Spring navigation over
Indhold start

Længerevarende støtteordning til naturpleje

Dato17.12.2012
Nummer82

Status: Gennemføres delvist
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Virksomhedsforum finder, at støtte til naturpleje skal sikres for en længere periode og ikke blot et enkelt år.

Dette ville medføre bedre muligheder for at planlægge driften, give en større sikkerhed for investeringer i naturpleje, og dermed kan en evt. finansiering også nemmere bringes på plads.

Det ville endvidere indebære administrative forenklinger, da der ikke skulle udformes og behandles ansøgninger hvert år.

Forslaget vedrører ikke umiddelbart den samlede størrelse af den tilkendte støtte, men alene støtteperioden, dvs. det nødvendige antal ansøgninger.

Berørte virksomheder

Primært landbrug men også virksomheder

Forslag

Det foreslås, at støtte til naturpleje skal ydes for en længere periode. Dette vil ikke betyde meromkostninger til støtte, men vil betyde administrative lettelser, da der ikke skal søges støtte hvert år, men eksempelvis kun hvert 3 år eller 5. år.

Yderligere oplysninger

Kommuner og Miljøministeriet er relevante myndigheder.

Der ydes allerede i dag tilskud til naturpleje for en 5-årig periode på tilskudsordningen Pleje af græs- og naturarealer under landdistriktsprogrammet.

Fødevareministeriet har i dag to forskellige tilskudsordninger til løbende ekstensiv drift med afgræsning eller slæt. Den 5-årige ordning er finansieret gennem landdistriktsprogrammet, mens den 1-årige ordning er finansieret under det såkaldte ”artikel 68 program” i sammenhæng med enkeltbetalingsordningen og den direkte landbrugsstøtte. Den 5-årige ordning er medfinansieret fra EU med 55 % og underlagt EU-krav i landdistriktsforordningen (RFO 1698/2005), mens den 1-årige ordning er finansieret af 100 % EU midler og underlagt EB-forordningen (RFO 73/2009). I landdistriktsforordningen er det et krav at forpligtigelserne efterleves i en periode på 5-7 år. I DK har FVM i indeværende programperiode (2007-2013) på den baggrund udbudt 5-årige tilsagn.

Den 1-årige ordning til pleje af EB græsarealer under artikel 68 programmet kan ikke opretholdes når en ny landbrugsreform træder i kraft, da der ikke gives mulighed for en sådan 1-årig ordning fra EU´s side. Da forhandlinger om den ny landbrugsreform har trukket ud er artikel 68 programmet forlænget til og med 2014. Det betyder, at den 1-årige ordning stadig udbydes i 2014.

I 2012-14 er det fra dansk side besluttet, at landmanden ikke frit kan vælge mellem de to ordninger, idet den 5-årige ordning primært er målrettet ikke EB arealer i henholdsvis Natura 2000-områder og arealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, mens den 1-årige kan søges på græsarealer med enkeltbetaling. Fra 2015 forventes det at den 5-årige tilskudsordning til Pleje af græs- og naturarealer udbydes. Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om tilskudsordninger i 2015, hvorfor NaturErhvervstyrelsen ikke kan udtale sig endeligt endnu. Den 5-årige tilskudsordning har biodiversitet som hovedformål, og vil derfor blive målrettet NATURA 2000-områder og de mest værdifulde HNV arealer udenfor NATURA 2000. Det nye HNV kort rangerer landbrugsarealer efter naturværdi, og giver NaturErhvervstyrelsen mulighed for at målrette tilskud til pleje af de mest værdifulde arealer, og dermed opnå mest mulig målopfyldelse for hver tilskudskrone. Se mere om HNV redskabet i rapport nr. 40/2012 udarbejdet af Århus Universitet, DCE. Det betyder samtidigt, at EB græsarealer som har fået støtte under artikel 68, og som ikke er naturmæssigt værdifulde, med stor sandsynlighed ikke vil kunne få støtte under denne tilskudsordning. En analyse af artikel 68 ordningen i 2012 viste, at omkring 2/3 af de 1-årige aftaler til pleje af EB græsarealer var enten Natura 2000 arealer eller § 3 arealer. Analysen indikerer, at en væsentlig del af arealerne forventeligt vil kunne opnå tilskud på den 5-årige ordning.

Forslaget er implementeret i 2014

Forslaget bliver implementeret automatisk, da det følger af nye EU regler vedrørende den direkte hektarstøtte (EU Forordning nr. 1307/2013), at det ikke længere er muligt at lave 1-årige ordninger, som det var tidligere med de såkaldte artikel-68 ordninger. For så vidt angår ansøgning om arealstøtte i Danmark, har ovennævnte regler virkning for landmanden fra ansøgningsrundens start den 1. februar 2015.

Det følger af EU-reglerne for landdistriktsstøtte at tilskud pr. hektar til miljø- og klimavenlige tiltag nu skal være 5-7-årige. Disse regler ændrer sig ikke i 2015. Der er ikke mulighed for en kortere periode, og der skal være særlige begrundelser for at forlænge denne længde af tilsagnet om støtte. NaturErhvervstyrelsen finder ikke, at der er sådanne særlige begrundelser.

Der er indgået politisk aftale om budgettet for landdistriktsprogrammet i 2014/15, som forudsætter 5-årige tilskud, ligesom dette er oplægget til forhandling om budget for perioden 2016-20. Dette er afgørende for prioriteringen af midler på hele land-distriktsprogrammet, da midler afsættes for alle 5 år når der gives tilsagn.