Spring navigation over
Indhold start

Bedre vejledning om skatteforhold i ICS centrene

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Forslag

Virksomhederne og de udenlandske arbejdstagere oplever, at de skal henvende sig til forskellige myndigheder for at opnå de nødvendige tilladelser og dokumenter med henblik på at kunne påbegynde arbejde i Danmark.

De fire ICS centre (International Citizen Service), der blev etableret i januar 2011 har til hensigt at skabe én nem indgang til ’myndigheds-danmark’. ICS-centrene har imidlertid visse begrænsninger. Det gælder bl.a. i forhold til vejledningen omkring skatteforhold i Danmark.

Det foreslås at, SKAT får en mere udadvendt servicerolle i forhold til rådgivning af udlændinge og virksomheder om skatteforhold, da det er et kompliceret felt for de fleste. Rådgivning skal såvel rettes mod udstedelsen af skattekortet, så der er sikkerhed for at udlændingen har opholdstilladelse – helst i en elektronisk løsning, som mod hjælp til udfyldelse af blanketter. Herudover bør der rådgives generelt om vort skattesystem.

Forslaget gennemføres.

 

SKAT har iværksat en række tiltag for netop at have den udadvendte servicerolle overfor udenlandske arbejdstagere og disses arbejdsgivere. Der er blandt andet indledt et samarbejde med arbejdsgivere, der ansætter udenlandsk arbejdskraft med henblik på at få en hurtigere og smidigere sagsbehandling, når der skal tildeles skattecpr.nr. og laves skattekort. Dette samarbejde indebærer blandt andet, at arbejdsgiverne hurtigt kan få vejledning om skat, når de skal ansætte udenlandsk arbejdskraft og når de nye medarbejdere ankommer. Samarbejdet indebærer også hurtig og målrettet vejledning til de udenlandske arbejdstagere, når de kommer. Enten gennem arbejdsgiverne, som bliver ”klædt på” til at hjælpe medarbejderne eller ved at SKAT vejleder de udenlandske arbejdstagere på anden måde.

 

Samtidig etableres der den 2. november 2015 mulighed for at anvende en ”intelligent” digital blanket (04.063) til anmodning om skattecpr.nr. og skattekort. Når man udfylder den elektroniske blanket vil der være pop-ups med hjælpetekster, og man vil blive ledt gennem blanketten, så relevante felter udfyldes. Der indlægges også en pop-up tekst om arbejdstilladelse, og det bliver muligt at vedhæfte kopi af denne.

Forslaget er implementeret i 2015

Den digitale blanket 04.063 er implementeret.

I forhold til samarbejdet med arbejdsgivere, der ansætter udenlandsk arbejdskraft er der blevet oprettet en VIP mail og telefonløsning, som blev igangsat ultimo oktober 2015. Her kan arbejdsgiverne henvende sig, når de hjælper deres ansatte med at anmode om skattecpr.nr. og skattekort.

Der er udviklet et informationsmøde til arbejdsgivere med udenlandske ansatte som blev afholdt første gang efteråret 2015

Der er udviklet og afholdt 3 webinarer om følgende emner:

- Kørsel i udenlandsk registreret bil
- Forskerordningen - kildeskattelovens §48E
- Arbejdsudleje

Der vil løbende blive udarbejdet webinarer med relevante og efterspurgte emner.

Der er ikke kalkuleret en effekt i forhold til lettelser, idet arbejdsgiverne ikke er pligtige til at hjælpe deres ansatte med at få skattekort og skatte-cpr.nr. Det er skatteyderens ansvar. Men gennem kvalitativ undersøgelse - interviews af arbejdsgiverne - ved vi, at de tager ansvar for deres udenlandske ansatte.

Vi har fået tilkendegivelser fra arbejdsgivere på, at de sparer tid og at deres medarbejdere hurtige får skattekort, hvilket letter arbejdsgiverne, når der skal udbetales løn.

Vi har også fået forslag til optimeringer, som vi arbejder videre med, og som kan spare mere tid for arbejdsgiverne.