Spring navigation over
Indhold start

Regler vedrørende grænsependlere

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Det er fortsat administrativt meget besværligt og tidskrævende at få medarbejdere, der arbejder i Danmark, men har bopæl i fx Sverige, registreret korrekt i forhold til social sikring. De senest gennemførte ændringer er ikke tilstrækkelige.

Det opleves som en besværlig og tidskrævende proces at søge om dansk social sikring for medarbejder i Danmark, der har bopæl i udlandet, fx Sverige. Pt. mangler der bl.a. afklaring af processen vedrørende arbejde i mere end et land, fx Danmark og Sverige og om, hvornår det er nødvendigt med en ansøgning, om social sikring i arbejdslandet (dvs. hvor meget af arbejdstiden der skal lægges i bopælslandet, før der skal indgås aftale mellem de danske myndigheder og myndighederne i nabolandet).

En virksomhed oplyser, at de har omkring150-170 medarbejdere, der arbejder i Danmark og bor i Sverige. Ifølge virksomheden er der en del uklarhed om reglerne for social sikring for disse medarbejdere. Virksomheden har i 2010 søgt om dansk social sikring på alle de pågældende medarbejdere med en fordeling af arbejdet på 90% i Danmark og 10% i Sverige. Alle ansøgninger blev bevilget på dette grundlag.

Virksomheden oplever imidlertid nu, at nye medarbejdere, der søger om social sikring i Danmark med samme fordeling af arbejdstiden (90 % i Danmark, 10 % i Sverige), får besked fra Pensionsstyrelsen om, at der kun skal indgås Øresundsaftale, hvis medarbejderne arbejder mindst 25 % af deres arbejdstid i Sverige.

Udover at oplyse, at en ansøgning om social sikring ikke er nødvendigt efter Pensionsstyrelsens opfattelse, anfører Pensionsstyrelsen i sin afgørelse endvidere, at medarbejderen først skal henvende sig til den svenske myndighed på området. Det oplyses endvidere, at såfremt den svenske myndighed mener, at medarbejderen bør være omfattet af dansk social sikring, vil de svenske myndigheder orientere de danske herom. Pensionsstyrelsen vil i så fald, hvis de er enige, træffe endelig afgørelse om dansk sikring.

Når medarbejderen så henvender sig til de svenske myndigheder (Försäkringskassan), oplyser de svenske myndigheder, dels at der ikke skal indgås aftale om social sikring, såfremt under 25 % af arbejdstiden aflægges i Sverige, dels henvises der til at arbejdsgiveren kan afgøre, hvorvidt medarbejderen skal omfattes af de danske regler for social sikring.

Virksomheden finder kommunikationen fra både Pensionsstyrelsen og Försäkringskassan uklar. Derudover skabes der usikkerhed og tvivl hos medarbejderne, idet både de danske og svenske myndigheder giver udtryk for, at en ansøgning ikke er nødvendig men samtidigt henviser til anden instans.

Det oplyses endvidere, at virksomheden udarbejder ansøgningerne om social sikring som en standard for at sikre, at såfremt en medarbejder ønsker at arbejde hjemme én dag, skaber dette ikke usikkerhed om hvilken social sikring, personen hører under. Det er således ikke givet, at personen rent faktisk arbejder i bopælslandet.


Forslag


Der bør ske en forenkling af registreringsregler med fokus på at reducere virksomhedernes administrative byrder.

Det foreslås, at det bør afklares og koordineres mellem de danske og svenske myndigheder, hvornår der bør ansøges om social sikring i Danmark for personer, der arbejder i Danmark men har bopæl i Sverige, dvs. om 25 % reglen rent faktisk vil være gældende. Derudover bør kommunikationen fra hhv. de danske og svenske myndigheder til ansøgere koordineres, således at tvivl og usikkerhed kan undgås.

Endeligt foreslås det, at Beskæftigelsesministeriet skaber et klart overblik over, hvilke vilkår, der gælder for pendlere og virksomheder, bl.a. skattemæssigt og socialforsikringsmæssigt. Det kunne ske ved udarbejdelse af informationsmaterialer eller ved at virksomheder og grænsependlere kan søge information på ICS-centrene, som bør besidde den nødvendige ekspertise.

Reglerne om social sikring for personer, der bevæger sig indenfor EU, findes i to EF-forordninger om koordineringer af de sociale sikringsordninger, nr. 883/2004 og nr. 987/2009. Disse forordninger afløste den 1. maj 2010 de tidligere forordninger 1408/71 og 574/72. Efter disse forordninger gælder for personer, der bor i Sverige og arbejder i både Danmark og Sverige for én dansk arbejdsgiver, følgende:

 

Reglerne indebærer, at de pågældende personer, kun bliver omfattet af svensk lovgivning om social sikring, hvis de arbejder mere end 25 % i Sverige. Det er ikke længere nødvendigt, at indgå særlige aftaler om at dansk lovgivning skal gælde for de personer, der arbejder mindre end 25 % i Sverige, da de automatisk er omfattet af dansk lovgivning, og derfor skal der ikke ske nogen henvendelse til Pensionsstyrelsen. 25 %-reglen findes i EF-forordning nr. 987/2009, og gælder således i forhold til alle EU-lande.

 

Derimod har personer, der arbejder i mere end ét land fortsat pligt til at underrette myndighederne i bopælslandet, dvs. Sverige, om deres arbejdsforhold. De svenske myndigheder tager stilling til, hvilket lands lovgivning, der skal gælde. For personer, der arbejder mellem 25 og 50 % i Sverige, og som ønsker at være under dansk lovgivning, er der ikke sket ændringer. De skal altså fortsat sammen med arbejdsgiver sende en anmodning til Pensionsstyrelsen herom.

 

Da der tilsyneladende er en del misforståelser og uklarheder om de gældende regler og procedurer, vil Pensionsstyrelsen gennemgå den vejledning, som styrelsen giver, både generelt på fx hjemmeside og konkret ved besvarelser af henvendelser fra lønmodtagere og virksomheder, med henblik på at gøre det tydeligere, hvilke regler der gælder.

 

Pensionsstyrelsen vil desuden undersøge behov og mulighed for, at få koordineret håndteringen af denne type sager bedre med de svenske myndigheder, således at der opnås en fælles forståelse af regelsættet.

 

For så vidt angår informationsmateriale for pendlere og virksomheder har Beskæftigelsesministeriet oplyst, at hjemmesiden www.workindenmark.dk indeholder relevant information om rekruttering fra udlandet, herunder diverse pendlerrelateret information. Derudover findes der relevant information til pendlere fra de største pendlerlande Sverige og Tyskland. Det gælder dels hjemmesiden www.oresunddirekt.dk, som er en informationstjeneste, der formidler offentlig information fra myndigheder til borgere og virksomheder i Øresundsregionen, herunder med relevant pendlerinformation på hjemmesiden og i pjeceform. Pendlere på tværs af den dansk tyske grænse kan finde relevant pendlerinformation hos Region Sønderjylland-Schleswig's Infocenter og deres hjemmeside www.pendlerinfo.org.

 

Der vurderes ikke at være behov for at udarbejde yderligere informationssider for pendlere end de allerede eksisterende. Det bemærkes, at pendlere fra Sverige skattemæssigt behandles i Skat Øresund og ikke via ICS.

 

Forslaget fra Virksomhedsforum tyder dog på, at informationerne kan være svære at finde. Beskæftigelsesministeriet vil derfor overveje, om den eksisterende information kan synliggøres yderligere, bl.a. via Workindenmarks hjemmeside.

Forslaget er implementeret i 2014

Status maj 2014:

Der blev afholdt et møde mellem den danske pensionsstyrelse og den svenske forsikringskasse i maj 2013. På mødet var der enighed om at forbedre samarbejdet mellem disse institutioner. Det blev aftalt, at når en ansøgning er sendt til den forkerte institution, er det modtager- institutionen, der oversender sagen til rette institution. Det betyder, at hverken den pågældende person eller arbejdsgiver bliver henvist til at tage kontakt til den rette myndighed.

Disse opgaver er nu overgået fra Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark, i forbindelse med Pensionsstyrelsens nedlæggelse. Udbetaling Danmark har ikke egen hjemmeside med beskrivelse af regler. Vejledninger er tilgængelige på www.borger.dk og www.virk.dk.

Den eksisterende information om grænsearbejdere på www.workindenmark.dk er gennemgået og opdateret med relevante link i 3. kvartal 2013. Derudover findes der nu relevant information om grænsearbejde på www.lifeindenmark.dk (en del af www.borger.dk)