Spring navigation over
Indhold start

Søfolk i transit i Danmark

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

Når søfolk fra 3. lande skal afmønstre i Danmark, har de tidligere kunnet få udstedt et nødvisum. Med indførelsen af det fælleseuropæiske visuminformationssystem, vil politiet imidlertid afskaffe denne praksis, og i stedet tolkes reglerne således, at man fremover vil skulle være i nød for at få en nødvisering.

Dette medfører, at udenlandske søfolk vil få problemer med at rejse fra skibe, der lægger til i Danmark. Hvis søfolkene skal af- eller påmønstre i Danmark, så skal de i stedet selv sikre sig, at de forinden har fået det nødvendige visum. Imidlertid ved søfolk sjældent, når de påmønstrer et skib, hvor og hvornår de skal afmønstre igen. De kan derfor ikke få et visum til brug ved afmønstring i Danmark. Kun hvis der er sikkerhed for, at afmønstring sker i Danmark, kan de få visum allerede inden påmønstring.

Ifølge rederibranchen anslås det, at omkring 3.000 søfolk om året har fået udstedt nødvisum for at afmønstre.

Erhvervet afventer en vejledning om de nye regler, men denne vejledning er blevet udskudt ad flere omgange.

Erhvervet oplever endvidere, at de eksisterende regler håndhæves forskelligt både mellem de enkelte politikredse og i den enkelte politikreds, alt efter hvem der er på vagt. Ifølge erhvervet mangler personalet på politistationerne ligeledes vejledning om, hvordan reglerne skal håndhæves.


Berørte virksomheder


Skibsredere og operatører m.fl.


Forslag


Det foreslås, at der findes en bedre og mere smidig ordning for håndtering af søfolk, der er i transit i Danmark i forbindelse med afmønstring af skibe i danske havne.

Det foreslås, at Justitsministeriet/Rigspolitiet snarest muligt udarbejder en vejledning til såvel politiet som erhvervet, der tydeliggør reglerne på området og hvordan de i praksis skal håndteres/efterleves. Erhvervet bør inddrages i udarbejdelsen af vejledningen.

Det foreslås at Justitsministeriet undersøger, hvordan andre lande har implementeret reglerne (Schengenreglerne/det fælleseuropæiske visuminformationssystem) på området med henblik på at sikre, at de danske regler ikke stiller Danmark/danske virksomheder dårligere end de øvrige medlemslande.

Spørgsmålet om, hvornår der kan meddeles nødvisum til visumpligtige søfolk i transit, er reguleret af EU’s visumkodeks, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa.

 

Det følger af visumkodeksens artikel 36, stk. 1, jf. artikel 35, stk. 1, at det bl.a. er en betingelse for udstedelse af visum ved grænsen til visumpligtige søfolk, at de pågældende søfolk ikke har været i stand til at ansøge om visum på forhånd, og at de efter anmodning dokumenterer, at der er tale om uforudsigelige og tvingende indrejsegrunde. Det fremgår supplerende af visumhåndbogen (del IV, afsnit 2), at der relativt ofte vil foreligge ”uforudsigelige og tvingende indrejsegrunde” i sager vedrørende visumpligtige søfolk, idet der – bl.a. som følge af vejrforholdene – ofte vil forekomme uforudsigelige ændringer af sejlplanen for det skib, som søfolkene påmønstrer, påmønstrer igen eller afmønstrer. Visumhåndbogen indeholder desuden nogle eksempler, der lægger op til en relativt smidig praksis for sømandsviseringer, men som samtidig forudsætter, at ordningen ikke skal anvendes frem for almindelige viseringer, hvis det faktisk har været muligt at ansøge om visum i forvejen.

 

Politiet følger reglerne i visumkodeksen og retningslinjerne i den tilhørende visumhåndbog ved administrationen af nødviseringer til søfolk, og der er ikke planer om at afskaffe denne praksis.

 

Repræsentanter for søfartsbranchen har tilkendegivet over for Justitsministeriet, at de vil opfordre deres søfolk til at ansøge om visum inden indrejsen i det omfang, det er muligt, med henblik på at mindske den administrative byrde, der er forbundet med nødviseringer.

 

En vejledning om reglerne er aktuelt under udarbejdelse.

 

Justitsministeriet vil følge situationen og evt. gennemføre en høring vedrørende andre Schengen-landes implementering af reglerne, hvis der viser sig behov for det.

 

Målet er at der fortsat skal være en fleksibel praksis i forhold til behandlingen af visumansøgninger indgivet af visumpligtige søfolk ved grænsen.

Forslaget er implementeret i 2014

Praksis for udstedelse af visa ved grænsen blev aldrig skærpet, sådan som erhvervet frygtede. Der er derfor ikke behov for gennemførelse af forslaget. Justitsministeriet har ikke fundet anledning til at undersøge andre landes praksis for meddelelse af visum ved grænsen.

Justitsministeriet har i samarbejde med Rigspolitiet arbejdet for en samlet løsning for at smidiggøre procedurerne for visumpligtige søfolk og har – efter norsk forbillede – indført visumfrihed for visse søfolk i forbindelse med af- eller påmønstring i Danmark. Med denne ændring vil behovet for nødviseringer blive yderst begrænset.

De nye regler om visumfrihed for visse søfolk er gennemført pr. 1. maj 2014 ved en ændring af Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold.

Rigspolitiet har udarbejdet informationsmateriale om den nye ordning.