Spring navigation over
Indhold start

Vandingstilladelser med udgangspunkt i 3 års gennemsnit

Dato17.12.2012
Nummer94

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Nedbøren varierer efterhånden ganske meget fra år til år. Alligevel bliver mange landmænds vandingstilladelser baseret på en opmåling af deres et-årlige vandforbrug. Dette sker i næsten alle landets kommuner - kun en enkelt kommune anvender en metode med tilladelser baseret på et gennemsnitligt forbrug.

Metoden indebærer, at vandingstilladelsen bliver for høj, hvis der har været relativt meget nedbør i det år, der ligger til grund for målingen – mens vandingstilladelsen bliver for lav, hvis nedbørsmængden har været relativt lav i opmålingsåret. Metoden er således unødigt ufleksibel i forhold til variation i vejrforhold og betydningen af dette i forhold til driften.


Berørte virksomheder


Landbrug


Forslag


Virksomhedsforum foreslår, at vandforbruget til markvanding generelt opgøres som et gennemsnit over eksempelvis 3 år med henblik på at afstemme vandindvindingstilladelserne med det varierende behov for vand.

Kommunen fastsætter vilkårene for en vandindvindingstilladelse i henhold til bekendtgørelse nr. 1451/2007 om vandindvinding og vandforsyning. Det fremgår af bekendtgørelsens § 16, nr. 6, at en tilladelse skal indeholde en vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne og en stillingtagen til følgerne af denne påvirkning. Af bekendtgørelsen fremgår ikke krav til varigheden af den periode, på hvilken baggrund vurderingen foretages, og som den tilladte indvindingsmængde fastsættes efter. Det er således kommunens kompetence at fastsætte, hvor lang en periode vurderingen skal baseres på. Kommunen har dermed allerede i dag mulighed for, at fastsætte indvindingsmængder på baggrund af et gennemsnit af de indvundne mængder for de sidste tre kalenderår i stedet for det umiddelbart forudgående kalenderår.

 

Den nuværende lovgivning understøtter således kommunernes mulighed for at fastsætte årlige indvindingsmængder på baggrund af gennemsnittet af flere sammenhængende års indvindingsmængder.

 

Jf. regeringsgrundlaget vil behovet for en modernisering af bl.a. vandforsyningsloven blive undersøgt. I den forbindelse planlægges en række interessentmøder. Miljøministeriet vil inddrage forslaget fra Virksomhedsforum i drøftelserne, bl.a. med henblik på en vurdering af hensigtsmæssigheden af forslaget og de evt. ressourcemæssige konsekvenser af at fastsætte en bestemt periode, f.eks. 3 år, for vurdering af vandindvindingen ved fornyelse af tilladelser til markvanding.

Forslaget er implementeret i 2016.

SVANA kan oplyse, at miljø- og fødevareministeren den 29. maj 2016 udsendte et hyrdebrev til alle kommuner.

I hyrdebrevet er det beskrevet, hvordan kommunerne fortsat kan basere deres administration på en fleksibel, gennemsnitlig markvandingstilladelse for en periode på mere end ét kalenderår. Således kan kommunerne vælge at meddele tilladelser med udgangspunkt i et 3-års gennemsnit af vandforbruget. Det er ligeledes beskrevet i hyrdebrevet, at kommunen forud for meddelelse af vandindvindingstilladelsen skal have foretaget en vurdering af miljøpåvirkningen, som tager højde for, at en større andel af vandmængden end gennemsnittet for perioden, vil kunne blive indvundet inden for ét år.

Effekten af hyrdebrevet forventes at være, at kommunerne vælger at meddele vandindvindingstilladelser, med udgangspunkt i et flerårigt gennemsnit, f.eks. et 3-årigt gennemsnit som anbefalet af virksomhedsforum.

En modernisering af vandforsyningsloven er overhalet af koncernarbejdet med lov-kompasset.

Der skønnes ikke at være behov for at gøre ydereligere ud over hyrdebrevet, i forhold til forslaget.