Spring navigation over
Indhold start

Virksomhederne skal have lettere adgang til udenlandske ph.d.er uddannet i Danmark

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

I dag har virksomhederne fuld adgang til at rekruttere udenlandske full degree-studerende, da udenlandske full degree-studerende kan blive i Danmark i op til seks måneder efter endt uddannelse for at søge job.
Men der er ikke samme regler for at rekruttere udenlandske ph.d.ere uddannet i Danmark. Og dette på trods af at Danmark bruger mange penge på at uddanne denne særlige videnressource. En jobsøgningsperiode for ph.d.ere, der har afsluttet deres ph.d.-forsvar, vil være med til at sikre, at ph.d.ernes viden og kompetencer i endnu højere grad kan komme det danske erhvervsliv og samfund til gode.


Berørte virksomheder


Virksomheder inden for en lang række brancher, der rekrutterer højtuddannede samt virksomheder, der har forskning i Danmark.


Forslag


En løsning kan være, at indføre en jobsøgningsperiode for ph.d.ere, der har afsluttet deres ph.d.-forsvar, som svarer til jobsøgningsperioden for udenlandske full degree-studerende. Dette vil være med til at sikre, at ph.d.ernes viden og kompetencer i endnu højere grad kan komme det danske erhvervsliv og samfund til gode.

Forslaget gennemføres.

Regeringen fremlagde i april 2014 et nyt udspil til en reform af international rekruttering, der skal styrke virksomhederne i den internationale konkurrence. Målet er, at virksomhederne nemt og hurtigt skal kunne tiltrække højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet.

Udspillet indeholder forslag om bedre vilkår for forskere. Forslaget indeholder blandt andet et forslag om, at alle ph.d'er får seks måneders jobsøgningsophold, når de har afleveret deres afhandling. Forslaget fra Virksomhedsforum kan imødekommes med forslaget.

Forslaget er implementeret i 2014

Den 26. juni 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) ”Aftale om en reform af international rekruttering, Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft”, med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti.

Aftalen indeholder forslag om bedre vilkår for forskere, herunder at alle ph.d-studerende, der afslutter deres uddannelse i Danmark, får 6 måneders jobsøgningsophold. Aftalen giver desuden udenlandske dimittender, der afslutter en dansk kandidat-, eller ph.d.-uddannelse her i landet, mulighed for at søge om et etableringskort senest 6 måneder efter uddannelsens afslutning. Etableringskort udstedes for 2 år og giver indehaveren ret til både at tage arbejde hos en dansk arbejdsgiver og til at starte selvstændig virksomhed.

Beskæftigelsesministeren fremsatte den 12. november 2014 forslag (L61) til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.). Lovforslaget udmønter de dele af aftalen om en reform af international rekruttering, der kræver ændring af udlændingeloven, herunder forslag om 6 måneders jobsøgningsophold og 2 års etableringskort for ph.d.-studerende, der afslutter en dansk ph.d.-uddannelse.

Lovforslaget blev vedtaget d. 18. december 2014 og trådte i kraft den 1. januar 2015.