Spring navigation over
Indhold start

Et kort (kørerkort, førerkort og chaufføruddannelsesbevis)

Dato17.12.2012
Nummer75

Status: Gennemføres ikke
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

I dag skal en chauffør have både kørekort, førerkort og uddannelsesbevis. Alle kort er personlige og udstedes uafhængigt af hinanden. Kørekortet har typisk lang løbetid (dog ikke for kørekort erhvervet efter 2009), hvorimod førerkort og uddannelsesbevis har en løbetid på 5 år.

 

Berørte virksomheder

Alle vognmandsvirksomheder.


Forslag til evt. løsning


Det foreslås at sammenkæde kørekortet, førerkortet til den digitale fartskriver og kvalifikationsbevis for chaufføruddannelse til et kort. Det vil også medvirke til bedre kontrol og forhindre misbrug.

Alternativt foreslås det, at Danmark indfører fællesskabskode 95 for gennemført efteruddannelse på kørerkortet. Gennemførelse af dette forslag vil medføre reduktion fra 3 til 2 personlige kort.


Yderligere oplysninger


Området er reguleret på EU-plan.
Integration imellem kørekort og førerkort er indeholdt i det nuværende forslag til ændring af EU´s Kontrolapparatforordning, men der er ikke positiv stemning blandt medlemsstaterne til at gennemføre forslaget. Artiklen er derfor pt. taget ud af forslaget mhp. nærmere undersøgelse af de økonomiske konsekvenser.

Hjemmel til chaufføruddannelsesbevis findes i EU Kommissionens direktiv 2003/59 EF artikel 10. De kompetente myndigheder anfører fælleskabskode 95 som bevis for opfyldelse af efteruddannelseskravene, valgfrit enten i kørekortet eller i et separat chaufføruddannelsesbevis.

13 medlemsstater har valgt at anføre koden i chaufføruddannelsesbeviset, og 12 medlemsstater anfører den i kørekortet. I Finland er begge løsninger mulige, mens koden i Luxembourg anføres i kørekortet og også i uddannelsesbeviset, men kun for ikke bosiddende chauffører. Norge anfører kode 95 i kvalifikationsbeviset. I fremtiden bliver det også anført i kørekortet.

Oversigt over anvendelse af kode 95:
Medlemsstater, der anfører kode 95 i kørekortet: Belgien, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Tyskland, Malta, Nederlandene, Polen, Slovenien og Østrig
Medlemsstater, der anfører kode 95 i chaufføruddannelsesbeviset: Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Frankrig, Irland, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Sverige, Tjekkiet og Ungarn
Finland: Begge løsninger er mulige.
Luxembourg: Koden anføres i kørekortet. Den anføres kun i uddannelsesbeviser for ikke bosiddende chauffører.
Norge: Kode 95 anføres i kvalifikationsbeviset. Den bliver også anført i kørekortet i fremtiden.

Konklusionen er således, at Danmark kan vælge at indføre fællesskabskode 95 for gennemført efteruddannelse på kørerkortet. Gennemførelse af dette forslag vil medføre reduktion fra 3 til 2 personlige kort.
Hertil skal dog nævnes, at der tillige findes et personligt bevis til farligt gods, hvilket er reguleret særskilt og ikke kan indføres i kørekortet som en kode.

Endvidere henvises til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om gennemførelsen af direktiv 2003/59/EF om kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej.

Forslaget gennemføres ikke.

 

Udformningen og udstedelsen af bl.a. kørekort, førerbevis, bevis for gennemførelse af chaufføruddannelsen inden for vejtransport af farligt gods (ADR) er reguleret EU-retligt.

 

Som det fremgår af Virksomhedsforums egen beskrivelse af forslaget, er der igangværende forhandlinger i EU-regi om ændringer af EU´s kontrolapparatforordning, hvor en mulig integration af flere af de dokumenter, der kræves for at føre lastbil, er under drøftelse.

 

Det bemærkes i den forbindelse, som det ligeledes fremgår af Virksomhedsforums egen beskrivelse af forslaget, at artiklen om forslag om integration af kørekort og førerkort pt. er taget ud af forslaget til ny kontrolapparatforordning med henblik på en nærmere undersøgelse af de økonomiske konsekvenser, idet flere medlemsstater udtrykte bekymring for de økonomiske konsekvenser af forslaget, hvilket ikke var undersøgt nærmere. Danmark støtter dette synspunkt.

 

Derudover vil det efter Justitsministeriets opfattelse kræve en ændret EU-regulering, hvis det såkaldte ADR-bevis skal integreres med chaufføruddannelsesbeviset og førerkortet til ét kort. Justitsministeriet vil være opmærksom på en sådan mulighed i forbindelse med eventuelle kommende overvejelser i EU-regi.

 

Justitsministeriet finder, at en national løsning indebærer en risiko for, at der hurtigt opstår behov for ændringer, hvis/når der i EU-regi forhandles nye regler på plads, hvilket de facto på kortere sigt vil kunne betyde øgede udgifter for erhvervet. Ændringer i kørekort mv. vil desuden kunne indebære udgifter for det offentlige i forhold til bl.a. politiets IT-systemer, hvilket ligeledes vil indebære risiko for øgede udgifter ved en eventuel snarlig ændring af de EU-retlige regler.

 

Justitsministeriet vil løbende følge udviklingen i EU med henblik på at forenkle de eksisterende regler og procedurer i det omfang, det er muligt og økonomisk attraktivt. Da de økonomiske konsekvenser ikke er afdækket og vurderes at kunne være betydelige, finder Justitsministeriet, at en afdækning heraf er afgørende for, om der bør arbejdes videre med idéen om at sammenlægge flere af de nævnte kort og beviser.