Spring navigation over
Indhold start

Bagatelgrænse for krav om A1 erklæring

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Forordning 883/2004 hjemler, at en medarbejder ved udstationering kan medtage socialsikring. Der er ikke i forordningen angivet nogen nærmere definition af udstationering, men af Pensionsstyrelsen defineres det som enhver tjenesterejse til udlandet, således også enkeltdagsmøder. Det betyder, at virksomheden principielt skal søge en A1 blanket for alle medarbejdere med udenlandsk rejseaktivitet. I en dialog mellem kommissionen og parlamentet, har det været fremme, at der bør være en bagatelgrænse, eks. 5 pct. af den årlige arbejdstid, før end der kunne være tale om en udstationering. Pensionsstyrelsen anerkender ikke en sådan bagatelgrænse, og mener derfor principielt at der skal søges for alle medarbejdere med et minimum af udenlandsk rejseaktivitet. Risikoen ved ikke at lade sig registrere er, at det land man rejser til vil kunne påberåbe, at man for den periode man er i landet er omfattet af dette lands social sikring.Udsættes en medarbejder der er i Bruxelles en enkelt dag for en arbejdsskade (fx falder ned af en trappe), er vedkommende ikke omfattet af den danske arbejdsskadesikring og med stor sandsynlighed heller ikke af den af virksomheden tegnede rejseforsikring.

Der skal søges om et bevis for social sikring for hver udsendelse med mindre man har ansøgt for et helt år og oplyst de lande, som vedkommende forventes at skulle rejse til.
De fleste danske virksomheder er formentlig ikke opmærksomme på disse regler, hvorfor de i praksis ikke får søgt. Der er imidlertid tale om en væsentlig administrativ byrde, såfremt de var bekendt med reglerne. Der bør således officielt være en bagatelgrænse, således at virksomhederne kan undlade at søge for medarbejdere med en lav rejseaktivitet.


Berørte virksomheder


Virksomheder, der udstationerer medarbejdere.


Forslag


Der bør indføres en bagatelgrænse på fx 5 pct. af den årlige arbejdstid.


Yderligere oplysninger


Det er muligt at ansøge om et A1 bevis med tilbagevirkende kraft.

Reglerne om de procedurer, der gælder for udstedelse af dokumentet A1 til personer, der arbejder midlertidigt/tidsbegrænset i et andet EU-land for en dansk arbejdsgiver, findes i EU-forordning nr. 987/2009. Reglerne betyder, at det påhviler arbejdsgiver eller lønmodtager at underrette Pensionsstyrelsen om udsendelse til arbejde i andet land. Når pågældende normalt arbejder i to eller flere lande skal lønmodtageren selv underrette Pensionsstyrelsen, hvis pågældende bor her i landet, og ellers myndighederne i bopælslandet.

 

Pensionsstyrelsen skal træffe afgørelse om lønmodtageren er omfattet af de danske regler om social sikring under det midlertidige arbejde i udlandet, og evt. udstede en attest, A1, som dokumentation herfor.

 

Der er i EF-reglerne ikke fastsat nogen nedre grænse for arbejdsomfanget eller varighed af arbejdsperioden i udlandet før disse procedurer kommer til anvendelse. Det enkelte medlemsland har ikke mulighed for ensidigt at fastsætte procedureregler, der fraviger EF-forordningens regler.

 

Det er derfor ikke muligt at indføre en specifik dansk bagatelgrænse.

 

Vi er imidlertid fra dansk side indstillet på at arbejde for en forenkling af reglerne på dette område. Det vil ske ved, at vi bringer spørgsmålet op i Den Administrative Kommission for koordinering af de Sociale Sikringsordninger (embedsmandskomité), for at vurdere, hvorvidt der blandt medlemslandene er tilslutning til en sådan forenkling. Den videre procedure vil da være en ændring af EF-forordning 987/2009.

 

Svar, april 2014: Der vurderes ikke at være grundlag for at arbejde videre med forslaget. For det første vil forslaget give anledning til administrative vanskeligheder (spørgsmål om, hvornår man er omfattet af undtagelsen eller ej m.v.). For det andet indgår problemstillinger vedr. udstedelse af A1 i forskellige sammenhænge vedr. social dumping m.v. Fx ønsker Europa -Parlamentet, at udstedelse af A1 indgår som element ved vurderingen af, om en person opfylder kriterierne for at være omfattet af udstationeringsdirektivet. Forslag om bedre håndhævelse af udstationeringsdirektivet forhandles aktuelt med EP