Spring navigation over
Indhold start

Øget anvendelse af opholds- og arbejdstilladelse for selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark

Dato17.12.2012

Status: Gennemføres
Implementeret
Læs mere om status

Modtag email når forslag ændrer status

 

Gennemføres ikke

Betyder, at regeringen har valgt ikke at gennemføre forslaget. Regeringen forklarer hvorfor.

Gennemføres delvist

Betyder, at enkelte dele ikke gennemføres eller gennemføres på en anden måde end Virksomhedsforum har foreslået.

Gennemføres

Betyder, at forslaget gennemføres og der iværksættes initiativer for at levere forenkling på området.

Behandles

Betyder, at regeringen er ved at behandle forslaget fra Virksomhedsforum.

 

X

Nuværende problem

En udenlandsk iværksætter fra et ikke-EU/EØS land har efter de gældende danske regler i dag mulighed for at få opholds- og arbejdstilladelse for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark. Tilladelsen gives på baggrund af en række kriterier, herunder 1) at virksomheden skal have særlige erhvervsinteresser i at etablere sig i Danmark, 2) at virksomheden skal have et tilstrækkeligt økonomisk grundlag for driften og, 3) at ansøger skal deltage aktivt i virksomhedens drift og tilstedeværelse vil være nødvendig for virksomhedens etablering i Danmark. Ordningen anvendes i dag kun i et meget begrænset omfang. Således indsendes der kun i gennemsnit 50 ansøgninger om året blandt udenlandske iværksættere, der ønsker at etablere sig som selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark. Herved går det danske samfund glip af de højtkvalificeret tredjelandsborgere som eksempelvis medico-, biotek- og IT-specialister samt ingeniører, der ønsker at drive deres virksomhed i landet. Det koster nye arbejdspladser og spredning af viden.


Berørte virksomheder


Udenlandske iværksættere, der potentielt ville kunne etablere sig i Danmark for at skabe nye arbejdspladser, dynamik og innovation til det danske erhvervsliv.


Forslag


En løsning kan være, at den første opholdsperiode for selvstændige erhvervsdrivende udvides til to år (i dag gives der ophold for et år af gangen de første to år) og mulighed for et greencard til iværksættere. Der kan også foretages en udvidelse af den eksisterende greencard-ordning, så greencard-indehavere kan få mulighed for at starte selvstændig virksomhed på baggrund af deres opholdsgrundlag. Dette vil kunne tiltrække mindre vækstfirmaer fra ikke EU/EØS lande til Danmark, som vil skabe nye arbejdspladser. Øget markedsføring af ordningen kan fremme udenlandske iværksætteres bidrag til jobskabelsen i Danmark.

Herudover kan en løsning være at kortlægge de danske kriterier for tildeling af opholds- og arbejdstilladelse for selvstændigt erhvervsdrivende sammenlignet med vilkårene i lande, der tilbyder de bedste rammebetingelser for iværksætteri (eksempelvis New Zealand, USA, Canada og Australien). Kortlægningen kan indeholde en vurdering af kriterier for virksomhedernes egenkapital, dokumenteret privatkapital, uddannelsesniveau, krav til forretningsplan, samarbejdsaftaler med virksomheder, jobskabelse mv. på tværs af landene.

I USA arbejdes der via det såkaldte ”Startup Visa Act 2011” i øjeblikket på at indføre lempeligere regler for udenlandske iværksætteres adgang til landet. Såfremt de danske krav til opholds- og arbejdstilladelse viser sig at være særlig omfattende, bør en kortlægning danne grundlag for justering af reglerne.

Forslaget gennemføres.

Regeringen fremlagde i april 2014 et nyt udspil til en reform af international rekruttering, der skal styrke virksomhederne i den internationale konkurrence. Målet er, at virksomhederne nemt og hurtigt skal kunne tiltrække højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet.

Udspillet indeholder forslag om en ny ordning "Start-up Denmark", hvor iværksættere fra tredjelande får mulighed for at åbne selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis et spring board bestående af personer fra det eksisterende erhvervsfremmesystem vurderer, at iværksætterens forretningside har potentiale. Med forslaget gives første tilladelse for en 2-årig periode. Forslaget forventes at imødekomme Virksomhedsforums ønsker til justering af de nuværende regler for opholds- og arbejdstilladelse til selvstændigt erhvervsdrivende.

Forslaget er implementeret i 2014

Den 26. juni 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) ”Aftale om en reform af international rekruttering, Lettere adgang til højt kvalificeret arbejdskraft”, med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti.

Med aftalen indføres blandt andet en 3-årig forsøgsordning, ”Start-Up Denmark”, for iværksættere fra tredjelande, der vil starte selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark. For at kunne søge opholdstilladelse efter Start-Up Denmark ordningen skal iværksætteren have vurderet sin forretningsplan af et springboard. Springboardet vil bestå af et panel af erfarne konsulenter fra det regionale erhvervsfremmesystem med erfaring i at vurdere forretningsplaner og rådgive iværksættervirksomheder. Der fastsættes en kvote, så der i forsøgsperioden maksimalt kan komme 50 iværksættere ind på ordningen årligt. Opholdstilladelse efter ordningen meddeles for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år ad gangen.

Beskæftigelsesministeren fremsatte den 12. november 2014 forslag (L61) til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.). Lovforslaget udmønter de dele af aftalen om en reform af international rekruttering, der kræver ændring af udlændingeloven, herunder forslaget om den nye forsøgsordning, Start-Up Denmark.

Lovforslaget blev vedtaget den 18. december 2014 og trådte i kraft den 1. januar 2015.