomhedsetablering etc., skal der udføres undersøgelser og vurderinger af virkninger på miljøet (VVM eller MBL-godkendelse). Dette medfører behov for ansøgeres og interessenters kendskab til alle miljødata, herunder især alle offentlige overvågningsdata for natur og vandmiljø, i et givent område.

Dette kan alene opnås via adgang gennem Danmarks Miljøportal (DMP), gennem en utidssvarende og ikke-operationel adgang gældende for f.eks. og især overfladevandsdata. Data overføres løbende til DMP fra Århus Universitet (DMU) s database; men er ikke gennemskuelige eller struktureret til optimal udnyttelse.


Berørte virksomheder


- De ansøgende virksomheder og erhverv eller infrastruktur ejere.
- De involverede rådgivere der gennemfører undersøgelser og/eller udarbejder miljøansøgning eller VVM-redegørelse.
- De involverede myndigheder; her kommuner eller Naturstyrelsen m.fl.
- Interesseorganisationer.
- Enhver høringsberettiget med personlig interesse i sagen


Forslag


Den simple løsning er dagligt at gennemføre en spejling af DMU’s database til en tilsvarende og af DMU leveret database til DMP, som herefter sikrer enhver med interesse adgang til data.

Eftersom DMU som forskningsinstitution har udviklet en Overfladevandsdatabase for Miljøministeriet, for at opretholde ministeriets forpligtigelse til at sikre arkiv og adgang til ministeriets miljødata, vil det være naturligt at sikre en kopi af databasen i DMP.

At gennemføre en spejling af de statsfinansierede overvågningsdata i henhold til overvågningsprogrammerne i Danmark, sikrer at DMU kan benytte egen database til sikre eget arkiv og adgang til supplerende forskningsdata og/eller private virksomheders følsomme og egenfinansierede data, uden at dette medfører offentlighedens uretmæssige adgang til disse data.

Denne dataadgang vil sikre:

1. bedre kvalificerede ansøgninger fra erhverv, virksomheder og infrastruktur ejere.

2. rådgiveres muligheder for at udarbejde forvaltningsorienterede værktøjer til forundersøgelser, vurderinger og konsekvensberegninger

3. bedre projekter for alle tiltag og projekter der skal miljøgodkendes

4. bedre handleplaner for vand- og naturplaner i kommunalt regi

5. bedre myndigheds og offentlighedskendskab til eksisterende data

6. Oplysning af interessenter om eksisterende grundlag i form af eksisterende miljødata, for vurdering af miljøpåvirkninger og dermed bedre kvalificering af klagebehov

7. hurtigere og bedre myndighedsbehandling

8. udnyttelse af de eksisterende data, indsamlet i offentlig regi og med en værdi af ca. 10 mia. kr.

9. besparelse hos de involverede erhverv, virksomheder og infrastruktur ejere, som følge af hurtigere og mere kvalificeret myndighedsbehandling.


Yderligere oplysninger


Berørt lovgivning: Bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger (grønne regnskaber) BEK. nr. 210 af 03/03/2010.

Internationale forpligtelser: Danmark er forpligtet til at fremskaffe data for at leve op til vores internatio­nale forpligtigelser. Det betyder, at de miljømæssigt mest betydende virksom­heder skal rapportere om deres udledninger til luft og vand for 91 forurenende stoffer samt om overførsel af affaldsmængder såfremt en udledningstærskel overskrides.

Dette krav er implementeret via bekendtgørelse om grønne regnskaber.

Virksomhedsforums ønske om en mere operationel og gennemskuelig adgang til miljøoplysninger - herunder især overfladevandsdata - imødekommes ved et allerede igangsat projekt.

 

Det er i den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi fastlagt, at der skal etableres lettere adgang til miljødata, herunder at udstille kvalitet af data. Der gennemføres derfor under strategiens initiativ 8.3 et projekt om udstilling af alle fællesoffentlige overfladevandsdata med kvalitetsmærker og let adgang hertil via Danmarks ArealInformation under Danmarks Miljøportal.

 

Der er enighed mellem KL, regionerne og staten om, at der til dette formål skal etableres en ny fællesoffentlig overfladevandsdatabase.

 

Den nye fællesoffentlige overfladevandsdatabase forventes klar ved afslutningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategiperiode i 2015.

Forslaget er implementeret i 2014

I dag er overvågningsdata vedr. natur samt en betydende del af overvågningsdata vedr. overfladevand (søer, vandløb og marin) og en lang række andre miljø- og miljørelaterede data allerede offentliggjort på Danmarks Arealinformation under Danmarks Miljøportal.

Over de næste 2 år vil der ske offentliggørelse af et yderligere stort antal datasæt, og forventes afsluttet kort tid efter at den nye fællesoffentlige overfladevandsdatabase forventeligt er implementeret med udgangen af 2016. Nye datatyper og temaer vil dog i sagens natur fortsat finde vej til offentliggørelse på Danmarks Arealinformation efter afslutningen af det første fællesoffentlige digitaliseringsinitiativ.

Hermed er - eller forventes - online adgang for alle til offentlige data vedr. miljø og natur samt en lang række andre relaterede data om f.eks. fysisk planlægning, vandforsyning, råstoffer og landbrug m.v.