Spring navigation over
Indhold start

Ændring af habitatregler

Dato17.12.2012
Nummer73

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomhedsforum mener, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser vedr. dyretryk sætter helt urimelige vilkår for mulighederne for udvidelse af erhvervet, da det i visse dele af landet stort set er umuligt at udvide virksomheder og husdyrbrug.

Der er behov for at ændre kravene ifølge husdyrgodkendelsesloven, så det kun er konsekvenserne af ændringen og ikke den samlede bedrift der skal vurderes, hvilket er på linje med hvad er gældende på industriområdet.


Berørte virksomheder


Landbruget og virksomheder som producerer råvarer.

Forslag

Det foreslås, at kravene ifølge husdyrgodkendelsesloven ændres, så det kun er konsekvenserne af ændringen og ikke den samlede bedrift der skal vurderes, hvilket er på linje med, hvad er gældende på industriområdet. Dette med henblik på at sikre, at reglerne er lettere og klarere at anvende i forbindelse med husdyrgodkendelser.


Yderligere oplysninger


Miljøministeriet/Miljøstyrelsen/Natur- og Miljøklagenævnet er relevante myndigheder.

Besvaret februar 2017

Forslaget gennemføres delvist

Virksomhedsforum foreslår, at kravene i husdyrgodkendelsesloven ændres, så udbringning af husdyrgødning i oplande med stigende dyretryk ikke udløser krav om at reducere udvaskningen til planteavlsniveau. Men at det kun er merudvaskningen som følge af en udvidelse, der skal reduceres.

Forslaget om at begrænse habitatvurderingernes omfang til konsekvenserne af en udvidelse og ikke den samlede bedrift, vil være uforeneligt med habitatdirektivet (direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter). Der er tale om et kerneområde i direktivet, jf. artikel 6, stk. 3, hvorefter der skal foretages en vurdering af projektet i sammenhæng med den øvrige belastning. Ved udvidelser omfatter det også belastningen fra den eksisterende bedrift. Hvis der er tale om stigende dyretryk i et opland vil en bedrift, der søger om udvidelse, få stillet vilkår om at reducere udvaskningen til planteavlsniveau.

Regeringen (Venstre), Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance besluttede med Fødevare- og landbrugspakken af 22. december 2015, at der skal udarbejdes en ny husdyrregulering, som skal træde i kraft i sommeren 2017.

Det fremgår af aftalens punkt 2.8, Ny husdyrregulering, at anlæg og arealer i den nye regulering skal skilles ad, hvorefter udbringning af husdyrgødning på arealer vil blive reguleret via generelle regler. Der forventes fremsat lov forslag til ny husdyrsregulering i november 2016, mens lovforslag til ny regulering af arealerne forventes fremsat i 2017.

Forslaget er implementeret i 2017.

Regeringen (Venstre), Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance besluttede med Fødevare- og landbrugspakken af 22. december 2015, at der skal udarbejdes en ny husdyrregulering. Det fremgår af aftalens punkt 2.8, Ny husdyrregulering, at anlæg og arealer i den nye regulering skal skilles ad, hvorefter udbringning af husdyrgødning på arealer vil blive reguleret via generelle regler.

Den nye husdyrlov trådte i kraft 1. august 2017. Miljøgodkendelserne omfatter ikke længere brugen af udbringningsarealerne, men omfatter alene husdyranlægget. Udspredning af husdyrgødning håndteres i generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsen (BEK nr. 865 af 23/06/2017).

De nye generelle regler vedrørende håndtering af udspredning af husdyrgødning håndterer den beskrevne problemstilling. De nye regler sikrer overholdelse af habitatdirektivet ved, at en årlig opgørelse af udbringningen af husdyrgødning i oplandene til de nitratsårbare habitatområder omsættes til et behov for efterafgrøder for at kompensere den stigning i husdyrgødningsanvendelsen, der har været siden 2007. Efterafgrødekravet fordeles så forholdsmæssigt på alle udspredningsarealerne, så det ikke længere er den sidst tilkomne landmand, der får hele kravet.

Ændringen har medført lettelse for erhvervet, da udspredningsarealerne ikke længere skal godkendes og sagsbehandlingen i kommunerne derfor bliver mindre omfattende. Den enkelte landmand, der ønsker at udvide, bliver ikke længere ramt af et krav om at reducere den samlede udledning af kvælstof fra sin bedrift til planteavlsniveau, idet kravet nu bliver fordelt ligeligt mellem bedrifterne i oplandet.